Trang chủ > Uncategorized > Our Lord Jesus Christ, King of the Universe

Our Lord Jesus Christ, King of the Universe

Our Lord Jesus Christ, King of the Universe

Following St. Lukes’ gospel for today, at the time of being judged is to show Jesus’ lasting kinghood.

Pilate asked Him, “ Are you the king of the Jews”? Asking so, he regarded Jesus as the worldly king like Jews blamed : “ Your own nation and the chif priests have handed you over to me”. Therefore Jesus told Pilate, “ Do you say this of your own accord, or did others say it to you about me”?

Judas, the chief priests and the Jews gave up Jesus to Pilate but the Father also gave Him when he was ignored this issue for “ loving is giving something”: “ In this way the love of God was revealed to us: God sent his only Son into the world…” (1Jn 4:9). Jesus surrendered himself when saying, “ This is my body, which will be given for you” (Lk 22:19). Here the predestination matched with the freedom.

To know whether Jesus is the worldly king like Jews claimed, Pilate asked Him, “ What have you done”? He answered, “ My kingship is not of this world; if my kingship were of this world, my servants would fight…”. Answering so is to not other than tell that He is not the worldly king but the heavenly and everlasting king.

In the kingdom of God, there is no trickery as of the world. Jesus is king of the verity for He is the verity( Jn 14:6). The word of the Father is the verity to save ( Jn 3:32) because it was already the Word of creation ( Gn 1). So if Jesus is Father’s word (Jn:1-14 ), He shall bear witness to the truth: “ For this I was born, and for this I have come into the world, to bear witness to the truth”.
And, Jesus continued, “ Every one who is of the truth hears my voice”. Sinning is tricking . Jesus is guiltless (Jn19:4;8:46). So He must be the truth to free, king of eternity.

Jesus told the truth but people did not believe Him (Jn 8:46) for sticking to the wordly position as Pilate; to the passing wealth as Judas, the chief priests and Jews. They cried out, “ We have no king but Ceasar (Jn 19:15).

In Jesus’trial, there are contradictions: One who is sentenced is guiltless and the judge is sentenced to the eternal death. The accused becomes the judge and contrarily.

The day when Jesus is accused pretold the day to judge the world because the injustice of today calls for the last judgment of tomorrow. Jesus will be the eternal king for he seems the king of the final judgement in His trial.

To Daniel, Jesus is to come judging finally for He is the lasting king: “ I saw in the night visions,and behold with the clouds of heaven there came one like a son of man……his dominion is an everlasting dominion…..(Dn 7:13-14). The Revelation also says, “Jesus Christ is the faithful witness…the ruler of kings on earth.He is coming with the clouds, and every eye will see Him…all tribes of the earth will wail on account of Him”(Rel 1:5-8).

Let’s pray not to pursue the passing things, neglecting the service to the everlasting and supreme king – source of life.

Written by Jos.M Rao, Dang Van, pp


CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT 34, NĂM B.
CHÚA GIÊ-SU LÀ VUA VĨNH CỬU.

Theo tin Mừng Th.Lu-ca hôm nay, lúc Chúa bị Phi-la-tô xét xử là lúc Chúa minh chứng Ngài là vua vĩnh cửu.
Phi-la-tô hỏi Chúa, “ Có phải ông là vua Do-thái không”? Khi hỏi như thế ông coi Chúa là vua trần thế như người Do-thái tố cáo: “Chính dân ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi”. Vì vậy Chúa bảo Phi-la-tô, “Ngài tự ý nói điều đó hay người ta đã nói với Ngài về tôi”?

Chính Giu-đa, các Thượng Tế và người Do-thái đã nộp Chúa cho Phi-la-tô nhưng Chúa Cha cũng nộp Chúa Con khi Ngài làm ngơ vì yêu là cho đi: “ Tình yêu Chúa đối với chúng ta được biểu lộ là Cha đã sai Con Một đến thế gian…”(1Ga 4:9). Chúa Giê-su cũng tự nộp mình khi phán, “Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em (Lc 22:19). Ở đây tiền định đi đôi với tự do.

Để xem Chúa có là vua trần thế như người Do-thái tố không, Phi-la-tô hỏi Chúa,“ Ông đã làm gì ”? Chúa trả lời, “Nước tôi không thuộc thế gian này. Nếu thuộc thế gian này, thuộc hạ tôi sẽ chiến đấu”. Trả lời như thế chẳng khác gì Chúa tuyên bố Ngài không là vua trần gian mà là vua trời vĩnh cửu.

Nước Chúa vĩnh cửu không có gian dối như nước trần gian. Chúa Giê-su là vua sự thật vì Ngài là sự thật (Ga 14:6). Lời Chúa Cha là sự thật cứu độ (Ga 3:32) vì đã là lời sáng tạo (Stk 1). Vậy nếu Chúa Giê-su là Lời của Cha (Ga1:1-14) thì Ngài làm chứng cho sự thật: “Tôi sinh ra và đến thế gian là để làm chứng cho sự thật”.
Và Chúa dạy tiếp, “Ai đứng về sự thật thì nghe tiếng tôi”. Tội là lường gạt . Chúa Giê-su không hề có tội (Ga 19:4;8:46) cho nên Ngài là sự thật giải phóng, vua vĩnh cửu.

Chúa nói thật mà người đời không tin(Ga 8:46) vì ham địa vị trần gian như Phi-la-tô; ham của cải chóng qua như Giu-đa, các Thượng Tế và dân Do-thái. Họ nói, “Chúng tôi chẳng có vua nào ngoài vua Xê-xa-rê (Ga 19:15).
Trong phiên tòa xử Chúa Giê-su có nghịch lý : Người bị kết án lại vô tội và quan án lại bị tuyên phạt phải chết muôn đời. Bị cáo thành quan tòa và trái lại.

Ngày Chúa bị xét xử báo trước ngày thế gian bị xét xử vì bất công ở đời này đòi có chung thẩm ở đời sau . Chúa Giê-su sẽ là vua vĩnh cửu vì Ngài tỏ vẻ như vua chung thẩm qua phiên tòa xử Ngài.

Theo Đa-ni-en, Chúa Giê-su sẽ đến phán xét chung vì Ngài là vua vĩnh cửu: “Tôi thấy trong thị kiến ban đêm Con Người đến trên mây trời….Quyền thống trị của Ngài vĩnh cửu (Đn 7:13-14). Sách Khải Huyền cũng nói: “ Đức Giê-su Ki-tô là Chứng Nhân Trung Thành…Thủ Lãnh các vua trần gian…đến giữa mây trời…mọi dân sẽ đấm ngực than khóc”(Kh 1:5-8).

Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta đừng chạy theo sự đời chóng qua mà sao lãng phụng sự Vua vĩnh cửu là nguồn sống .
Lm.GsM.ĐặngVăn Rao soạn.

Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
 1. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 26, 2012 lúc 4:33 sáng

  Our Sunday Celebration

  Our Lord Jesus Christ, King of the Universe

  BEARING WITNESS TO THE TRUTH. Jesus Christ is the faithful witness. His role as king is to bear witness to the truth that God is love (1 Jn 4:8, 16). He does this through his words but most especially through his death on the cross. By listening to his voice and participating in the Eucharistic banquet we are drawn closer to him. Then, as sharers in his kingship, we are commissioned to go out and promote the kingdom of God our world.

  Resp Psalm Ps 92:1-2, 5 R. v. 1

  R. The Lord is king;
  he is robed in majesty.

  1. The Lord is king, with majesty enrobed; / the
  Lord has robed himself with might, / he has
  girded himself with power. R.

  2. The world you made firm, not to be moved; /
  your throne has stood firm from of old. / from
  all eternity, O Lord, you are. R.

  3. Truly your decre es are to be trusted. / Holiness
  is fitting to your house, / O Lord, until the end
  of time. R.

  Communion Antiphon Ps 28: 10-11

  The Lord sits as King for ever.
  The Lord will bless his people with peace.

  YEAR OF FAITH: 2012 – 2013

  8. CHALLENGES TO BELEIVING TODAY

  Some critics accuse Christian faith of being nothing more than “Mumbo Jumbo”, with
  people placing their hope in something akin to magic. They argue that you cannot prove
  the claims of Christian faith, so there are no grounds for believng.

  The problem is that the worldview we inhabit today is marked by a scientific imagination.
  We are so used to the empirical methods of science that we imagine all knowlege is like scientific knowledge. Furthermore, our scientific imagination assures us that we can eventually know everything. Even now, if things go wrong, we can analyse the problem,
  study it in more detail and do some,thing to fix it.

  Sceptics argue that faith may have be en useful when we did not have answers to everything and when God became the answer. Where this leads is obvious: the more
  we come to know about the natural world, the less we need God. Eventually God
  becomes redundant.

  But religious faith is not like scientific knowledge. We are, of course, familiar with non-
  scientific ways of knowing. If we love someone we would never dream of trying to prove
  it scientifically. In fact, when we love someone we surrender the need to be all-knowing and
  to control. We live with the mystery of the other person.

  Religious faith has more in common with knowing someone we love than with scientific
  knowledge. There can be a temptation to treat religious faith like scientific knowledge,
  but this will only lead to a dead end. In fact, it becomes the ultimate betrayal of faith
  because we no longer trust God, but think we can do it all on our own.

  Fr Gerard Kelly

 2. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 27, 2012 lúc 12:06 sáng

  Đây là những anh em đã đi vào cõi thiêng :

  1.Nguyễn văn Chơn
  2.Lê ngọc Hồng
  3.Nguyễn văn Lớn
  4.Vũ Thìn 3-12-11
  5.Nguyễn anh Tinh
  6.Nguyễn văn Tố 2011
  7.Tăng văn Tú
  8.Nguyễn văn Tường
  9.Hoàng văn Đinh (Hoàng thanh Liêm)
  10.Phan thế Đức
  11.Vũ xuân Huyên
  12.Nguyễn thanh Long
  13.Phạm phúc Lộc (Thành)
  14.Phạm quốc Mỹ
  15.Vũ hữu Quyền
  16.Dương văn Tạo
  17.Lén văn Tâm
  18.Nguyễn ngọc Thịnh (Nguyễn đức Thông)
  19.Trần viết Toan (Trần ngọc Huỳnh).

  MORNING PRAYER

  Những ngày cuối Tháng Mười Một, Tháng Các Đẳng Linh Hồn, chúng con xin dâng Lời Cầu Kinh để đặc biệt tưởng nhớ 19 Bạn đã khuất:

  All Souls

  Author of life abundant and eternal,
  we thank you for the cloud of witnesses
  who make the mysterious heaven
  a home for our hearts.
  Before you we remember
  those faces we love
  and those spirits we treasure.

  At radiant dawn
  and in the quiet of dusk
  we remember them.
  Under summer skies
  with the farmlands shimmering
  we remember them.
  Though winter’s storms,
  amid frost and snow
  We remember them.
  At the return of spring,
  with wattles clad in gold
  we remember them.
  At birthdays and family celebrations
  and in the festivals of the church
  we remember them.
  when Christmas arrives
  with its carols and candles
  we remember them.
  In the house of God
  as we sing and pray,
  in the trumpets of the dawn
  on Easter day,
  in the bread we break
  and the cup we take
  with eucharistic joy
  We remember them.

  Xin cho các Linh Hồn được nghỉ yên muôn đời và hằng được chiêm ngưỡng Tôn Nhan Chúa hằng sống, hằng trị,đời đời chẳng cùng.

  Amen.

 3. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 28, 2012 lúc 2:04 sáng

  MORNING PRAYER

  A smile cannot be bought, begged,
  borrowed or stolen,
  for it is something
  that is of no value to anyone
  unless it is given away.
  Some people are too tired
  to give you a smile.
  Give them one of yours,
  as no-one needs a smile so much
  as those who have no more to give
  Let us pray:
  Lord, we give thanks
  for all who have brought
  life and happiness to us.
  Inspire us to give of ourselves joyfully
  and always look for the positive.

  Amen.

 4. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 28, 2012 lúc 10:24 chiều

  MORNING PRAYER

  Lord Jesus, you cured people of their illnesses.
  You set free, those who were disabled, to walk again.
  You calmed the sea and showed that you had control
  over even nature.
  You rose to a new way of living and showed that not even
  death had power over you.
  With your power in our lives, everything that happens to us
  can be turned to good.
  We ask you this day to help us to transform our difficulties
  and draw goodness out of what is negative in our lives,
  knowing that there is nothing in life or in death
  that can ever separate us from your love.

  Amen.

 5. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 29, 2012 lúc 11:40 sáng

  Kinh Chiều

  Lạy Chúa,

  Hôm nay chúng con, Lớp DB 63, đọc được tin tức qua Adm do CEO – TVH đưa tin cho biết:

  “Cảm ơn bác Giao bổ túc thêm cho danh sách các bạn quá cố.

  Nếu ai biết thêm về anh Niên thì xin bổ túc cho.

  Thân,

  TVH” (Direct quote)

  Trong khi chúng con đang chờ đợi thêm tin từ ký ức xem có bạn nào quanh ‘Vần N’ để bổ sung thêm tin tức, chúng con cùng cầu nguyện cho Linh Hồn Anh Niên được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Xin Quý Bạn cùng hát:

  Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu,
  mà đưa Linh Hồn Anh Niên qua chốn âu sầu.
  Xin vì công nghiệp Đức Nữ Đồng Trinh,
  mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung nấu đêm ngày đớn đau.

  Amen.

 6. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Một 29, 2012 lúc 10:35 chiều

  MORNING PRAYER

  God of life.
  God of those who walk miles for water,
  God of those whose only supply is
  contaminated, bringing death, not life.
  May water, clean and life-giving,
  be available to every living creature.
  May that vision move forward.
  May your will be done.

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: