Trang chủ > Uncategorized > Ngày Quang Lâm

Ngày Quang Lâm

HOMILY ON 33TH SUNDAY.YEAR B
PAROUSIA

According to the Lord’s words of today, in the days after the great tribulation, the universe will break up; the Son of man comes in the clouds with great power and glory; He gathers his elected from the four winds…but of that day or that hour no one knows(Mk13:24-32).

THE GREAT TRIBULATION. The great tribulation will be resulted from the evil authority over God’s people (Is 13:1-22).To the author of the book of Daniel, it is Nabuchadnezzar… especially Antiochus IV Epiphanes (Dn 11:36b…). In spite of it, the rest of the Jews trusted steadly in God leading the worldly history to triumph and therefore,they endured all of trials (Dn 11:32b…).

THE UNIVERSE BREAKS UP.In the days,the sun will be darkened,and the moon will not give its light, and the stars will be falling from heaven…In prophetic literature, breaking up the universe shows God’s control over worldly history, preparing for his parousia (Is 13:10; 34:4; Ge 2:10;4:15).

THE SON OF MAN COMING IN CLOUDS.In vision of Daniel, the Son of man is an example of all saints of the Mighty, delivered from the domination of the fourth beast(Dn 7:19..).Then He will inaugurate the spiritual kingdom of which He is the powerful king (Dn 7:13-14).

DAY OF JUDGEMENT AND SALVATION. To Isaia, the day of the second coming of Christ is also that of His judging His ennemies and saving the Chosen People (Is 2:6-22). God is the Creator and mankind is simply a creature who is humble. Therefore they had better obey Him lest they should be sentenced and die ( Gn 2:17). They should be obedient to Him, they are assumed innocent of crime and worthy of the eternal rewards.

DAY OF THE END OF THE WORLD. The universe qualifying as finiteness will come to end. Therefore Christ said, “Heaven and earth will pass away…”( Mk 13:31).There are signs for summer. So is for the end of the world. Signs enumerated in the book of Mark and Daniel are antichrist, wars, earthquakes, arrest, division in society and the Desolating –Abomination, statue, by Romans, set up in the temple of Jerusalem like by Antiochus IV (Mk13:5-14;Dn 9:27).

Jesus stated,“this generation will not pass away before all these things take place” (Mk 13:30). Because of symbols prophetic and revelational used here, the date of parousia seems vague. Therefore someone thought of destruction of Jerusalem in 70 AD as end of world.“Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away”(Mk13:31). According to Lucas, Laws and prophets relating to Jesus, are to be fulfilled(Lc 24:44).

The day of end is the day when “He is near, at the very gates” (Mk 13:29). Truly, Jesus was once denied but, with His victory, He entered in Jerusalem to open the lasting dynasty (Mk 13:26). Jesus also told , “But of that day or that hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father” (Mk13:32). He taught so reasonably. If that day was predicted, it is not sudden. Not suddenness is not ready. Not ready is not of God’s servant.

According to Daniel, the parousia is also occasion of the general judgement. In fact, when God gives talents to someone, he must to make anothers because of his having domination (Lc 19:11-27. His getting rewards or punishment is eternal for the time has merely the significance in eternity. As regards parousia, St.Paul told that the day when Jesus coming, is that of His decisive victory. The day of “His ennemies are made His footstool. ”(Hebr 10:11-14.18).Good will defeat evil for good is not other than the Being, and evil is resulting from creature’sins.

Considering Jesus’ words of today, Parousia is the occasion to fix our eternal happiness.The day of parousia comes unexpectedly. So we must “stay awake” and “be prepared” (Mt 24:42-44; Mc 13:33-37). Staying awake is doing no evil, and being prepared is always doing good ((Mt 24: 37-51).

Jos.Rao, Dang Van Rao,pp


CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT 33.NĂM B.
NGÀY QUANG LÂM.

Theo Lời Chúa hôm nay, sau những gian nan lớn lao, ngày đó vũ trụ biến chuyển; Con Người đầy quyền năng, vinh quang đến trong mây trời; ngày đó Người sẽ tập họp các kẻ được chọn….và Ngày đó không ai biết trước (Mc 13:24-32).

GIAN NAN LỚN LAO.Gian nan lớn lao này do thế lực gian ác gây ra cho dân Chúa (Is 13:1-22).Theo sách Da-ni-en, thế lực đó là Na-bu-cô-đô-nô-sô…nhất là An-ti-ô-cô IV E-pi-pha-nê (Dn 11:36b…). Trước thế lực bách hại đó, nhóm nhỏ Do-thái tin Chúa dẫn dắt lịch sử đến chiến thắng và họ kiên nhẫn chịu đựng thử thách.(Dn 11:32b…).
NGÀY VŨ TRỤ BIẾN CHUYỂN. Ngày đó mặt trời tối tăm, mặt trăng không chiếu sáng, ngôi sao sa xuống…Theo văn chương ngôn sứ thì biến chuyển vũ trụ chỉ việc Chúa can thiệp vào lịch sử , dọn đường Ngài quang lâm.(Is 13:10; 34:4; Ge 2:10;4:15).

NGÀY CỦA CON NGƯỜI. Theo thị kiến trong Đa-ni-en thì Con Người là điển hình của Chư Thánh Đấng Tối Cao được giải thoát khỏi Con Thú Thứ Tư(Dn 7:19..)Ngày này Con Người sẽ vĩnh viễn thiết lập Nước Thiên Chúa mà Ngài là vua quyền năng(Dn7:13-14).

NGÀY XÉT XỬ VÀ CỨU ĐỘ.Theo I-sai-a, ngày Chúa quang lâm là ngày Ngài xét xử kẻ thù đồng thời cứu độ Dân Ngài (Is 2:6-22). Chúa là tạo hóa , là sự sống . Loài người là thụ tạo, yếu kém nên phải nghe lời Ngài nếu không sẽ bị xét xử và chết ( Stk 2:17)nhưng nếu nghe lời Ngài thì sẽ được xét là vô tội và đáng khen thưởng đời đời.
NGÀY TẬN THẾ.Vũ trụ có giới hạn thì có tàn lụi.Vì vậy Chúa phán:“Trời đất sẽ qua đi”(Mc13:31).Có dấu hiệu cho mùa hè thì cũng có dấu hiệu cho ngày tận thế. Đó là Ki-tô giả,chiến tranh,động đất,bách hại,chia rẽ và Đồ Ghê Tởm Khốc Hại tức tượng thần quân Rô-ma đặt vào cung thánh(Mc13:5-14;Dn 9:27).

Chúa phán, “ Thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi sự ấy xảy đến”(Mc 13:30).Vì Chúa dùng hình ảnh ngôn sứ và khải huyền diễn tả Ngày Quang Lâm, nên diễn tiến lịch sử không rõ.Bởi thế có kẻ đã cho biến cố đền thờ Giê-ru-sa-lem bị phá năm 70 là biến cố tận thế. “Trời đất sẽ qua đi nhưng lời thầy sẽ chẳng qua đâu”.Theo th.Lu-ca, lời Chúa là Luật và lời tiên tri nói về Chúa phải được ứng nghiệm (Lc 24:44).

Ngày tận thế cũng là ngày “Con Người đã đến gần, ngay ngoài cửa”(Mc 13:29).Thật vậy trước đây Ngài bị từ chối nhưng nay Ngài vinh quang tiến vào Thành Thánh khai mở triều đại vĩnh cửu (Mc 13:26).

Chúa còn dạy,“Còn về ngày giờ đó thì không ai biết được,kể cả các thiên thần và Con Người”(Mc13:32).Chúa dạy thật chí lý.Nếu biết trước ngày tận thế thì ngày đó không bất ngờ.Không bất ngờ thì không sẵn sàng.Không sẵn sàng thì không là đầy tớ Chúa.

Theo sách Đa-ni-en, ngày Quang Lâm còn là ngày thưởng phạt.Thật vậy Chúa đã trao cho ai nén bạc thì người đó phải sinh lời vì nó có tự chủ.(Lc 19:11-27).Thưởng hay phạt này có tính vĩnh viễn vì thời gian chỉ ở trong vĩnh cửu mới có ý nghĩa. Còn theo Th.Phao-lô, Ngày Quang Lâm là ngày Chúa Cứu Thế chiến thắng hoàn toàn, ngày “kẻ thù bị đặt làm bệ dưới chân”.(Dt 10:11-14.18). Thiện phải thắng ác vì Thiện chính là Đấng Hằng Hữu còn sự ác là do sai lầm của thụ tạo.

Theo lời Chúa hôm nay,ngày Quang Lâm là ngày quyết định hạnh phúc đời đời của ta.Ngày đó đến bất ưng.Vậy ta“phải tỉnh thức và sẵn sàng”(Mc 13:33-37).Tỉnh thức là không làm ác;sẵn sàng là luôn làm lành (Mt 24: 37-51).

Lm.Đặng Văn Rao soạn
Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
 1. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 19, 2012 lúc 10:18 chiều

  Our Sunday Celebration

  Thirty-Third Sunday in Ordinary Time / B

  ‘MY WORDS WILL NOT PASS AWAY.’ We live in a world of rapid change. Many of the places of our childhood have gone or been altered significantly. Customs, attitudes and pastimes are different now. All of this reminds us of the transitory nature of life. The heavens and the earth as we know them are passing away. Only the word of God stands forever. May we place our trust in the kingdom of God and not in the passing kindoms we create.

  Resp Psalm Ps 15:5, 8-11

  R. Keep me safe, O God; you are my hope.

  1. O Lord, it is you who are my portion and cup; / it is you yourself who are my prize. / I keep the Lord ever in my sight: / since he is at my right hand, I shall stand firm. R.

  2. And so my heart rejoices, my soul is glad; / even my body shall rest in safety. / For you will not leave my soul among the dead, / nor let your beloved know decay. R.

  3. You will show me the path of life, / the fullness of joy in your presence, / at your right hand happiness for ever. R.

  Communion Antiphon Ps 72: 28

  To be near God is my happiness,
  to place my hope in God the Lord.

  YEAR OF FAITH : 2012 – 2013

  7. HANDING ON THE FAITH

  God comunicates through word and deed. The people first experienced his mighty works and heard his word spoken through the prophets. Those who encountered Jesus heard his teaching and marvelled at his mighty works. These experiences were so significant that they were impelled to tell the story to others. Thus began an oral tradition that would have been communicated in the midst of the community, especially when they gathered for worship.

  As the generation who had been with Jesus would soon die, the tradition about his words and deeds began to be put down in writing. Thus began the development of the books of the New Testament. This process had already been underway for generations before the birth of Jesus, as the books of the Old Testament came into being. The amazing diversity across various books of the Scriptures indicated that God’s self-communication cannot be contained in a single story or formula.

  We recognise the working of the Holy Spirit in the formulation of the books of the Bible. The Spirit was also at work in the community, the Church, as decisions were made about which of the ancient writings were inspired and would be part of the Scriptures. In a similar way, the Holy Spirit guides the interpretation of the Scriptures.

  The task of handing on the faith falls to each of us. We are not handing on a museum piece or even a precious artefact. Rather, we are handing in the living word of God, even as we are shaped by it. This happens under the influence of the Holy Spirit, assisting us to interpret it for our time.

  Fr Gerard Kelly

 2. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 19, 2012 lúc 10:25 chiều

  MORNING PRAYER

  God our Father,

  Lead me to grow in faith
  and keep a healthy balance in my life.
  Remind me that I need to
  give time and space for myself
  as well as for others.
  Inspire me
  to remaining committed in my work,
  sharing quality time with my family,
  and enjoying
  sufficient rest and recreation.

  Amen.

 3. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 19, 2012 lúc 10:33 chiều

  My apologies should be:

  …..God and not in the passing kingdoms we create.

 4. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 20, 2012 lúc 10:38 chiều

  MORNING PRAYER

  Lord and giver of all life,
  help us to value each person, created in love by you.
  In your mercy, guide and assist our efforts
  to promote the dignity and valu
  of all human life, born and unborn.

  We ask this through Christ our Lord.

  Amen.

 5. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 21, 2012 lúc 12:32 sáng

  My apologies should be:

  to promote the dignity and value
  …………………………………………….

 6. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 21, 2012 lúc 10:36 chiều

  MORNING PRAYER

  Dear Jesus,

  Please help me to have the courage to follow my dreams.
  Help me with the determination to carry them out.
  Give me the patience to deal with negativity,
  the fortitude to accept defeat or failure.
  Give me the strength to overcome my barriers.
  Strengthen the hope that motivates me.
  Give me the desire that makes my will strong.
  I know you have given me what it takes to be a success;
  please help me to use it to my best potential.
  Help me to give what it takes to be my own success.

  Amen.

 7. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 22, 2012 lúc 2:31 sáng

  MORNING PRAYER

  Today the 22nd of November is the feast of St Celilia,
  the patron saint of music and musicians. Let us give
  thanks for the music which fills our hearts with joy, and
  for the people who bring it to us.

  Amen.

 8. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 22, 2012 lúc 10:45 chiều

  A SIMPLE MORNING PRAYER

  Address to the Lord

  Master of beauty, craftsman of the snowflake,
  inimitable contriver,
  endower of Earth so gorgeous & different from the boring Moon,
  thank you for such as it is my gift,

  I have made up a morning prayer to you
  containing with precision everything the most matters.
  ‘According to Thy will’ the thing begins.
  It took me off & on two days. It does not aim at eloquence.

  You have come to my rescue again & again
  in my impassable, sometimes despairing years.
  You have allowed my brilliant friends to destroy themselves
  and I am still here, severely damaged, but functioning.

  Unknowable, as I am unknown to my guinlea pigs:
  How can I ‘love’ you?
  I only as far as gratitude & awe
  confidently & absolutely go.

  I have no idea whether we live again.
  It doesn’t seem likely
  from either the scientific or the philosophical point of view
  but certainly all things are possible to you,
  and I believe a fixedly in the Resurrection-appearances to Peter
  and to Paul
  as I believe I sit in this blue chair.
  Only that may have been a special case
  to establish their initiatory faith.

  Whatever your end may be, accept my amazement.
  May I stand until death forever at attention
  for any your least instruction or enlightenment.
  I even feel sure you will assist me again, Master of insight & beauty.

  John Berryman

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: