Trang chủ > Uncategorized > Living justly when waiting for redemption

Living justly when waiting for redemption

HOMILY ON 3RD SUNDAY IN ADVENT,YEAR C.
LIVING JUSTLY WHEN WAITING FOR REDEMPTION.

When reporting on the mission of John the Baptist, St. Luke wrote, “Now the people were filled with expectation and all were asking in their hearts, whether John might be the messiah” (Luke 3:15).

In fact Israel were waiting for the Messiah’s coming to free them from their sins, the cause of the suppression, the devils and the Empire of Rome, their minions.

People rejoiced to wait for him but were worried about the warnings of John B., the herald: “You brood of vipers! Who warned you to flee from the coming wrath? ” (Luke 3: 7).

In that frame of mind they asked him, “What then should we do?”. He replied, “Whoever has two cloaks should share with the person who has none. And whoever has food should do likewise”. To tax collectors, he said, ” Stop collecting more than what is prescribed” .To soldiers, he told them,” Do not practice extortion. Do not falsely accuse anyone, and be satisfied with your wages”(Luke 3:11-14).

If what John the Baptist said holds true, then to sin is to do something unjustly, therefore to repent is to return to God of justice and, sins result in the suppression by the devils and their minions.

Repentance is not just what a sinner must do, repentance is also a gift from God. When granting it, God comes to the one who repents, “Preparing the way for the Lord” (Luke 3:4) by living justly.

Repenting for the forgiveness of sins is Israel’s duty; “baptizing in the Holy Spirit and fire” is the work of the Messiah (Luke 3:16).

Living justly is the preparation for the gift of forgiveness but not the cause of this. The cause of this is the Holy Spirit and fire (Luke 3:16). The Holy Spirit is like the wind (ruah, pneuma, spiritus). The wind blows chaff away and leaves the grains (Zeph 2:2; Luke 3:17). The Holy Spirit is also like fire. A fire which cleans up metal. The Messiah shall purify the Church in the name of the Holy Spirit as wind and fire did during Pentecost.

According to John B., the Messiah is coming for the second time also to judge with wind and fire : ” His winnowing fan is in his hand to clear his threshing-floor and to gather the wheat into his barn, but the chaff he will burn with unquenchable fire” (Luke 3:17).

Long ago, Zephaniah called on Israel to repent for God’s protection in the days of rage (Zeph 2:3). It is a joy: “Shout for joy! O daughter Zion! The Lord has removed the judgment against you, he has turned away your enemies; the King of Israel, the Lord, is in your midst. You have no further misfortune to fear” (Zeph 3:14-15).

St. Paul told the Philippians to rejoice and to live kindly to all when waiting for the messiah.(Philips 4:4-5).To live kindly to all is to respect the justice.

If we live justly, we will be sentenced to innocence and enter kingdom of the eternity and freedom when Lord comes to judge.

Written by Jos. Rao Văn Đặng , pp.
CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C.
SỐNG CÔNG BÌNH, TRÔNG CHỜ ƠN GIẢI THOÁT.

Khi tường thuật về sứ vụ của Th.Gio-an TG., Th Lu-ca viết, “Hồi đó dân chúng đang trông chờ và tự hỏi xem Gio-an có phải là Đấng Me-si-a không” (Lc 3:15).

Thật vậy Dân It-ra-en đang trông chờ Đấng Me-si-a đến giải thoát khỏi tội, nguyên nhân sự đè nén của ma quỉ và đế quốc Rô-ma, tay sai của chúng.

Người ta vui vì sự trông chờ đó nhưng lo vì lời đe dọa của Gio-an TG, vị tiền hô: “ Nòi rắn độc kia! Ai chỉ cho các ngươi trốn cơn thịnh nộ của Chúa sắp giáng xuống ” (Lc 3:7).

Trong tâm trạng đó, dân chúng hỏi Gio-an TG, “ Chúng tôi phải làm gì?”. Thánh nhân trả lời, “Ai có hai áo thì chia cho người không có; ai có ăn cũng làm như vậy”. Với nhân viên thu thuế, ngài bảo, “Đừng đòi gì quá mức ấn định cho các anh” . Với binh lính, ngài bảo, “Chớ hà hiếp. Đừng tống tiền người ta. Hãy bằng lòng với số lương của mình” (Lc 3:11-14).

Nếu th.Gio-an TG nói như thế thì, tội là lỗi phạm đức công bình, sám hối là trở về với Chúa của công minh và, tội là nguyên nhân sự đè nén của ma quỉ và tay sai của chúng trên con người.
Sám hối là việc làm của người tội lỗi nhưng sám hối cũng là một ơn Chúa ban. Khi ban ơn sám hối, ngài đến với kẻ sám hối biết “dọn sẵn con đường cho Ngài”(Lc 3:4) bằng sống công bình.

Sám hối để tội được tha là bổn phận của It-ra-en ; còn “ rửa trong Thần Khí và lửa” là công trình của Đấng Thiên Sai (Lc 3:16).

Sống công bình là chuẩn bị cho ơn tha tội chứ không là nguyên nhân của ơn đó. Nguyên nhân của ơn đó là Thần Khí và lửa (Lc 3:16). Thần Khí ví như gió (Ruah, pneuma, spiritus). Gió thổi bay vỏ trấu để lại hạt lúa (Xp 2:2; Lc 3:17). Thần Khí ví như lửa. Lửa để luyện kim. Đấng Thiên Sai sẽ thanh tẩy Giáo Hội trong Thần Khí dưới hình thức gió và lửa trong ngày Hiện Xuống.

Theo lời th.Gio-an TG, Đấng Thiên Sai sẽ đến lần thứ hai để xét xử cũng bằng gió và lửa : “ Tay ngài cầm nia rê sạch lúa trong sân; thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt ” (Lc 3:17).
Ngày xưa tiên tri Xô-pho-nia kêu gọi It-ra-en sám hối để được Chúa che chở trong ngày thịnh nộ (Xp 2:3). Đó là niềm vui : “ Reo vui lên! Hỡi thiếu nữ Si-on!..Án lệnh phạt ngươi Đức Chúa đã rút lại. Thù địch của ngươi, ngài đã đuổi xa. Đức vua đang ở giữa ngươi. Ngài là Đức Chúa. Không còn tai ương mà sợ” (Xp 3:14-15).

Th.Phao-lô khuyên dân Phi-lip nên vui tươi và sống tử tế đang khi chờ Đấng Messiah (Phil 4:4-5). Sống tử tế là trân trọng đức công bình.

Nếu sống công bình khi Chúa đến xét xử, chúng ta sẽ được tuyên bố vô tội và đi vào vương quốc tự do và vĩnh cửu.

Lm.Gs.Đặng Văn Rao


Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
 1. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Hai 18, 2012 lúc 12:57 sáng

  Our Sunday Celebration

  Third Sunday of Advent / C

  REJOICE IN THE LORD! A theme of joy always runs through the liturgy of the Third Sunday of Advent. The joy of this day springs from our anticipation and excitement that the Lord’s coming is very near. We ask the Lord to remove any sadness from our hearts that may hinder us from embracing the peace and hope which hìs presence will bestow on us this Christmas.

  Responsorial Psalm Isa 12:2-6. R. v. 6

  R. Cry out with joy and gladness: for among you is the great and Holy One of Israel.

  1. Truly, God is my salvation, / I trust, I shall not fear. / For the Lord is my strength, my song, / he became my saviour. / With joy you will draw water / from the wells of salvation.

  R.

  2. Give thanks to the Lord, give praise to his name! / Make his mighty deeds known to the peoples! / Declare the greatness of his name. R.

  3. Sing a psalm to the Lord / for he has done glorious deeds, make them known to all the earth! / People of Zion, sing and shout for joy / for great in your midst is the Holy One of Israel. R.

  Communion Antiphon cf. Isa 35:4

  Say to the faint of heart: Be strong and do not fear.
  Behold, our God will come, and he will save us.

  YEAR OF FAITH: 2012 – 2013

  11. Father, Son and Holy Spirit

  The Creed we profess at Sunday Mass has a simple three-part structure. We profess our faith in God: Father, Son and Holy Spirit. This three-part structure shapes the way we pray. We were baptised in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. We make the sign of the cross, “In the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit.” We praise God by saying, ” Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now and ever shall be.” The prayers of the Mass are usually addressed to the Father through the Son in the Holy Spirit.

  This mystery of the Holy Trinity is the central mystery of Christian faith. For all of us it can seem to comprehend this mystery. We can run away from it, fearing that it entails highly sophisticated levels of speculation. Indeed, centuries of Christian thought have resulted in a well-developed theology of the Trinity. However, we need to recall that this began with people reflecting on their experience of God. This too is the way for us to enter into this mystery.

  The initial experience was of God as creator of the world and father of Israel. With the birth of Jesus God revealed in a new way. Jesus prays to God as “Aba, Father”. At his death the centurion professes, “Truly this man was God’s Son!” At Penticost there is an outpouring of the Holy Spirit and people expirience God’s love and life dwelling within them.

  Fr Gerard Kelly

 2. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Hai 18, 2012 lúc 1:07 sáng

  MORNING PRAYER

  Dear God,

  Give comfort and peace to those who are separated from loved ones.
  May the ache in their hearts be the strengthening of their hearts.
  May their longing bring resolve to their lives, conviction and purify to their love.
  Teach them to embrace their sadness lest it turn to despair.
  Transform their yearning into wisdom.
  Let their hearts grow fonder.

  Amen.

 3. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Hai 19, 2012 lúc 12:51 sáng

  Lord,

  Help me to
  Remember that
  Nothing is
  Going to
  Happen to me
  Today that you
  And I together
  can’t handle.

  Amen.

 4. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Hai 20, 2012 lúc 12:08 chiều

  MORNING PRAYER

  Awake, my soul!
  Awake, harp and lyre!
  I will awaken the dawn.
  I will praise you, O Lord, among the nations;
  I will sing of you among the peoples.
  For great is your love, reaching to the heavens;
  your faithfulness reaches to the skies.
  Be exulted, O God, above the heavens;
  let your glory be over all the earth.

  Psalm 57:8k-11 ( NIV)

 5. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Hai 20, 2012 lúc 10:54 chiều

  MORNING PRAYER

  We struggle, we grow weary, we grow tired.
  We are exhausted, we are distressed, we despair.
  We give up, we fall down, we let go.
  We cry. We are empty, we grow calm, we are ready. We wait quietly.
  A small, shy truth arrives.
  Arrives from without and within. Arrives and is born.
  Simple, steady, clear.
  Like a mirror, like a bell, like a flame.
  Like rain in summer. A precious truth arrives and is born within us.
  Within our emptiness.
  We accept it, we observe it, we absorb it.
  We surrender to our bare truth.
  We are nourished, we are changed
  We are blessed. We rise up.
  For this we give thanks.

  Amen.

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s