Trang chủ > Uncategorized > Homily on 22nd Sunday.Year B

Homily on 22nd Sunday.Year B

HOMILY ON 22ND SUNDAY.YEAR B.

DO NOT DISREGARD GOD’S COMMANDMENT.

“You disregard God’s commandment but cling to human tradition”( Mk 7:8) . It is Jesus’ answer to Pharisees and scribes’ question: “ Why do your disciples not follow the tradition of elders but instead eat a meal with unclean hands?”(Mk 7:5).

Let’s think how one disregards God’s commandment and why oneshouldn’t disregard God’s commandment .

I. HOW DO ONE DISREGARD GOD’ S COMMANDMENT?

One may disregard God’s commandment in 3 ways:

First, disregarding God’ commandment and clinging to human tradition is not observing God’s commandment, that is not loving Him. So Jesus told the pharisees and scribes as Isaiah had prophesied about hypocrites: “This people honor me with their lips but their hearts are far from me, teaching as doctrines human precepts…”( Mk 7,6).It is easy to say the words that they honor God but their actions say different.

To Jesus, observing God’s commandment is honoring Him from a pure heart . From the pure heart, will one make many good deeds.On the contrary, from the wicked heart, will one produce the evil as Jesus’ teaching tell us: “From within people, from their hearts, come evil thoughts, unchastity, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly. …” (Mk 7:21,22 ).

Second, according to Deuteronomy, disregarding God’ commandment is adding and subtracting God’s commandment ( Deut 4:2) but St James told : “All good giving and every perfect gift is from above, coming down trom the Father of lights with whom is no alteration or shadow caused by change…”( Jam 1:17). In fact, the human tradition can change for people are changeable creatures but God’s commandment can not change for God’s will is stable.

Finally, disregarding God’ commandment is not practising God’s words but hearing them only. So St James told : “Be doers of the word and not hearers only, deluding yourselves…”(Jam1:22 ). Our actions must reflect the love we have for God if we honor God we must treat each other with love.

II. WHY SHOULDN’T THEY DISREGARD GOD’ S COMMANDMENT ?

According to Deuteronomy, they shouldn’t disregard God’ s commandment because of that if one observe God’s commandment , “ they may live and may enter in and take possession of the land which the Lord, the God of their fathers, is giving them” ( Deut 4:1). And , if one observe God’s commandment, “ they will give evidence of your wisdom and intelligence to the nations”( Deut 4:6).If we follow God’s commandment we will experience the Kingdom of God.

Today many people are so interested in worldly things such as beauty, property, wealth and technology… that they disregard the voice of their conscience and God’s commanment which introduce them to the eternal life.

CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT 22 NĂM B.
ĐỪNG COI THƯỜNG GIỚI RĂN CHÚA.

“ Các ngươi coi thường giới răn Chúa mà bám vào tục lệ loài người”( Mc 7:8). Đó là câu trả lời của Chúa cho câu hỏi của Biệt Phái và Luật Sĩ: “Tại sao môn đệ thầy không giữ tập tục tổ tiên mà lại dùng bữa tay không rửa ?” (Mc 7:5).

Chúng ta thử nghĩ coi người ta coi thường giới răn Chúa thế nào và tại sao không nên coi thường giới răn Chúa.

I.Người ta coi thường giới răn Chúa thế nào?

Có lẽ người ta coi thường giới răn Chúa theo ba cách:

Thứ nhất, coi thường giới răn Chúa và bám víu tập tục là không giữ giới răn Chúa nghĩa là không mến Chúa.Bởi vậy Chúa bảo Biệt Phái và Luật Sĩ như I-sai-a nói tiên tri về bọn giả hình : “ Dân này tôn kính ta ngoài môi miệng mà lòng trí xa ta vì chỉ dạy nguyên tắc loài người” ( Mc 7:6).

Đối với Chúa Giê-su, giữ giới răn Chúa là tôn kính Ngài từ lòng dạ tinh sạch. Từ lòng dạ tinh sạch, nhất định người ta sẽ làm những việc tốt. Trái lại, từ lòng dạ xấu xa , người ta sẽ làm những điều xấu xa như lời Chúa Giê-su dạy: “Từ trong con người, từ lòng dạ họ có thể có tư tưởng xấu,vô luân,trộm cắp, giết người,ngoại tình,tham lam,độc ác, xảo trá, lăng loàn, ghen tỵ ,vu khống, kiêu căng, ngông cuồng”.(Mc 7:21,22).

Thứ hai, theo sách Đệ Nhị Luật, khinh thường giới răn Chúa thì thêm bớt vào giới răn Chúa (Đnl 4:2) nhưng Th.Gia-cô-bê dạy: “ Tất cả ơn huệ, từ Cha ánh sáng mà xuống nhưng ngài không bao giờ thay đổi” ( Gcb 1:17). Thật vậy, truyền thống loài người có thể thay đổi vì con người là tạo vật biến đổi nhưng giới răn Chúa không thay đổi vì ý chí của Chúa kiên định.

Sau cùng,coi thường giới răn Chúa là không thực hành lời Chúa , chỉ nghe suông.Bởi vậy Thánh Gia-cô-bê nói: “”Hãy thực hành lời Chúa chứ đừng nghe suông mà tự lừa dối mình” (Gcb 1:22).

II.TẠI SAO KHÔNG NÊN COI THƯỜNG GIỚI RĂN CỦA CHÚA?

Theo Đệ Nhị Luật, người ta không nên coi thường giới răn Chúa vì rằng nếu người ta giữ giới răn Chúa thì “ Họ sẽ được sống và được vào Đất Chúa sẽ ban (Đnl 4:1). Và nếu người ta giữ giới răn Chúa thì họ sẽ làm chứng về sự khôn ngoan, thông minh cho dân ngoại “( Đnl 4:6).

Ngày nay có lẽ nhiều người quan tâm đến những cái phù hoa như sắc đẹp, của cải,kỹ thuật….mà coi thường lương tâm và giới răn của Chúa là những cái đưa người ta đến sự sống đời đời.

                                                                                 Lm Gs.M Đặng V.Rao soạn.

Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
 1. Tháng Chín 3, 2012 lúc 7:36 chiều

  Cám ơn nhạc sĩ Thiên Chung của DB63 đã chăm chỉ viết bài giảng bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Những nỗ lực cố gắng của ngài thật đáng khuyến khích, vì mỗi ngày một lớn tuổi, ít ai còn muốn ngồi mà tỉ mỉ từng chữ, nhất là tiếng ngoại quốc.

  Mình chỉ xin đóng góp ý kiến là nếu mình trích (quote) câu Kinh Thánh, thì nên giữ nguyên văn, còn nếu không thì nên ghi chú rõ hơn. Sách Đệ Nhị Luật nói trực tiếp cho dân chúng nghe, nên phải là “you” chứ không thể là “them”. Điển hình: “You may live and may enter in and take possession of the land which the Lord, the God of your fathers, is giving you.”

  Bởi vậy đoạn cuối của cha Rao (trích):

  According to Deuteronomy, they shouldn’t disregard God’ s commandment because of that if one observe God’s commandment , “ they may live and may inter in and take possession of the land which the Lord, the God of their fathers, is giving them” ( Deut 4:1). And , if one observe God’s commandment, “ they will give evidence of your wisdom and intelligence to the nations”( Deut 4:6).

  Có lẽ là dịch từ bên tiếng Việt. Như vậy, có lẽ phải duyệt lại bản tiếng Việt (trích):

  Theo Đệ Nhị Luật, người ta không nên coi thường giới răn Chúa vì rằng nếu người ta giữ giới răn Chúa thì “ Họ sẽ được sống và được vào Đất Chúa sẽ ban (Đnl 4:1). Và nếu người ta giữ giới răn Chúa thì họ sẽ làm chứng về sự khôn ngoan, thông minh cho dân ngoại “( Đnl 4:6).

  Ngày nay có lẽ nhiều người quan tâm đến những cái phù hoa như sắc đẹp, của cải,kỹ thuật….mà coi thường lương tâm và giới răn của Chúa là những cái đưa người ta đến sự sống đời đời.

  Có lẽ nên nói: “Chúng ta không nên coi thường giới răn Chuá, vì nếu chúng ta giữ giới răn Chúa thì chúng ta sẽ được sống và sẽ được vào đất Chúa ban, y như lời Chúa hứa với chúng ta qua Môisen trong sách Đệ Nhị Luật…” và sau đó muốn trích lại nguyên văn như trong bài đọc thứ nhất thì trích v.v…

  Mình chia sẻ vậy thôi, chứ rất phục giáo sư Rao. Tiếng Anh của ngài rất khá rồi đó!

  dk

 2. Tháng Chín 3, 2012 lúc 7:41 chiều

  Twenty-Second Sunday in Ordinary Time / B

  CLINGING TO HUMAN TRADITIONS. We can sometimes do something good for an evil motive. For instance, we may help others, not to relieve their difficulties but to put them in our debt. Acts that flow from evil intentions are always evil even if they masquerade as good. If the seed of God is planted deep within us the intentions that arise from our hearts will be good and loving. Our motives for worshipping God and helping others will be pure.

  Responsorial Psalm – Ps 14:2-5. R. v.1

  R. The just will live in the presence of the Lord

  1. Lord who shall dwell on your holy mountain?/He walks without fault;/ he who acts with justice / and speaks the truth from his heart. R.

  2. He who does no wrong to his brother, / who casts no slur on his neighbour, / who holds the godless in disdain, / but honours those who fear the Lord. R.

  3. He who keeps his pledge, come what may; / who takes no interest on a loan / and accepts no bribes against the innocent. / Such a man will stand fim for ever. R.

  The World of the Gospel

 3. Tháng Chín 3, 2012 lúc 7:42 chiều

  THE PHARISEES AND RITUAL PURITY

  The pharisees (literally the ‘seperated ones’) are members of a party or movement within Judaism during what is known as the Second Temple period (about 150BC – 70AD). Biblical sources and the Jewish historian Josephus agree that the Pharisees are noted for their exact observance of the Jewish religion, their accurate exposition of the Law, their handing down of extra-biblical customs and traditions, their moderate position on the interplay of fate and free will, their belief in the coming resurrection and in angels.

  The custom of washing before eatign originally came from the biblical mandate that the priests had to wash their hands and feet prior to entering the Tabernacle. (Ex 20:19; 40:13). In time many Jews voluntarily assumed the purity laws of the priests and regularly washed their hands before morning prayer. The Pharisees, who were laymen, surpassed the priests in their zeal by making the priestly regulations obligatory for all Jews and extending them to ordinary acts of life like eating. For them, the people must be like priests and avoid ritual defilement.

  In the Gospel, Jesus goes to the deeper issue of the source of defilement. A person is not defiled by what she/he eats. What defiles a person is what comes out of the ‘heart’ which is the source of all spiritual and moral conduct.

  Jesus does not abrogate the Mosaic laws of purification for the Jews. Rather he attacks the delusion that sinful men and women can attain true purity before God through scrupulous observance of cultic purity. Only true repentance can cleanse the defilement of the heart.

  Fr Gil Alinsangan SSP

 4. Nguyen Van Mo
  Tháng Chín 3, 2012 lúc 11:15 chiều

  Communion Antiphon Ps 30:20

  How great is the goodness, Lord,
  that you keep for those who fear you.

 5. Nguyen Van Mo
  Tháng Chín 3, 2012 lúc 11:30 chiều

  MORNING PRAYER

  God of Love,
  I thank You for the people in my life
  who are easy to love.
  I thank You for my family and friends
  who understand my actions,
  who support me in my decisions,
  and whose presence can lift the burden of a thorny day.

  Help me wih those who are difficult to love.
  When they come at me with criticism
  and wild expectations,
  when they ignore me
  or try to bend me to their will,
  let me recognize their flaws and their dangers.
  But then let me remember your attitude toward them,
  and lead me to see them
  in the light of Your love.

  Amen.

 6. Nguyen Van Mo
  Tháng Chín 5, 2012 lúc 12:33 sáng

  MORNING PRAYER

  God, You plant us in your garden of goodness and
  carefully place us on earth, You nourish us with your
  goodness and shine your rays of truth upon us. We
  are all made beautiful in your light. If we grow along
  the right path, God, we will forever bloom in your glory!

  Amen.

 7. Nguyen Van Mo
  Tháng Chín 5, 2012 lúc 11:55 chiều

  MORNING PRAYER

  Lord Jesus,

  I offer you my soul, my mind, and my heart.
  Make of me God’s instrument.
  Give me a penetrating mind to discover,
  firm to judge,
  open to understand,
  free to serve the truth;
  an honest mind in telling what it sees rather
  than what it wants to see;
  a tolerant mind which does not dictate to other people,
  but which explain what it sees clearly;
  a mind infused by your light and your truth,
  patient in faith,
  while waiting for the vision of eternal life.

  Amen.

 8. Nguyen Van Mo
  Tháng Chín 7, 2012 lúc 3:55 sáng

  MORNING PRAYER

  Show us, good Lord,
  The peace we should seek
  The peace we must give
  The peace we can keep
  The peace we must forgo,
  And the peace you have given in Jesus our Lord.

  Contemporary Prayer fo Public Worship

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: