Trang chủ > Uncategorized > To make way for lord’s coming

To make way for lord’s coming

Sunday of Advent / C
TO MAKE WAY FOR LORD’S COMING.

Luke’s Gospel of today deals with John the Baptist’s calling for repentance.

St. Luke considered that repentance is preparing the way of the Lord for salvation: “He went throughout the whole region of the Jordan, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins, as it is written in the book in the words of the prophet Isaiah: “A voice of one crying out in the dessert: ‘Prepare the way of the Lord, make straight his paths. Every valley shall be filled and every mountain and hill be made low. The winding roads shall be made straight, and the rough ways made smooth, and all flesh shall see the salvation of God “(L c 3:4-6).

According to Luke‘s gospel, John the Baptist’s mission is the prototype of that of Jesus since his childhood and growing up foreshadow these of Jesus: John the Baptist was born strange. So was Jesus and even more; Jean B. “Baptizes in water”, ” and Jesus “ will baptize in the Holy Spirit” (Lc 3:16).

When Luke quotes the book of Isaiah concerning a voice in the wilderness, He not only refers to John B’s mission but also to that of Jesus for he quoted additionally the phrase “all flesh shall see the salvation of God” (Lc 3:6). Salvation is just Jesus: ” Let it be known to you that this salvation of God has been sent to the Gentiles; They will listen” (Acts 28:28).

Luke wrote: “He went …proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins” (Luke 3:3). Justly John B. proclaimed repentance and the Messiah not only proclaimed repentance but also forgave sins.

In the desert Israel lead a life of corruption by idolatry (Exodus 32:7-10). In today’s world many people still do so do that is why John B. and Jesus proclaim repentance.

Like John B., the Messiah also proclaims also repentance (Luke 5:32), but to welcome the Lord coming the second time to judge.

Since Jesus brings salvation, Luke introduces him as the messianic king when, in his reports, he refers to King Tiberius Ceasar and the high priest Caiaphas (Lc 3:1-2).

In ancient times Moses exhorted Israel to make the Exodus out of Egypt, through the wilderness to the Promised Land. Today the new savior exhorts to make the exodus out of demons’ kingdom, through out the world to the heavenly Kingdom.

“Every valley shall be filled” means that the corruption-sin must be buried. “Every mountain and hill be made low” means abandoning arrogance-not worshipping God.

That “To make way to welcome Lord’s coming” have been predicted by the prophet Baruch (Br 5:1-9) and were prayed by St. Paul: “This is my prayer: That you may be pure and blameless for the day of Christ “(Phil 1:9-10).

According to science, the universe has its beginning. So it will be transformed into the new heaven and the new earth (Rev 21:1). The wicked will be sunk as in the age of Noah but the repentent will be saved (Gn 6:5-22).

Written by Jos. Rao, Dang Van, ppCHIA SẺ LỄ CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG, NĂM C.
DỌN ĐƯỜNG CHÚA ĐẾN.

Tin Mừng Th.Lu-ca hôm nay nói về việc Th.Gio-an Tẩy-giả kêu gọi người ta sám hối.
Th.Lu-ca cho rằng sám hối là dọn đường Chúa đến cứu độ: “Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: “Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng, đường gồ ghề san cho bằng rồi mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3:4-6).
Theo Th.Lu-ca, sứ vụ của Th.Gio-an Tẩy-giả là nguyên mẫu (prototype) của sứ vụ của Chúa Giê-su vì đời thơ ấu và trưởng thành của Thánh Nhân tiên báo (foreshadow) cho đời thơ ấu và trưởng thành của Chúa: Th.Gio-an sinh ra cách lạ lùng thì Chúa cũng sinh ra như thế và còn hơn nữa; Th.Gio-an “làm phép rửa trong nước” thì Chúa “ làm phép rửa trong Thánh Thần”( Lc 3:16).
Khi Th.Lu-ca trích dẫn lời I-sai-a về tiếng hô trong hoang địa thì Ngài không những ám chỉ sứ vụ của Th.Gio-an TG mà còn ám chỉ sứ vụ của Chúa Giê-su vì trích dẫn thêm câu “mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Chúa” (Lc 3:6). Ơn cứu độ đây là chính Chúa Giê-su: “Ơn cứu độ này của Chúa đã được gởi đến cho dân ngoại. Họ sẽ nghe” (Cvtđ 28:28).
Th. Lu-ca viết: “Ông liền đi…giảng phép rửa sám hối để tha tội”( Lc 3:3). Vậy ra Th.Gio-an chỉ giảng sự sám hối còn Chúa Cứu Thế không những giảng sự sám hối mà còn tha tội .
Trong sa mạc Dân It-ra-en đã sống đời hư hỏng bằng việc tôn thờ ngẫu tượng (Xh 32:7-10). Trên trần gian ngày nay nhiều người cũng thế cho nên Th.Gio-an và Chúa Giê-su phải giảng sám hối.
Như Th.Gio-an TG, Đấng Cứu Thế cũng giảng sự sám hối (Lc 5:32) nhưng để đón Chúa đến lần thứ hai nhằm xét xử.
Vì Chúa Giê-su đem lại ơn cứu độ cho nên Th. Lu-ca giới thiệu Ngài với độc giả như là vua cứu thế khi ông nhắc tới vua Ti-be-ri-ô và Thượng Tế Cai-pha trong bài tường thuật (Lc 3:1-2).
Ngày xưa Mô-sê hô hào dân It-ra-en làm cuộc xuất hành ra khỏi Ai-cập, đi qua hoang địa về Đất Hứa. Ngày nay Đấng Cứu Tinh mới hô hào cuộc xuất hành ra khỏi nước ma quỉ, đi qua trần gian về Nước Trời.
“Thung lũng phải lấp đầy” nghĩa là phải vùi lấp sự hư hỏng-tội lỗi. “ Núi cao phải bạt xuống” nghĩa là từ bỏ kiêu ngạo- không tôn thờ Chúa.
Việc dọn đường Chúa đến đã được tiên tri Ba-ruc tiên báo (Br 5:1-9) và được Th.Phao-lô cầu xin: “Tôi cũng xin cho anh em được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách trong khi đợi ngày Đức Ki-tô quang lâm” ( Pl 1:9-10).
Theo khoa học, vũ trụ có bắt đầu. Vậy nó cũng sẽ được biến đổi ra trời mới đất mới (Kh 21:1). Ai hư hỏng sẽ bị nhấn chìm như thời No-e nhưng ai sám hối thì lại được cứu độ (St 6:5-22).

Lm.Gs. Đặng Văn Rao.
Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
 1. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Hai 10, 2012 lúc 4:37 sáng

  MORNING PRAYER

  Lord, grant us peace in the world,
  and peace in our hearts and minds.
  Let us think peace, speak peace and
  spread peace.

  Amen.

 2. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Hai 10, 2012 lúc 11:21 sáng

  Our Sunday Celebration

  Second Sunday of Advent / C

  PREPARE A WAY FOR THE LORD. The season of Advent is a time in which we prepare for the Lord’s coming. We prepare for the feast of Christmas which commemorates his first coming as a child in Bethlehem. And we prepare also for his final coming in glory. We do this by heeding John the Baptist’s call to repentance, and by striving for ‘peace through integrity, and honour through devotedness’.

  Responsorial Psalm Ps 125. R. v. 3

  R. The Lord has done great things for us;
  We are filled with joy.

  1. When the Lord delivered Zion from bondage, /
  it seemed like a dream. / Then was our mouth
  filled with laughter, / on our lips there were songs. R.

  2. The heathens themselves said: ’What marvels / the
  Lord worked for them!’ / What marvels the Lord
  worked for us! / Indeed we were glad. R.

  3. Deliver us, O Lord, from our bondage / as streams
  in dry land. / Those who are sowing in tears / will
  sing when they reap. R.

  4. They go out, they go out, full of tears / carrying
  seed for the sowing: / they come back, they come
  back, full of song, / carrying their sheaves. R.

  Communion Antiphon Bar 5: 5; 4: 36

  Jerusalem, arise and stand upon the heights, and
  Behold the joy which comes to you from God.

  YEAR OF FAITH: 2012 -2013

  10. The Holiness of God

  One of the earliest revelations of God occurs
  When Moses comes upon a burning bush that
  does not seen to be consumed by the fire. Fascinated
  by this he moves closer to see what is happening. The
  voice of God calls to him from the bush, calling him
  by name. Moses responds by yelling out “here I am”.
  The voice tells him to come no closer and to remove
  his sandals because he is standing on the holy ground.
  Then the voice declares himself to be the God of Moses’
  ancestors, Abraham, Isaac and Jacob. We are told that
  Moses hid his face because he was afraid to look at God.

  This story tells us something about the holiness or otherness
  of God. This is clear from the sense of awe created by the
  scene: the holy ground, the unconsumed bush, and the address
  of God to Moses. In this sense we can speak about God as
  transcendent: beyond what Moses can see, and beyond this world.

  The second thing we notice is the intimacy of the scene,
  with God calling Moses by name. In this sense we can
  speak of the immanence of God: God is with us. This God
  is a personal God.

  God speaks to Moses about the misery and oppression
  suffered by the people who are in Egypt. God makes a
  promise to free them and lead them into a new land,
  flowing with milk and honey. This is the reaction of a
  personal God who is in relationship with the people. God
  directs Moses to leads the people out of Egypt.

  Fr Gerard Kelly

 3. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Hai 10, 2012 lúc 10:24 chiều

  MORNING PRAYER

  Christ, our Saviour, come thou to dwell within us,
  That we may go forth with the light of thy hope in your eyes,
  And thy faith and love in our hearts.

  Gregorian Sacramentary

 4. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Hai 11, 2012 lúc 10:12 chiều

  MORNING PRAYER

  Lord, teach me to be generous
  Teach me to serve you
  As you deserve to be served
  To toil and not to seek for rest,
  To labour and to seek no return
  Other than the knowledge
  that I do your will.

  Amen.

 5. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Hai 12, 2012 lúc 9:48 sáng

  NĂM ĐỨC TIN: 2012 2013

  10. Sự Thánh Thiện của Thiên Chúa

  Một trong những mạc khải tiên khởi của Thiên Chúa xảy ra là khi Mai-Sen tiến tới bụi cây đang cháy, mà trông chừng như nó không có vẻ bị thiêu rụi . Ngạc nhiên trước sự kiện này, Ông đến gần hơn xem sự cố gì đang xảy ra. Tiếng nói của Thiên Chúa gọi ông từ bụi cây, gọi tên ông. Mai-Sen đáp lại cả tiếng rằng: ” Này con đây”. Tiếng nói đó bảo ông lại gần hơn và cởi dép ra vì ông đang đứng trên đất thánh. Rồi tiếng nói đó tự tuyên xưng là Thiên Chúa của tổ tiên Mai-Sen, Abraham, Isaac và Jacob. Chúng ta được biết là Mai-Sen đã giấu mặt đi vì ông sợ không dám nhìn mặt Thiên Chúa.

  Câu chuyện này nói lên sự thánh thiện của Thiên Chúa và những sự huyền nhiệm khác. Sự cố này cho thấy sự thánh thiện linh thiêng của Thiên Chúa thể hiện qua hiện trường: đất thánh, bụi cây không bị thiêu rụi và lời Thiên Chúa phán bảo Mai-Sen. Trong tâm tình này, chúng ta có thể nói về Thiên Chúa là Đấng Siêu Việt: vượt sức Mai-Sen có thể diện kiến và còn vượt xa ngoài tầm hiểu biết của nhân loại.

  Sự cố thứ hai chúng ta ghi nhận là sự thân mật của hiện trường, với việc Thiên Chúa gọi Mai-Sen bằng tên. Trong bối cảnh này, chúng ta có thể thân thưa với Thiên Chúa ở khắp mọi nơi: Thiên Chúa đang ở cùng chúng ta. Thiên Chúa là của riêng mỗi người.

  Thiên Chúa nói với Mai-Sen về nỗi thống khổ và sự áp bức mà dân Người đang lưu đầy ở Ai Cập.Thiên Chúa đoan hứa giải phóng họ và đưa dẫn họ tới miền đất mới chảy sữa và mật. Đây là phản ứng của Thiên Chúa là của riêng mỗi người, Đấng có quan hệ với mọi người trong chúng ta. Thiên Chúa trực tiếp chỉ định cho Mai-Sen dẫn đưa dân Người ra khỏi Nước Ai Cập.

  Cha Gerald Kelly

  Phanxicô Xaviê Mơ phỏng dịch

 6. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Hai 13, 2012 lúc 1:00 sáng

  Kính thưa Quý Cha, Quý Anh Chị và các Cháu thân mến,

  Mơ thuộc Điạ Phận Melbourne – khi Mơ đọc xong Bức Tâm Thư Giáng Sinh của Vị Chủ Chăn Tổng Giáo Phận, Mơ thấy có nhiều điểm tương đồng với hầu hết các Điạ Phận ở khắp nơi trên thế giới. Mơ thiển nghĩ có nhiều Bạn muốn thông hiệp với Giáo Hội Hoàn Vũ qua việc tham chiếu Bức Tâm Thư của Đức Tổng Giám Mục Melbourne, để mọi người cùng cầu cho Đức Thánh Cha, cho các Phẩm Trật Hội Thánh và cho toàn thể Giáo Hội luôn luôn trực diện với ba thù.

  A CHRISMAS MESSAGE

  My dear friends in Christ,

  As Christmas approaches and the school year comes to a close, I wish to thank you for all the work you do in our Catholic schools, and for your commitment to the education and wellbeing of the students in your care.

  I am grateful too, for the ways in which you are working with your students’ parents and families, supporting them in their essential role in the education of their children. As the Australian Catholic Bishops emphasise in this year’s Social Justice Statement, families are facing increasing pressures at this time, and it is important for us all to support and strengthen them. School communities have particularly fruitful opportunities to do this.

  The Year of Grace, which began at Pentecost, has been a wonderful opportunity to encounter anew the face of Jesus and renew and deepen our relationship with him. This initiative of Australia’s Catholic Bishops was expanded and strengthened by Pope Benedict XVI’s invitation to a Year of Faith. I was privileged to concelebrate Mass with the Holy Father in Rome on 11 October 2012 at the beginning of this Year of Faith. I encourage every one of you to make it a priority to rediscover the journey of faith and to give witness to your school community of the light and joy we find in that journey.

  I am deeply appreciative of your continued commitment to Catholic education in the midst of the painful and challenging times we are experiencing in the Australian Church, and indeed in society more broadly. I welcome the Royal Commission into institutional responses to child sexual abuse. I share with all of you the feelings of outrage and sorrow at such a betrayal of trust. The Royal Commission is an opportunity for healing for the survivors and their families, as well as for the community, the Church and the nation. My hope is that it will also provide recommendations for reform to remove the risk of child abuse in the future. We will work with the Royal Commission to ensure that the wrongs of the past can never happen again.

  I wish, too, to acknowledge, and express my gratitude for, all those faithful priests and religious who continue to minister to their parishes and communities with the utmost integrity and compassion.

  In the busyness of preparing for Christmas and bringing the school year to a close, God’s voice can be hard to hear among the many voices that demand our attention. Advent reminds us to make space for God to come into our lives. As we await the coming of the Child Jesus, God-with-us, let us take the time for prayer and reflection, to know again that God is with us.

  I pray that your celebration of Christmas will be filled with the joy and peace of Christ’s coming. May you and your family be blessed with that joy and peace in 2013.

  Denis J. Hart DD

  Archbishop of Melbourne

 7. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Hai 13, 2012 lúc 1:06 sáng

  MORNING PRAYERS

  You are very powerful because you made this earth,
  me and everyone else in this world.
  You are powerful in your own way.
  You made it rain, hail or shine.
  You are great because you made this earth where
  we live and all things are beatiful.

  Amen.

 8. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Hai 13, 2012 lúc 11:05 chiều

  MORNING PRAYER

  God be in my head, and in my understanding.
  God be in my eyes, and in my looking.
  God be in my mouth, and in my speaking.
  God be in my heart, and in my thinking.
  God be at my end, and at my departing.

  Sarum Primer

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: