Trang chủ > Uncategorized > Being Humble

Being Humble

Tháng Mười Một 13, 2012 Để lại phản hồi Go to comments
HOMILY ON 32TH SUNDAY. YEAR B.
BEING HUMBLE.

Whilst on his mission in Jerusalem, Jesus told his disciples, representing his Church in the future. “Beware of the scribes, who like to go about in long robes, and to have salutations in the market places and the best seats in the synagogues and the places of honor at feasts, who devour widows houses and for a pretense make long prayers. They will receive the greater condemnation.”( Mk12: 38-40). With these words, He was giving them the lesson of humility.

Being humble is showing a consciousness of one’s defects. “ To go about in long robes” is to show others that one is keeping strictly the law but only doing so to attract the respect of others. With this behavior, Pharisees considered themselves faultless and respectable. In actual fact, they were merely proud persons full of self importance and without humility.

“ They like to have salutations in the market places and the best seats in the synagogues and the places of honor at feasts” is thinking themselves to be more important than others and claiming credit. Pharisees thinking themselves more important than others is the thought of the pride , no huminity.

Pharisees do play a more important role than others in the Hebrew religion but this authority is granted to them by God and it is for service. So they should not have prided themselves of their office as they did.

“ Devour widows houses”. Jewish widows lived poorly because they did not inherit their dead husband’s fortune (Num 27:9-11; 1K 17:8-15) and scribes “devour widows houses” when they wickedly activated laws which caused these widows harm ( Mt 15:3-9) or took advantage of their generosity. ( Lc 8:3).

“ For a pretense make long prayers”. When scribes pretended to make long prayers, they did not love God sincerely and this is their pride. When they pretended so, they deceived their fellow Jews.

Deceiving is not loving. Loving is not selfishness and pride.

Jesus condemned scribes for their pride : “They will receive the greater condemnation”(Mk 12:40).In fact, by being proud, they trampled upon others personality and treated others them unfairly. So they were bound for condemnation.

When Jesus condemns the scribes, he praises the poor widow.(Mk 12:43).

According to Mark’s writings, the rich people gave from their surplus wealth, but the widow, in her poverty, contributed all she had, her whole livelihood (Mk 12:44). Contributing her whole livelihood is self-renunciation and self-giving. It is adoring God and being charitable to others with true and deep humility.

Putting in and contributing with her whole livelihood is showing her sincerity. Sincerity represents humility. On the contrary, contributing from surplus wealth, with no self- giving, the rich people did not show any humility at all.

The widow gave her whole livelihood with trust and belief in God, who sees in secret and will repay her (Mt 6:4). In contrast, the scribes seek temporary praise and pay when they practise religion for a pretense. Jesus did not only teach but was also a living example of humility to all of us. Do we listen to him and imitate his humlity to sacrifice ourseves(Mc10:45) for “being exalted?” (Mt 23:12).

Written by Jos.Rao,DangVan,pp


CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT 32. NĂM B.
SỐNG KHIÊM TỐN.

Khi thực thi sứ vụ truyền giáo tại Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su đã dạy các môn đệ, nhân tố của Giáo Hội sau này, rằng ,“ Hãy coi chừng các kinh sư, ưa dạo quanh, xúng xinh trong áo thụng, thích được chào hỏi nơi công cộng. Họ ưa chiếm chỗ danh dự trong hội đường và thích chỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của bà góa và còn làm bộ cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn ” (Mc 12: 38-40). Với lời ấy, Chúa đã dạy các môn đệ bài học khiêm tốn.

Khiêm tốn là biểu lộ ý thức sự khuyết điểm của một người.
“ Dạo quanh, xúng xinh trong áo thụng” là tỏ ra giữ luật đàng hoàng và lôi kéo sự tôn kính. Làm như thế , Pha-ri-sêu cho mình không khuyết điểm và đáng tôn kính.Họ là người kiêu ngạo, không khiêm tốn.

“ Thích được chào hỏi nơi công cộng. Họ ưa chiếm chỗ danh dự trong hội đường và thích chỗ nhất trong đám tiệc” là coi mình quan trọng hơn người khác và đòi được khen ngợi. Pha-ri-sêu coi mình quan trọng hơn người khác là có tư tưởng kiêu ngạo, không khiêm tốn.

Pha-ri-sêu quả thật có giữ vai trò quan trọng hơn người khác trong đạo Do-thái nhưng quyền hành là do Chúa ban và để phục vụ. Vậy lẽ ra họ không nên kiêu ngạo về chức vụ nhưng họ đã không làm thế.

“ Nuốt tài sản của bà góa”. Các bà góa Do-thái sống nghèo vì không được hưởng gia tài của chồng chết (Ds 27:9-11; 1V 17:8-15) ấy thế mà họ nuốt tài sản của các bà khi gây thiệt hại bằng vận dụng luật với ý xấu (Mt 15:3)hoặc lợi dụng lòng quảng đại của họ (Lc 8:3).

“ Làm bộ cầu nguyện lâu giờ”. Khi Pha-ri-sêu làm bộ cầu nguyện lâu giờ thì họ không phải là mến Chúa thật mà là kiêu ngạo. Khi giả bộ như thế họ đã lừa gạt đồng đạo. Lừa gạt không còn là yêu. Không yêu là ích kỷ và là kiêu ngạo.

Chúa Giê-su kết án kinh sư vì họ kiêu ngạo: “Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn” ( Mc 12:40). Thật vậy vì kiêu ngạo họ chà đạp nhân phẩm và cư xử bất công. Vậy họ bị kết án là phải.
Khi Chúa kết án kinh sư thì ngài lại khen ngợi bà góa nghèo (Mc 12:43).
Theo lời tường thuật của Th.Mát-cô, người giàu đã đóng góp tiền của dư thừa còn bà góa nghèo đóng góp tất cả những gì bà có (Mc 12:44). Đóng góp tất cả những gì bà có là từ bỏ mình, hiến thân. Đó mới là thờ phượng Chúa và bác ái thật bằng sự khiêm nhường sâu sắc.

Bà dâng tất cả cuộc sống là bà thành thật. Thành thật biểu lộ khiêm nhường. Trái lại, dâng cái dư thừa, không dâng chính mình thì người giàu chưa phải là khiêm nhường.

Bà góa đã dâng tất cả cuộc sống vì tin vào Chúa,đấng thấu suốt nơi kín đáo và sẽ trả công cho bà (1V17:10-16; Mt 6:4). Trái lại, kinh sư đòi khen tặng và công cán chóng qua khi sùng kính giả hình. Chúa không chỉ dạy mà còn làm gương khiêm nhường cho chúng ta nhưng chúng ta đã lắng nghe và bắt chước ngài khiêm nhường hy sinh mạng sống (Dt 9:24-28)để được tôn vinh chưa?(Mt 23:12).

Lm.Gs.ĐặngVRao

Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
 1. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 13, 2012 lúc 10:42 sáng

  Our Sunday Celebration

  Thirty-Second Sunday in Ordinary Time / B

  ‘SHE HAS PUT IN EVERYTHING SHE HAD.’ Jesus had little time for the unholy trinity of conspicious wealth, self righteousness and ostentatious piety. He suggests that, when we give alms, we ‘do not sound a trumpet before [us]’ (Mt 6:2). According to St Ambrose, ‘God does not consider what one gives but what one keeps. ‘Could it be that we give too little and keep too much?

  Resp Psalm Ps 145: 7-10. R. v. 2

  R.Praise the Lord, my soul!

  1. It is the Lord who keeps faith for ever, / who is just to those who are oppressed. / It is he who gives bread to the hungry, / the Lord, who sets prisoners free. R.

  2. It is the Lord who gives sight to the blind, / who raises up those who are bowed down. / It is the Lord who loves the just, / the Lord, who protects the stranger. R.

  3.The Lord upholds the widow and orphan / but thwarts the path of the wicked. / The Lord will reign for ever, / Zion’s God, form age to age. R.

  Communion Antiphon cf. Ps 22: 1-2

  The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
  Fresh and green are the pastures where he gives me repose,
  near restful waters he leads me.

  YEAR OF FAITH: 2012 – 2013

  6. HOW GOD REVEALS

  How does God communicate in our world? How do we know God? A concise answer is that we read the Scriptures. After all, Scripture is the word of God, and not just words about God. The Scriptures themselves give us glimpses of how God communicates.

  In the opening pages of the Scriptures we hear the expression, “God said, … and so it was.” Here we have the basic insight into God’s self-communication, which happens in word and action. Other parts of the Bible express it more poetically. The word of God is like the rain and snow that fall on the ground and do not return until they have watered the earth, making it sprout and bring forth fruit. Or again, the word of God is like a two-edged sword, but it cuts even more finely. The word of God is not just a rational concept; it is God’s action. The Old Testament bears witness to the fact that people came to know God because they saw God at work. We think of Moses at the burning bush, or the people who witnessed some of the strange actions of the prophets. They believed God because they recognised God’s actions.

  The unity of God’s word and action is fully realised in Jesus. He is the Word of God: the Word made flesh. Through both his preaching and his miracles he reveals God to those around him. The crowds often asked who he was that he could forgive sin (only God can do this), or who he was that the wind and the sea obey him. Finally, in his death and resurrection Jesus perfects revelation.

  Fr Gerard Kelly

 2. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 13, 2012 lúc 10:59 sáng

  MORNING PRAYER

  Dear God,

  Let us prepare for Winter. The sun has turned away from us and the nest of Summer hangs broken in a tree.
  Life slips through our fingers and, as darkness gathers, our hands grow cold.
  It is time to go inside.
  It is time to go inside.
  It is time for reflection and resonance.
  It is time for contemplation. Let us go inside.

  Amen

  Lời nguyện tắt trên đây xin thân tặng quý Bạn ở Mỹ và Canada # Ở Úc lại bắt đầu Summer.

 3. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 13, 2012 lúc 11:39 sáng

  MORNING PRAYER

  May your joys be as bright as the morning
  And your sorrows merely be shadows that fade
  In the sunlight of love.
  May you have enough happiness to keep you sweet,
  Enough trials to keep you strong,
  Enough sorrows to keep you human,
  Enough hope to keep you happy,
  Enough failure to keep you humble,
  Enough success to keep you eager,
  Enough friends to give you comfort,
  Enough faith and courage in yourself to banish sadness.
  Enough wealth to meet your needs,
  And one thing more: enough determination to make each day
  A more wonderful day than the day before.

 4. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 13, 2012 lúc 11:06 chiều

  MORNING PRAYER

  This is the place and this is the time;
  Here and now God waits to break into our experience:
  To change our minds to change our lives, to change our ways;
  To make us see the world and the whole of life in a new light;
  To fill us with hope, joy and certainty for the future
  This is the place, as are all the places;
  This is the time, as are all the times
  O God of this place, and every place,
  God of this time, and all time, here and now we praise you.

 5. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 14, 2012 lúc 10:37 chiều

  MORNING PRAYER

  Dear Lord,

  I need you now because I am full of stress and anxiety.
  Reading your Word brings comfort, as I ask you to come and
  take my heavy burdens. I take each burden, one by one, and
  lay them at your feet. Please carry them for me so that I don’t
  have to. Replace them with your humble and gentle yoke so
  that I will find rest for my soul today. I receive your gift of
  peace of mind and heart. Thank you that I can lie down
  tonight in peace and sleep. I know that you, Lord, will keep me
  safe. I am not afraid because you are always with me.
  Please keep me daily, Lord, in your perfect peace.

  Amen

 6. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 16, 2012 lúc 12:41 sáng

  MORNING PRAYER

  We dare to imagine a world where hunger has no chance to
  show its face.
  We dare to dream of a world where war and terror are afraid
  we leave their mark.
  We long to believe in a world of hope unchained and lives
  unfettered.
  We dare to share in the creation of a world where your people
  break free.
  Dare we open our minds to difference?
  Dare we open our lives to change?
  Your kingdom come, O God.
  Your will be done.

  Amen.

 7. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 19, 2012 lúc 2:50 sáng

  MORNING PRAYER

  Dear God,

  We thank you for the comfort you bring to us and
  for the light you shed upon the darkness in our lives.
  Your gentle care and kindness gives us strength
  when when we are down. Your loyal companionship
  keeps us secure in knowing we are not alone and we
  are a special person to you.

  Amen.

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: