Trang chủ > Uncategorized > Your Faith Has Saved You

Your Faith Has Saved You

YOUR FAITH HAS SAVED YOU

When Jesus and his disciples came out of Jericho, Bartimaeus the blind man sitting on the side of the road, asked Jesus to cure his eyes. Jesus said : “Go your way; your faith saved you”. St. Mark recorded “Immediately, he received his sight and followed him on the way” (Mk 10:46-52).

Today, let us find out what blindness means according to the Gospel, and how Jesus cured Bartimaeus the blind man.

1. WHAT DOES BLINDNESS MEAN?

The man with physical blindness can not find a way to earn his living. So he remains seated, begging. Deprived of seeing light, color and living things, he is long separated from all of life’s creation: He lives and dies. Spiritual blindness is similar that makes human beings far from God, not able to enter into his kingdom.

Suffering from the separation from the natural world and much more from the supernatural world, Bartimaeus cried out and said: “Jesus, Son of David, have pity on me” (Mk 10:47). Saying this, he acknowledged Jesus as Messiah: Jesus gave him back his spiritual sight.

Naturally, affliction drives Bartimaeus to thirst for happiness and causes him to desire healing. So as soon as he heard “He is calling you”, “he threw aside his cloak, sprang up, and came to Jesus”. This is the act of spiritual sight: Believing in Jesus and following his way.

2. HOW JESUS CURED BARTIMAEUS THE BLIND?

Jesus gave sight to Bartimaeus with his divine power and said: “Go your way, your faith has saved you”. Jesus also cured him of blindness of faith; his desire to do God’s will and the experience of freedom are one. Here his freedom is represented by his words: “Master, I want to see”.

Like Abraham (Jac 2:21-23), Bartimaeus the blind has faith which is reveaved in action: “throwing aside cloak” shows giving up the means to beg (cloak for wrapping alms); “springing up and coming to” symbolise freedom from a sinful situation and, “following him on the way” represents following God’s through sufferings.

That Jesus cures the blind and leads them on the way to the kingdom of God, was foretold in Jeremiah (Jer 31:7-9).

According to the Letter to the Hebrews, Christians on the way to the kingdom of God , must walk in the light of faith: believing in Jesus who came to reveal God’s glorious kingdom through sufferings. We believe in him because he is the mediator of the way. He is the mediator for he is man and also God: “You are my Son; this day I have begotten you”. (Hebr 5:5).

Bartimaeus’ faith begins when he is healed at Bethsaida (Mk 8:22-26); his faith grows when Jesus calls him and he is encouraged when he hears “Take courage; get up, Jesus is calling you”.

Let’s consider who we are, Bartimaeus or the Pharisees? If Bartimaeus, do we behave as he did? These are questions we need to ask ouselves today.

Written by Fr. Jos. Rao, Dang Van.


CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXX. NĂM B.

ĐỨC TIN CỦA CON ĐÃ CỨU CON.

Khi Chúa và các môn đệ ra khỏi Giê-ri-cô, Ba-ti-mê mù ngồi bên vệ đường ăn xin đã xin Chúa chữa lành mắt. Chúa phán: “ Anh hãy đi, đức tin của anh đã cứu anh”.Th.Mat-cô ghi nhận : “Tức khắc, anh nhìn thấy và đi theo Ngài trên đường Ngài đi”(Mk 10:46-52).
Hôm nay chúng ta hãy tìm hiểu, theo Thánh Kinh, mù là gì? và Chúa chữa mù bằng cách nào?

1.MÙ LÀ GÌ?

Người mù thể lý không thấy đường đi kiếm sống nên ngồi một chỗ ăn xin. Nó không thấy ánh sáng, màu sắc,người và vật nên xa cách mọi sự. Nó sống cũng như chết. Mù thiêng liêng cũng thế: Xa rời Thiên Chúa và không thể đi về Nước Ngài.
Xa cách thế giới vật chất đã đau khổ, xa cách thế giới tinh thần càng đau khổ hơn, Ba-ti-mê đã kêu lên : “ Lạy Giê-su, Con Vua Đa-vit, xin thương tôi”( Mc 10:47). Khi kêu như thê, anh đã thừa nhận Chúa là Đấng Thiên Sai: Chúa đã phục hồi thị giác tinh thần của anh.
Theo lẽ tự nhiên, chính đau khổ làm anh khao khát hạnh phúc, chính giới hạn làm anh mong ước vô hạn. Cho nên khi Chúa bảo: “Gọi anh lại đây” thì anh liền “ vất áo choàng lại, đứng phắt lên và đến gần Chúa”. Đó là hành động của người sáng mắt tinh thần: Tin vào Chúa và theo Ngài vô vị lợi.

2.CHÚA CHỮA BA-TI-MÊ MÙ THẾ NÀO?

Chúa chữa Ba-ti-mê mù bằng quyền năng của Chúa khi phán: “ Anh hãy đi, đức tin của anh đã cứu anh”. Ngài cũng chữa anh bằng đức tin của anh vì ý định của Chúa đi đôi với tự do của anh. Tự do của anh thể hiện qua lời anh nói: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy”.
Như Tổ phụ Áp-ra-ham ( Jac 2:21-23), Ba-ti-mê mù có đức tin hành động: “Vất áo choàng” là hy sinh một phương tiện ăn xin ( áo để gói bánh được cho,…). “Đứng phắt lên và đến gần Chúa” là thoát khỏi tình trạng tội lệ . Hơn nữa, anh còn “Đi theo Ngài trên đường Ngài đi” nghĩa là anh vui chịu đau khổ như Ngài để đi đến vinh quang Nước Trời (Mc 8:34).
Việc Chúa chữa người mù và dẫn họ đi trên đường dẫn tới Nước Chúa đã được tiên báo qua tiên tri Giê-rê-mi-a (Giêr 31:7-9).
Theo thơ Do-thái, trên hành trình về quê Trời, tín hữu phải bước đi trong ánh sáng đức tin: Tin vào Chúa Giê-su mà trải qua đau khổ để đến vinh quang . Tin như thế vì Ngài là trung gian hay đường. Ngài là trung gian vì Ngài vừa là người vừa là Chúa : “Con là Con Cha. Hôm nay Cha sinh ra Con” (Dt 5:1-6).
Đức tin của Ba-ti-mê mù đã được gieo khi anh nghe về việc Chúa chữa anh mù ở Be-sai-đa(Mk 8:22-26), được lớn lên khi Chúa gọi anh lại gần và được khích lệ khi người ta nói : “Cứ yên tâm. Đứng lên. Ngài gọi anh đó”.
Chúng ta hãy xét xem chúng ta là Ba-ti-mê hay là Pha-ri-sêu? Nếu là Ba-ti-mê, chúng ta có hành động như hắn không? Đó là những câu Chúa hỏi chúng ta hôm nay.

Lm.Gs.Đặng Văn Rao soạn.
Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
 1. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười 28, 2012 lúc 11:30 chiều

  MORNING PRAYER

  May your joys be as bright as the morning
  And your sorrows merely be shadows that fade
  In the sunlight of love.
  May you have enough happiness to keep you sweet,
  Enough trials to keep you strong,
  Enough sorrows to keep you human,
  Enough hope to keep you happy,
  Enough failure to keep you humble,
  Enough success to keep you eager,
  Enough friends to give you comfort,
  Enough faith and courage in yourself to banish sadness,
  Enough wealth to meet your needs,
  And one thing more: enough determination to make each day
  A more wonderful day than the day before.

 2. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười 29, 2012 lúc 12:35 sáng

  MORNING PRAYER

  Dear Lord,

  I thank nurses from the bottom of my heart for all the wonderful care that they took of my Mother while she was with them. It made it much easier for me and for my family knowing that she was well taken care of while she was with them.

  Lord, hear our prayer.

 3. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười 29, 2012 lúc 1:43 sáng

  Our Sunday Celebration

  Thirtieth Sunday in Ordinary Time / B

  ‘ I WANT TO SEE!’ In today’s Gospel only the blind man, Bartimaeus, can see who Jesus really is – the Messiah, the Son of David. To the others in the crowd he is only Jesus, the good man from Nazareth. At times it can be hard for us to see Christ in the midst of the sights and sounds of our world. May the Lord open our eyes to recognise him in the breaking of the bread and to see his footprints in our lives. Then, with Bartimaeus, may we joyfully him along the road.

  Responsorial Psalm Ps 125. R. v. 3

  R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.

  1. When the Lord delivered Zion from bondage, / it seemed like a dream. / Then was our mouth filled with laughter, / on our lips there were songs. R.

  2. The heathens themselves said:’ What marvels / the Lord worked for them! / What marvels the Lords worked for us! / Indeed we were glad. R.

  3. Deliver us, O Lord, from our bondage / as streams in dry land. / Those who are sowing in tears / will sing when they reap. R.

  4. They go out, they go out. full of tears, / carrying seed for the sowing: / they come back, they come back, full of song, / carrying their sheaves. R.

  Communion Antiphon cf. Ps 19:6

  We will ring out our joy at your saving help and exult in the name of our God.

  YEAR OF FAITH 2012 – 2013

  4. THE PROFESSION OF FAITH

  As well as being trust in God ( i.e. we believe God ), faith also has content ( i.e. we believe in God)
  . This content is fundamentally personal: we believe in God. We don’t believe in a set of propositions or statements, although these may be vehicles that communicate what we believe.

  The basic statement of Christian belief is the Creed. The earliest form of the Creed was the baptismal profession of faith. People took the journey towards faith after hearing its message, which was often communicated by the way those around them lived their life. The actual profession took the shape of three questions and answers, focused on the three persons of the Trinity. This liturgical form tells us that the profession of faith was primarily an act of worship. But it also touched the very life of the person responding. Before they made their profession of faith they undertook a long period of preparation and reflection. In this way their profession announced that they had come to know God and were ready to enter into life with God. The profession of faith meant a ‘conversion’, a change of heart, a change of lifestyle.

  The Creed is called the symbol of faith. This tells us that it is not to be treated like a series of propositions about the faith, or theories whose meaning we have to think out. Those who profess their faith do not know all there is to know about God. But they do know God! In distlling the biblical testimony about God, the Creed draws us into the mystery of God. In this way we keep learning what we believe.

  Fr Gerard Kelly

 4. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười 29, 2012 lúc 11:16 chiều

  MORNING PRAYER

  Dear Lord,

  Let us pray for all the sick in our DB 63 Family, that they may not feel alone in their illness and be always aware of your presence.

  We ask this through Christ our Lord.

  Amen.

 5. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười 30, 2012 lúc 10:15 chiều

  MORNING PRAYER

  Trang

  Dear Mary, I pray for my darling grandma who has recently passed away. I loved her so much and hope to see her again one day. May she see the gates of heaven and be reunited with my Grandpa. She is my guardian angel.

  Amen.

 6. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười 31, 2012 lúc 11:11 chiều

  MORNING PRAYER

  ” THE HAPPINESS PRAYER”

  Lord,

  Fill everyone with happiness.
  May we share the joy, peace and love in our hearts with everyone around us.
  Be kind to those who have less than we have and have them feel special.
  Be kind to all the people we know, and help us to put a smile on their faces.

  Amen.

 7. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 1, 2012 lúc 3:20 sáng

  Hôm nay nhân Ngày Lễ Các Thánh, Mơ dự lễ ở Nhà Nguyện của một Nữ Tu Viện
  bên cạnh College Mơ làm việc, Mơ nghe bài hát quá hay và thâm thuý, Mơ xin viết ra để mọi người cùng thông công:

  Communion of Saints

  I pray this day my prayer to Thee O my God.
  I voice this day as voices the word of Thy mouth.
  I pray this day with the saints in heaven.
  I pray this day with the saints on earth.

  May I keep this day as the people of heaven.
  May I spend this day as Thine own househols.
  May I go this day according to Thy will;
  May I pass this day as the saints in heaven.
  Most Holy God and loving Father
  O grant to me this living prayer.
  May I keep this day as the people of heaven
  May I spend this day as Thine own household.

  Jig of the Saints

  So I rejoice with the saints in heaven
  And I rejoice with the saints on earth
  I hope my God to be ever with Thee
  And with all Thy saints in the world to come,
  And with all Thy saints in the world to come.

  I place my hope in Thee, O God;
  My living hope in the God of heaven.
  My hope to be forever with Thee
  and with all Thy saints in the world to come.
  and with all Thy saints in the world to come.

  Chúng ta cùng cầu nguyện cho các Linh Hồn thuộc Đại Gia Đình DB 63, qua đời trong năm 2012 , các Linh Hồn Mồ Côi và tất cả các Đẳng Linh Hồn, nhờ ơn Chúa thương xót, được nghỉ ngơi bình yên.

  Amen.

 8. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 1, 2012 lúc 10:40 chiều

  MORNING PRAYER

  We pray for those who might wish for less time:

  – those who are waiting for word of someone lost;
  – those who suffer hours of pain and illness;
  – those who are in prison.

  On all these people, Lord, we ask your blessing.

  Amen.

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: