Trang chủ > Uncategorized > Lời Giới Thiệu Tổng Quát Về Công Đồng

Lời Giới Thiệu Tổng Quát Về Công Đồng

LỜI GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG ÐỒNG .

 

                 I. Một Vài Khái Niệm Về Các Công Ðồng

 

 A. Ðịnh Nghĩa Công Ðồng:

 Công Ðồng là một hội nghị gồm các Giám Mục bàn luận và quyết định những vấn đề thuộc giáo lý hoặc qui luật của Giáo Hội.

B. Thẩm quyền của Công Ðồng:

Chúa Kitô là Ðấng đã ban quyền cho các Tông Ðồ và những người kế vị các Ngài, để dạy dỗ và điều khiển Giáo Hội.

C. Các Công Ðồng trong lịch sử:

Công Ðồng “Giêrusalem”. Ðó là cuộc hội nghị của các Tông Ðồ và những môn đồ khác, vào khoảng năm 48-50 (x. CvSđ 15).

1. Công Ðồng Nicea  năm 325: Định tín Ngôi Lời đồng bản tính với Ðức Chúa Cha.

2. Công Ðồng Constantino I năm 381: Tuyên bố thiên tính của Chúa Thánh Thần.

3. Công Ðồng Êphesô năm 431:Tuyên bố Ngôi II làm người.Ðức Maria là Mẹ Chúa.

4. Công Ðồng Calceđonia năm 451:Tuyên bố Chúa Kitô có 1 ngôi vị và 2 bản tính.

5. Công Ðồng Constantino II năm 553: Công Ðồng lên án  Origenes, Theođo và Iba.

6. Công Ðồng Constantino III, năm 680: Dạy rằng Chúa Kitô có 2 ý chí.

7. Công Ðồng Nicea II năm 787:Lên án phái chủ trương bỏ việc tôn kính ảnh tượng.

8. Công Ðồng Constantino IV: Công Ðồng n. 880,bỏ việc lên án Thượng Phụ Photio.

9. Công Ðồng Lateranô I, năm 1123: Bàn luận vấn đề “ban chức”.

10. Công Ðồng Lateranô II n.1139:Lên án các phái ly khai, và đề cập vấn đề qui luật.

11.Công Ðồng Lateranô III n.1179:Bàn việc bầu Giáo Hoàng,lên án lạc giáoAlbigen.

12. Công Ðồng Lateranô IV n. 1215:Lên án lạc giáo Albigen; P. de Vaux, Joachim .

13. Công Ðồng Lyon I năm 1245: Công Ðồng cách chức Hoàng đế Frederic II.

14. Công Ðồng Lyon II n.1274:Bàn về hiệp nhất G.H. Ðông Phương vàTây Phương.

15. Công Ðồng Vienne năm 1321: Lên án lạc giáo do Lambert de Bègue chủ xướng.

16. Công Ðồng Constance  n.1414 -1418: Bãi nhiệm 3 Giáo Hoàng tranh chấp nhau .

17. Công Ðồng Firenze, n.1438-1445: Ký bản công thức hiệp nhất.

18. Công Ðồng Lateran V năm 1512-1517:Lên án Tân thuyết Aristot.

19. Công Ðồng Triđen n.1545-1563: Lên án Tin Lành và tuyên bố nhiều tín điều.

20.C.Ð.Vatican I n.1870:Lên án thuyết duy lý,tuyên bố bất khả ngộ của Ð.G. Hoàng.

21. C. Ð. Vaticanô II: Ðức Gioan XXIII triệu tập và kết thức ở thời Ðức Phaolô VI.

 

II. Công Ðồng Vaticanô II

 A. Vaticanô II, một ý nghĩ cá nhân của Ðức Gioan XXIII:

Ngày 25 tháng Giêng năm 1959. Ðức Giáo Hoàng Gioan XXIII tuyên bố về Công Ðồng như sau: “Chúng ta hãy hiệp nhất với nhau và hãy chấm dứt mọi bất hòa”.

     B. Tổng luận về Công Ðồng Vaticanô II:

Từ Vaticanô I, cuộc cách mạng khoa học và kỹ thuật khiến con người đặt trọn hy vọng  nơi thế giới vật chất này. Ðang khi đó, Kitô hữu lại chia rẽ hơn bao giờ hết, mất đi những cơ hội truyền giáo hứa hẹn nhất. Vì vậy giáo Hội cần”tự cải hóa”…

1. Giai đoạn tiền chuẩn bị (1959 đến 1960)

Ðức Gioan XXIII đã đề cử một Ủy Ban do Hồng Y Tarđini làm chủ tịch.

Ðể khai triển những đề nghị , Ðức Giáo Hoàng  thành lập 12 Ủy Ban và 3 Văn Phòng.  

2. Quá trình giai đoạn chuẩn bị (1960 đến 1962)

Khi một lược đồ được đệ trình, Ủy Ban Trung Ương sẽ bỏ phiếu: Nếu được chấp thuận, lược đồ sẽ được đệ trình lên Ðức Giáo Hoàng.

3. Kỳ họp đầu tiên của Công Ðồng (từ 11-10 đến 8-12-1962)

Có tất cả 2,904 Nghị Phụ được mời . Ðức Gioan XXIII đã đưa ra những tôn chỉ hướng dẫn Công Ðồng: Cởi mở với thế giới; thông cảm chứ không lên án tuyệt thông; xót thương hơn là khắt khe; nhận chân rằng thế giới cũng rất nhậy cảm, không chấp nhận sai lầm: loan truyền Phúc Âm với niềm hy vọng hơn là với tâm trạng của “những tiên tri loan báo sự dữ”.

Ngày 20- 10-1962, bảy lược đồ đã được phân phát cho các Nghị Phụ, và các Ngài bắt đầu lược đồ về Phụng Vụ. Những cuộc bàn luận không phải lúc nào cũng dễ dàng, vì có nhiều giờ phút thật căng thẳng, giằng co .

Ngay sau đó, tiếp tục với lược đồ về mạc khải, về phương tiện truyền thông xã hội,về hiệp nhất các Kitô hữu, về Giáo Hội .

Trong thời gian đó, Ðức Gioan XXIII, đã được cất về Trời. Ðức Hồng Y Montini lên kế vị, danh hiệu Phaolô VI.

4. Kỳ họp thứ hai (từ 29-9 đến 4-12-1963)

Trong bài diễn văn khai mạc, Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI  tuyên bố: “Thánh Công Ðồng phải đào sâu giáo lý về chức Giám Mục, về những nhiệm vụ và những liên lạc của chức vụ đó với Phêrô”. Chính ngài lên tiếng xin sự tha thứ vì những lỗi lầm của Giáo Hội Roma trong việc chia rẽ Kitô giáo.

Ngày 21 tháng 11năm 1963, Thánh Công Ðồng đã công bố ba văn kiện: Hiến Chế về Giáo Hội,Sắc Lệnh về Hiệp Nhất và Sắc Lệnh về các Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương.

5. Kỳ họp thứ Hai và Ba.

Tất cả các lược đồ sẽ được bố cục lại dựa theo một trục chính là Giáo Hội. các Nghị Phụ vẫn giữ nguyên các lược đồ quan trọng như lược đồ về Giáo Hội, Giám Mục, Giáo Dân, Mạc Khải, Hiệp Nhất và “Lược đồ XIII” rất nổi tiếng.

7. Kỳ họp thứ tư (từ 14-9 đến 8-12-1965)

Ðức Phaolô VI loan báo quyết định thành lập Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Sau đó, các Nghị Phụ đề cập tiếp lược đồ về  “Hiến Chế Mục Vụ”,Sắc Lệnh về Truyền Giáo,Sắc lệnh về Chức Vụ và Ðời Sống Linh Mục,Sắc lệnh về Giám Mục, Sắc Lệnh về đời sống Dòng Tu, Sắc Lệnh về Ðào Tạo Linh Mục, Tuyên ngôn về Giáo dục Kitô giáo ,tuyên ngôn về Các Tôn Giáo ngoài Kitô giáo,Tuyên Ngôn về Tự Do Tôn Giáo, Sắc Lệnh về Tông Ðồ Giáo Dân và Sắc Lệnh về Truyền Giáo.

Ðức Phaolô VI ở Roma và Ðức Thượng Phụ Athenagoras ở Istambul, vào ngày 7 tháng 12,năm 1963 đã cùng một lúc xóa bỏ án tuyệt thông lẫn nhau. Chính sự kiện này cũng đã là thành quả tốt đẹp và giá trị nhất của Công Ðồng!

C. Một vài đặc điểm tiêu biểu của Công Ðồng Vaticanô II

1. Công Giáo tính

Ðây là lần đầu tiên trong lịch sử mà chúng ta có quyền quả quyết rằng toàn thế giới có mặt ở Công Ðồng. Ngoài sự tham dự của các Nghị Phụ, chúng ta còn phải kể đến sự có mặt của những phần tử khác của Dân Chúa

 2. Tinh thần hiệp nhất

Thật vậy, Sắc Lệnh về Hiệp Nhất, Tuyên Ngôn về Tự Do Tôn Giáo và Tuyên Ngôn về các Tôn Giáo ngoài Kitô giáo đều nhấn mạnh đến tinh thần hiệp nhất.

D. Một vài con số tiêu biểu trong công việc của Công Ðồng

Có tất cả 538 cuộc bỏ phiếu toàn phần hay từng phần. Ủy Ban ấn loát của Tòa Thánh phải làm việc ngày đêm. Tổng cộng: 150 tấn giấy in. Ðài phát thanh Vaticanô đã tiêu thụ tới 712 cuốn băng, dài 284,000 mét.

E. Những ý hướng chính yếu của Vaticanô II.

1. Vaticanô II: một Công Ðồng của Giáo Hội nói về Giáo Hội.

 Đức Phao-lô VI đã quan niệm rằng trước hết phải đổi mới bộ mặt của Giáo Hội, làm tươi trẻ lại các cơ cấu và đem lại nhựa sống cho thân thể xem ra đã già nua của Giáo Hội, sao cho hợp với nhựa sống luôn mới mẻ của Phúc Âm.

Thánh Công Ðồng đã lưu tâm đặc biệt tới Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội. Giáo Hội do đó được định nghĩa dựa theo các hình ảnh khác nhau của Thánh Kinh.

2. Vaticanô II: Công Ðồng của tự do và đối thoại.

Vaticanô II được coi là Công Ðồng đầu tiên đã biết sử dụng sự tự do như một đề mục để dạy dỗ và lấy tinh thần đối thoại với người ngoài làm chương trình.

 Giáo Hội nhìn nhận và kính trọng những giá trị, những nền văn hóa khác nhau cũng như các hệ thống chính trị khác nhau của thế giới.

 

3. Vaticanô II: Công Ðồng Mục Vụ.

Công Ðồng đã tìm dung hòa cả tối thượng quyền Giáo Hoàng cả cộng đoàn tính của các Giám Mục. Công Ðồng đã đặt đúng chỗ cả hàng giáo phẩm cả hàng giáo dân, đã giữ quân bình giữa cả Giáo Hội phổ quát cả Giáo Hội địa phương, giữa cả các giá trị tu trì cả các giá trị phàm trần…

Giáo Hội trình bày tất cả sứ mệnh của mình dưới ánh sáng tinh thần phục vụ.

4. Vaticanô II: nguồn sáng mới.

 Công Ðồng đã trình bày một nền thần học về Chúa Thánh Thần. Công Ðồng lại đưa ra một quan niệm mới về chân lý của Thánh Kinh và về linh ứng (x. MK 11).

 Sự trở về với cộng đoàn tính giám mục, quan niệm về Giáo Hội như bí tích cứu rỗi, như dân Thiên Chúa, hay thái độ mới đối với thế giới v.v… đều là những ánh sáng độc đáo. Lại nữa, Công Ðồng cũng đã giải chiếu ánh sáng mới cho tính cách bí tích của hàng GiámMục, cho chức phó tế. Sau cùng, với các bí tích khác.

 

III. Có Thể Có Vaticanô III Không?

Công Ðồng Vaticanô II đã khai mào những viễn ảnh mới, báo hiệu cho một Công Ðồng trong tương lai để bổ túc.

 

 

 

 

 

Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
 1. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 6, 2012 lúc 2:27 sáng

  Key thought for the DAY

  “Try not to become a man of success but rather try to become a man of value”

 2. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 7, 2012 lúc 12:50 sáng

  Key thought for the DAY

  Conflict can destroy hope just as easily.

 3. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 7, 2012 lúc 11:05 chiều

  Key thought for the DAY

  My belief in God, my reliance on his guidance, is at the core of who I am.

 4. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 8, 2012 lúc 10:44 chiều

  Key thought for the DAY

  Many situations call for the need to search for hope.

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: