Trang chủ > Uncategorized > Watch and pray at all times

Watch and pray at all times

HOMILY ON THE FIRST SUNDAY IN ADVENT.
WATCH AND PRAY AT ALL TIMES.

Luke’s gospel of today deals with the end of the world. Jesus told his disciples about it after they stood gazing at Jerusalem’s temple in admiration.

He took the apocalyptic symbol to describe the final victory for him, king of salvation: “There will be signs in the sun, moon and stars, and upon the earth the distress of nations in perplexity at the roaring of the sea and the waves, men fainting with fear and with foreboding of what is coming on the world; for the powers of the heavens will be shaken… Now when these things begin to take place, look up and raise your heads, because your redemption is drawing near” (Lk 21:25-28).

Our Lord Jesus pretold his total triumph on evil, establishing the reign of peace and justice for enforcing the faithful belief in him (Is 13:9-10; 34:3-4; Ez 32:7-8): “ Then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory” (Lk 21:27). In fact, the Son of Man, symbol of the holy people “reached” (Dn 7:13) the everlasting kingdom, will make the suppressed and faithful believe in his salvation: “ Look up and raise your heads, because your redemption is drawing near” (Lk 21:28).

Because nobody knows early the ending day, they must take heed to themselves (Lk 21:34) with “watching at all times, praying” (Lk 21:36).

Following the Lord’s words, “watching at all times” means “ your hearts be weighed down with dissipation and drunkenness and cares of this life” (Lk 21:34); “praying at all times” means to wish the fulfilment of God’s will as saying the Pater.

Regarding the end of world, St. Paul pleaded with God to make His faithful increase and abound in love for one another…..so that they may establish their hearts unblamable in holiness before their God and Father, at the coming of the Lord Jesus with all his saints(1Te-xa-lô-ni-ca 3:12-13).

To Jeremiah, the saviour will come of the house of David (Gr 33:14-16). So he comes twice. The first time, he inaugures the kingdom of God, starting the judgement: “ Whoever believes in Him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned” (Jn. 3:18). The second time, he shall come for the final judgement. So citizens of this kingdom, regardless of which era you live in, you must wait and be ready, “watching at all times, praying” for the supreme judge.

In this modern age, Satan suppresses more craftily than before: His suppression has no appearance, he does it by stealth . He makes the material civilization kill the spiritual one and causes the civilization of death encroach on the life. So it is truly impossible to see and to confront him. Many of us are not aware of this and listen and talk to others more than we do to God.

Written by Jos. Rao Dang Van, pp


CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG. NĂM C.
HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN LUÔN.

Tin Mừng Th.Lu-ca hôm nay đề cập đến ngày tận thế. Chúa dạy các môn đệ về ngày ấy sau khi các ông đứng ngắm đền thờ Giê-ru-sa-lem với sự thán phục.

Ngài dùng hình ảnh khải huyền để mô tả chiến thắng cuối cùng của ngài, vua cứu thế: “ Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển…Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì anh em sắp được cứu chuộc” (Lc 21:25-28).

Chúa Giê-su tiên báo sự chiến thắng toàn vẹn của Ngài, sự thiết lập triều đại hòa bình và công chính để củng cố niềm tin của các tín hữu vào ngài (Is 13:9-10; 34:3-4; Ez 32:7-8): “Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến” (Lk 21:27). Thực vậy Con Người, biểu tượng của Dân Thánh “ đã tiến gần” (Đn 7:13) vương quốc vĩnh cửu, làm cho các tín hữu, đang bị bách hại, vững tin vào ơn Ngài cứu độ: “Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì anh em sắp được cứu độ” (Lc 21:28).

Ngày tận thế không ai biết trước nên phải chú ý, đề phòng (Lc 21:34) bằng việc “tỉnh thức và cầu nguyện luôn” (Lc 21:36).

Theo lời Chúa dạy, tỉnh thức là “ chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời”(Lc 21:34); cầu nguyện luôn là ước ao làm theo ý Chúa như Kinh Lạy Cha vẫn đọc.

Về ngày tận thế, Th.Phao-lô xin Chúa cho tín hữu của Ngài được gia tăng bác ái với nhau .. để họ kiên tâm sống thánh thiện trước mặt Chúa và Cha, khi Chúa Giê-su đến làm một với các thánh (1Te-xa-lô-ni-ca 3:12-13).
Theo tiên tri Giê-rê-mia, Đấng Cứu Thế sẽ xuất thân từ nhà Đa-vít, hành xử đức công bình và sự ngay chính trên trái đất (Gr 33:14-16). Đúng thế, Ngài đến lần thứ nhất để khai mở Nước Thiên Chúa, bắt đầu xét xử : “ Ai tin vào Con Người thì không bị lên án; ai không tin thì bị lên án rồi” (Ga 3:18). Ngài đến lần thứ hai là để xét chung thẩm. Vậy công dân của nước này, dù sống thời đại nào, cũng phải chờ đợi Quan Án Tối Cao đến bằng việc “tỉnh thức và cầu nguyện luôn”.

Có lẽ thời văn minh này, sa-tan bách hại tín hữu quỉ quái hơn xưa : Bách hại không có bên ngoài, lén lút. Nó khiến văn minh vật chất giết chết văn minh tinh thần; văn minh sự chết lấn lướt văn minh sự sống. Vì thế họ khó thấy mà chống cự. Nhiều người trong chúng ta không ý thức điều đó lại nghe và nói với thế gian nhiều hơn nghe và nói với Chúa.
<div

Lm.Giuse Đặng Văn Rao.
Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
 1. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Hai 3, 2012 lúc 5:40 sáng

  Our Sunday Celebration

  First Sunday of Advent / C

  ‘ YOUR LIBERATION IS NEAR! ‘ The early Christians expected the Lord’s return in glory to be very soon. St Paul explained to them that the Lord was delaying in coming for a good purpose, to give them the opportunity to grow in love and make progress in the kind of life they were meant to live. May we also make good use of the present time to deepen our love for one another that we may be ready on the day Christ comes to set us free.

  Resp Psalm Ps 24:4-5, 8-9, 10, 14. R. v. 1

  R. To you, O Lord, I lift my soul.

  1. Lord, make me know your ways. / Lord, teach me your paths. / Make me walk in your truth, and teach me: / for you are God my saviour. R.

  2. The Lord is good and upright. / He shows the path to those who stray; / he guides the humble in the right path; / he teaches his way to the poor. R.

  3. His way are faithfulness and love / for those who keep his covenant and will. / The Lord’s frienship is for those who revere him; / to them he reveals his covenant. R.

  Communion Antiphon Ps 84: 13

  The Lord will bestow his bounty, and our earth shall yield its increase.

  YEAR OF FAITH: 2012 – 2013

  9. Belief in One God

  In the Creed we profess belief in one God. That the Lord alone is God and that God is one, goes right back to the original revelation of God. We recall the ancient prayer of Israel, ” Hear, O Israel, the Lord is God, the Lord alone. You shall love the Lord your God with all your heart.”

  In the ancient world there were many gods who vied for power. People appealed to these gods in particular situations: for example, to ensure fertility, or to bring victory in war. The constant message of the prophets was that there is truly only one God. Recall the incident where Elijah challenges the people about which God they will follow, the God of their ancestors or the pagan god Baal (1 Kings 18:20-40): ” How long will you go limping with two different opinions? If the Lord is God, follow him; but if Baal, then follow him.” The priests of Baal call upon their god, but there is no reply. Elijah taunts them that perhaps he is asleep or away on a journey. Then Elijah calls upon the Lord God to send fire upon the sacrifice, which by now is drowning in water. God responds by sending fire, and the people proclaim that the Lord alone is God; there is no other.

  Stories like this seem a long way from our world, but they convey an abiding truth. It is easy to make gods that we rely on: possessions, privilege, or power. These false gods become the object of our worship and distract us from faith in the one God.

  Fr Gerard Kelly

 2. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Hai 3, 2012 lúc 5:47 sáng

  MORNING PRAYER

  Dear Lord,

  We pray for those who are grieving. Lay your gentle hand of peace upon them and grant them strength. May they be comforted by the support of their friends and by precious memories of thier loved ones.

  Amen.

 3. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Hai 4, 2012 lúc 1:00 sáng

  MORNING PRAYER

  Lord and giver of all life,
  help us to value each person, created in love by you.
  In your mercy, guide and assist our efforts
  to promote the dignity and value
  of all human life, born and unborn.

  We ask this through Christ our Lord.

  Amen.

 4. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Hai 5, 2012 lúc 5:21 sáng

  MORNING PRAYER

  God of Light and Truth,

  Thank you for giving us a mind that can know and a heart that
  can love.
  Help us to keep learning every day of our lives, for all knowledge
  leads to you.
  Let us be aware of your presence in all things and at all times.
  Encourage us when work is difficult and when we are tempted
  to give up.
  Encourage us when our brains seem slow and the way forward
  is diffucult.
  Grant us the grace to put our minds to use exploring the world
  you have created, confident that in you there is wisdom and love.

  Amen.

 5. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Hai 6, 2012 lúc 2:08 sáng

  MORNING PRAYER

  GOD grant me the Serenity to accept things I cannot change;
  Courage to change the things I can and Wisdom to know the
  difference.

  Amen.

 6. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Hai 7, 2012 lúc 5:00 sáng

  Dear DB 63 Friends,

  We have just begun the season of Advent. In this powerful liturgical season we are all invited to reflect on the ways in which God is present in our lives. The word Advent comes from the Latin ‘adventus’ which means ‘to come into’; it is a time of expectant waiting and preparation for the coming of Christ into the world. The Advent season is a time of preparation that directs our heart and minds to Christ’s second coming at the end of time and also to the anniversary of the Lord’s birth on Christmas. Amid the flurry of Christmas preparations, we look for practical ways to observe the holiness of the season in our everyday lives. Now, in this short time let us pause and reflect on the true meaning of Christ’s arrival into our lives.

  Advent Prayer

  May we all make space in our hearts for the coming of Christ this Christmas: may we believe in a future full of hope for ourselves and for all humanity; may we have the wisdom to allow the love that dwells within us to be born into our own consciousness, so that each of us can become instruments of God’s faithful love in the world.

  Let us always be people of a generous spirit and a gracious, forgiving and merciful heart.

  We make this prayer, through Jesus Christ our Lord.

  Amen.

 7. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Hai 8, 2012 lúc 1:41 sáng

  Hôm nay là ngày giỗ Cha Anton Nguyễn Đình Hân (6/12/1973)

  Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho Linh Hồn Thầy Cả Anton Được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy Mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

  Mình nhớ năm cuối ở Chủng viện Terexa, Cha AnTon dạy lớp mình môn tiếng Pháp. Mình làm trưởng lớp và nhiệm vụ là cùng với một tên nữa đón Ngài từ cánh cửa nhỏ thông qua Tòa Giám Mục, rước và đưa Ngài về. Trên đường đi chẳng ai dám nói câu gì, bởi vẻ mặt của Ngài rất căng thẳng. Sau khi rời Chủng viện, mình không biết tin tức gì về Ngài. Nghe đâu năm 1973 Ngài về xứ Thạnh An rồi bị tai nạn xe và qua đời.

  Mơ ơi, nhớ hát một bài cầu hồn cầu cho Cha giáo của chúng mình nhé.

  Pet. Đông.

  __._,_.___

  Reply via web post

  Reply to sender

  Reply to group

  Start a New Topic

  Messages in this topic (2)

  Recent Activity:
  Visit Your Group

  Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of Use • Send us Feedback

  .

  __,_._,___

  Mo Nguyen

  Dec 6 (2 days ago)

  to donbosco63

  Hưởng ứng lời yêu cầu của Pet. Trung Đông, Mơ xin hát bài: ” Dù con Chưa Thấy Ngài” của Nguyễn Duy để cầu cho Linh Hồn Thầy Cả Ân Sư Antôn Vũ Đình Hân, xin Quý Cha, Quý Anh Chị và các Cháu cùng thông công:

  TK.

  1. Này linh hồn con. Nguyện hướng về Chúa tâm tư khấn xin từ đây Chúa đừng để con xót xa bao giờ. Vì ai cậy Chúa và tin ở Chúa tâm tư chứa chan niềm vui chẳng khi nào ngơi tiếng ca tuyệt vời.

  ĐK.

  Chúa ơi bao tháng năm rồi con vẫn u hoài ngước trông về Chúa. Chúa ơi con hướng lên Ngài chan chứa hy vọng vững tin muôn đời.

  TK.

  2. Ngày đêm tìm Chúa, dù chưa được thấy, nhưng con vẫn luôn cậy trông thấy tim nhẹ vương biết bao yêu thương. Đời đi tìm Chúa, lòng như bừng nở trăm hoa ngát hương trời mơ thấy như lòng con mến thương nhiều hơn.

  Mo Nguyen

  ———- Forwarded message ———- From: Mo Nguyen <monguyen50@gmail.com…

  Dec 6 (2 days ago)

  Mo Nguyen

  3:31 PM (21 hours ago)

  to vuong, M

  Con xin Lỗi Cha Giáo Antôn, vì con đã mắt rắm mắt mở đổi Tên Họ của Cha Giáo. Số là khuya hôm qua, khi con về tới nhà sau sinh hoạt cuối năm ở chỗ con làm, lúc đó đã gần mười hai giờ đêm; nhưng linh tính con báo cho con biết có gì lạ trên email, con vội mở ra thì thấy Anh Pet. Trung Đông, Cựu Trưởng Lớp DB 63, đề nghị con hát một bài để cầu cho Cha Giáo nhân Ngày Giỗ 39 năm. Con định hát cả bốn câu, nhưng hôm qua con mới hát được hai câu. Giờ đây con xin hát thêm hai TK nữa và cũng xin Quý Cha, Quý Anh Chị và các Cháu cùng hiệp thông để tiếp tục cầu cho Vị Cố Ân Sư khả kính của chúng ta:

  TK.

  3. Đời con tội lỗi, tuổi xuân lầm lỡ, xin thương thứ tha Ngài ơi đoái trông hồn con tháng năm dại khờ. Đường ngay nẻo chính, Ngài đã dạy con đi theo bước chân tình yêu ngước trông trời cao chứa chan ngọt ngào.

  4. Nhờ ân tình Chúa mà con được sống. Tim con hiến dâng từ đây vững tâm ngày mai bước trên đường dài. Lời Chúa gọi con, Lời trao hồng ân tin yêu đến trong trần gian đến nay đời con sống trong bình an.

  ĐK.

  Chúa ơi bao tháng năm rồi con vẫn u hoài ngước trông về Chúa. Chúa ơi con hướng lên Ngài chan chứa hy vọng vững tin muôn đời.

  NB.

  Cảm ơn Cựu Trưởng Lớp, Pet. Trung Đông đã đưa ra đề nghị rất hữu ích: ” Một lời hát bằng hai lời kinh” ‘Quand même!’

  Thân,

  Love, Peace & Prayers

  Phanxicô Xaviê Mơ

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: