Trang chủ > Uncategorized > The First Commandment

The First Commandment

HOMILY ON 31 SUNDAY, YEAR B.

THE FIRST COMMANDMENT

When Jesus performed his mission in Jerusalem, one of Scribes asked him a question that many of Pharisees wanted to raise: “ Which is the first of all the commandments?” Jesus replied,“ This is the first: Listen, Israel, the Lord our God is the one Lord, and you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and with all your strength. The second is this: You must love your neighbour as yourself. There are no commandments greater than these.”( Mk 12:28-31).

With this reply, Jesus teaches us the reason for love and why we should show our love.

1.REASON FOR THE LOVE.

According to St John the evangelist, to love is to give oneself freely: “ The way we came to know love was that he laid down his life for us..” (1Jn 3:16). Jesus loves us to such a degree that he lays down his life for our redemption.

According to Moses, we must love God because of God’s love for us: “Hear, O Israel! The LORD is our God, the Lord is one! You shall love the Lord your God with all your heart … when the Lord your God brings you into the land which He swore to your fathers, …so that you do not forget the Lord who brought you from the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall fear only the Lord your God; and you shall worship Him and swear by His name (Deut 6:4-13).

We love one another because we are children of God, and God is love (1 Jn 4:7-8). Son in father’s image consists in ability to love, to be fertile and multiply; to fill the earth and subdue it ( Gn 1:27-28).

The other reason for loving our neighbor is that “ Everyone who loves the father loves also the one begotten by him”(1 Jn 5:1; Mal 2:10; Eph 4:3-6).

2. THE SHOW OF THE LOVE.

God is love (1Jn 4:8). This love is revealed in his selfgiving( Rm 8:32).

To love God, means keeping his commandments (Jn 14:15). In fact, he who loves God, wants to please God and to please God, he always listens to him.

Loving is replying to the love received:“We love because he first loved us”(1Jn 4:19).

As Jesus said, we must love God with all your heart, and with all your strength(Deut 6:5;Mk 12:30)i.e love to such an extent that we lay down our lives:“Greater love has no one than this, that one lay down his life for his friends”(Jn15:13)

Jesus also told: “ You shall love your neighbor as yourself” (Mk12:31;Lv 19:18b. ). If you love the other as yourself, you shall do for him what you would want him to do for you ( Mt 7:12). This is positive love. Negative love is “ Do to no one what you yourself diskike…”(Tob 4:15; Confucius).

To feed the hunger is to feed himself because, to Jesus, the hunger belongs to his mystical body (Mt 25:40).

Jesus taught “Love your enemies and do good to them, and give unselfishly, expecting nothing back’ (Lk 6:35). This is right. Always Love selflessly. If someone gives expecting rewards in return, he merely loves himself and not others. Christians hope for the everlasting a reward (Lk 6:35).

We, like the Scribes, know why and how to love but do not practise it much . Maybe we need Jesus’ encouragement : “You are not far from the kingdom of God”.

Written by Jos .Rao,Dang Van, pastor.


CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT 31. NĂM B

GIỚI RĂN THỨ NHẤT.

Khi Chúa Giê-su thực hiện sứ vụ tại Giê-ru-sa-lem, có viên ký lục hỏi Ngài câu hỏi mà nhiều người Do-thái muốn nêu lên :“Thưa Thầy, giới răn thứ nhất là giới răn nào”? Ngài đáp: “Giới răn thứ nhất là “Hỡi It-ra-en. Hãy nghe,Chúa,Thiên Chúa chúng ta là Chúa duy nhất. Các ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa các ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức. Giới răn thứ hai là các ngươi phải yêu người lân cận như chính mình. Không có giới răn nào lớn hơn hai giới răn này”(Mc 12:28-31).
Qua câu trả lời đó, Chúa dạy chúng ta lý do của tình yêu và cách biểu lộ của nó.

1. LÝ DO CỦA TÌNH YÊU.

Theo Th.Gio-an, tác giả Phúc Âm, yêu là cho đi chính mình cách nhưng không: “Căn cứ vào điều này, chúng ta biết tình yêu là gì: Đức Ki-tô đã hiến mạng sống vì chúng ta”(1Ga 3:16). Đức Ki-tô đã yêu đến hiến mạng là để chuộc tội cho thiên hạ.
Theo Mô-sê, lý do người ta yêu Chúa là vì Chúa đã yêu người ta trước: “ Hỡi It-ra-en, nghe đây.Chúa là Thiên Chúa duy nhất.Hãy yêu mến Chúa hết dạ..Khi anh em vào Đất Hứa…thì đừng quên Ngài đã đưa anh em ra khỏi nô lệ …Hãy phụng thờ Ngài..”(Đnl 6: 4-13).
Chúng ta yêu mến nhau là vì chúng ta là con Chúa, Đấng là Tình Yêu (1Ga 4:7-8). Con giống hình ảnh cha hệ tại sự biết yêu, biết sinh sản và làm chủ trái đất (St 1:27-28).
Còn một lý do nữa khiến chúng ta yêu mến tha nhân là “ Ai yêu Đấng sinh thành thì cũng yêu kẻ Đấng ấy sinh ra” (1Ga 5:1; Mal 2:10; Eph 4:3-6).

2. CÁCH BIỂU LỘ TÌNH YÊU.

Thiên Chúa là tình yêu (1Ga 4:8).Tình yêu đó được biểu lộ trong việc trao ban chính ngài (Rm 8:32).
Đối với Chúa, yêu Ngài thì phải giữ giới răn của Ngài (Ga 14:15).Thật vậy, yêu Chúa thì làm đẹp lòng ngài. Làm đẹp lòng Ngài thì nghe lời Ngài.
Yêu là cách đáp trả tình yêu : “ Phaàn chuùng ta, chuùng ta haõy yeâu thöông, vì Thieân Chuùa ñaõ yeâu thöông chuùng ta tröôùc” (1Ga 4,19).
Như Chúa Giê-su dạy, chúng ta phải yêu Chúa hết dạ, hết sức ( Đnl 6:5; Mc12:30) nghĩa là yêu đến hy sinh mạng sống : “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hiến mạng sống vì bạn hữu(Ga 15:13).
Chúa cũng dạy: “Ngươi cũng phải yêu người lân cận như chính mình”(Mc 12:31;Lv 19:18b). Nếu bạn yêu kẻ khác như chính bạn thì bạn phải làm cho nó điều bạn muốn nó làm cho bạn (Mt 7:12). Đó là yêu tích cực. Yêu tiêu cực là : “Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân”(Tb 4:16; Khổng Tử).
Cho kẻ đói ăn là cho chính ngài vì với Chúa Giê-su, kẻ đói thuộc về nhiệm thể của ngài (Mt 25:40).
Chúa còn dạy yêu kẻ thù, làm ơn và cho vay không mong đền đáp (Lc 6:35). Đúng thế, yêu là cho đi nhưng không. Nếu cho đi mà mong đền đáp thi đó là yêu mình chứ không là yêu người. Tín hữu chỉ mong phần thưởng vĩnh cửu” (Lc 6:35).

Có lẽ chúng ta, như viên ký lục, đã hiểu lý do và cách biểu lộ tình yêu nhưng chưa thực hành tình yêu mấy, cần được Chúa khích lệ như viên ký lục : “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu”.

Lm.Gs.ĐặngVăn Rao soạn.
Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
 1. Nguyễn văn Mơ
  Tháng Mười Một 5, 2012 lúc 1:30 chiều

  OUR SUNDAY CELEBRATION

  Thirty-First Sunday in Ordinary Time / B

  ‘YOU SHALL LOVE THE LORD YOUR GOD.’ The commandment to love God with all one’s being is kept constantly before the Jewish people. It is recited daily in prayer; and, written on a small scroll, it is worn on their person and enshrined at the entrance to their homes. to observe this commandment our love must embrace the whole of creation, especially our fellow human beings made in God’s image.

  Resp Psalm Ps 17:2-4, 47, 51. R. v. 2

  R. I love you, Lord, my strength.

  1. I love you, Lord, my strength, / my rock, my fortress, my saviour. / My God is my rock where I
  take refuge; / my shield, my mighty help, my stronghold. / The Lord is worthy of all praise: /
  when I call I am saved from my foes. R.

  2. Long life to the Lord, my rock! / Praised be the God who saved me. / he has given great victories to his king / and shown his love for his anointed. R.

  Communion Antiphon cf. Ps 15:11

  You will show me the path of life,
  the fullness of joy in your presence, O Lord.

  YEAR OF FAITH 2012 – 2013

  5. SAVING FAITH

  The faith we profess has content. That content is God, or to be more exact, the God who saves. The basic message about God throughout the whole Bible is that God saves. God saved people from slavery in Egypt and led them into the Promised Land. God fed them with manna in the desert when they were hungry. Jesus gave sight to the blind and forgave sinners.

  Salvation goes by many names in the New Testament: eternal life, new life, forgiveness of sins, justification, seeing God, the kingdom of heaven, etc. In the gospels Jesus speaks about the kingdom of God as the future time when God will reign over the whole of creation. He insists that this kingdom is drawning among them even as they listen to him and witness his mighty works. The Letter to the Ephesians speaks of God’s plan that has existed since before creation and which is now fulfilled: to gather up all things in Christ, to restore right relations. The Second Vatican Council appealed to this imagery of salvation when it spoke of our closely knit union with God and of the unity of the whole human race.

  Salvation is thus a future expectation. The Letter to the Hebrews (cf. Heb 11:1) reminds us that faith is the substance of things hoped for, the proof of things not yet seen. Because we have received the gift of faith we possess a fundamental openess to the future that God has prepared. Our present is touched by God’s future. Faith, then, has a profound impact on the way we choose to live our lives.

  Fr Gerard Kelly

 2. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 5, 2012 lúc 11:43 chiều

  My apologies should be:

  *To observe this commandment ………….
  Not: (to) – t should be in capital letter.

  * He insists that this kingdom is dawning among ….
  Not: ……………………………… drawning among…
  ********************************************************************************************************

  MORNING PRAYER

  May the Lord bless us in our searching and our questions.
  They are the gateway to wisdom, enlightenment and peace.
  May the Lord bless us in our vision, no matter to climb.
  It is a mountain peak calling us to experience God.
  May the Lord bless us in all our ways Father, Son and Holy Spirit.

  Amen.

 3. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 6, 2012 lúc 2:23 sáng

  MORNING PRAYER

  Dear Lord,

  We thank you for the gift of friendship.
  May we always be thankful for our friends, for their warmth and gentleness.
  May we solve any little disputes with open and considerate communication
  and know that a true friend forgives and does not hold a grudge.
  May we be good friends, willing to listen to others and to comfort them when
  we can. Watch over our friends and keep them safe and well, dear Lord.

  Amen.

 4. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 7, 2012 lúc 1:01 sáng

  MORNING PRAYER

  We dare to imagine a world where hunger has no chance to show its face.
  We dare to dream of a world where war and terror are afraid to leave their mark.
  We long to believe in a world of hope unchained and lives unfettered.
  We dare to share in the creation of a world where your people break free.
  Dare we open our minds to difference?
  Dare we open our lives to change?
  Your kingdom come, O God.
  Your will be done.

  Amen.

 5. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 7, 2012 lúc 11:02 chiều

  MORNING PRAYER

  Jesus, shine through me and be so in me
  that every person I come in contact with
  may feel your presence in my soul.

  John Henry Cardinal Newman

 6. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 8, 2012 lúc 11:02 chiều

  MORNING PRAYER

  May God bless you with discomfort at easy answers,
  half-truths, superficial relationships,
  so that you will live deep within your heart.

  May God bless you with anger at injustice,
  oppression, and exploitation of people,
  so that you will work for justice, equity, and peace.

  May God bless you with tears to shed for those who suffer from pain,
  rejection, starvation, and war,
  so that you will reach out your hands to comfort them
  and change their pain to joy.

  And God bless you ith the foolishness to think
  that you can make a difference in the world,
  so that you will do the things which others tell you cannot be done.

  Source Unknown

 7. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 9, 2012 lúc 12:24 chiều

  Xin cùng nhau học câu tóm tắt của Bài Đọc 1: Deut 6:2-6

  * Hear Israel, you shall love the Lord with all your heart.

  Xin cùng nhau học câu tóm tắt của Bài Đọc 2: Heb 7:23-28

  * This one, because he remains for ever, has an eternal priesthood.

  Xin cùng nhau học câu tóm tắt của Bài Tin Mừng: Mk 12:28-34

  * This is the first commandment, and the second is similar to it.

  NB.
  Đâu phải chỉ các Bố Đạo mới cần đời sống cầu nguyện! Quý Bố Đời nào muốn không bị rơi vào tình trạng thiếu cầu nguyện, như Antôn Hoàng Phúc Thành vừa mới quan tâm thông tin cho các Bố Đạo Nhà DB 63, xin các Bố Đời hãy lo đọc Kinh Thánh hằng ngày có sẵn trên Trang Nhà, có lợi đôi ba đàng: vừa suy niệm, vừa làm tăng bổ nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, vừa làm gương sáng trong gia đình, vừa học Tiếng Anh và vừa cầu nguyện cho nhau. Cụ Thủ còn có viễn kiến và có lòng tốt chuyển các bài Kinh Thánh trước một tuần lễ, để Mr Brown có tài liệu tham vấn mà soạn Bài Giảng cả thể bằng bilingual cho cả nhà học mệt nghỉ. Xin cảm ơn Cha Jos. Đặng Văn Rao dài dài…..

  Hẳn ai cũng biết Thánh Hierimô Tiến Sĩ( Quan Thầy Cha Cựu Trưởng Lớp Vũ Văn Tác -Cha Sở hiện đang trụ trì Họ Đạo Vàm Cống) dạy rằng:

  “Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Ky-Tô” (Without knowing Scriptures, without knowing Christ).

  Hy vọng cả nhà đều nhất trí hưởng ứng ý kiến mạo muội của bần đạo.

  Love & Prayers

  Phanxicô Xaviê Mơ

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: