Trang chủ > Uncategorized > The Blessed Virgin Mary Was Blessed for Believing…

The Blessed Virgin Mary Was Blessed for Believing…

Homily on 4th Sunday in Advent – Year C
THE BLESSED VIRGIN MARY WAS BLESSED FOR BELIEVING…

To the author of the Book of Genesis, to be blessed means to be living in the grace of God, having no misery and no death (Genesis 1:26-31; 3:16-19).

The Lord Jesus and the Blessed Virgin Mary had such a blessed state that Elizabeth said, “Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb” (Luke 1:42).

She also said, “Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled.” (Luke 1: 45). Indeed Mary still preserved her blessedness by believing in God and obeying God, rather than Adam and Eve, who disbelieved and disobeyed God (Genesis 3:1 24)

If a blessing is a gift from God it has the characteristic of giving. Mary shared His gifts with everyone. It is Mary’s visit to Elizabeth that revealed it to us.

According to the Old Testament, when God visits someone, He grants His gift of salvation for him (Gen 21:1; Ex 4:31; Jd 8:33; Ps 106:4; Is 29:1-6;Jer 25:12;Xp 3:7). When Mary with Jesus in her womb visited Zachariah’s home, She brought the gift of salvation to them..

When Mary brought the gift of salvation to Zacariah’s, Elizabeth praised her and John the Baptist in his mother’s womb jumped for joy (Luke 1:39 -44).

This visit was pretold with the Ark’s visit to Jerusalem: After God freed Israel from the persecution of the Philistines, the people and David made the procession of the Ark containing the Decalogue into Jerusalem: People praised God and David leaped before the Ark (2Sm 6:12-19; 1Chr 15:25-29).

John the Baptist’s leaping in his mother’s womb is logical because he was sanctified by the Holy Spirit as his mother (Luke 1: 41). Being Sanctified, He not only got rid of the original sin but also became the greatest among prophets as God said: “Before you were born, I dedicated you”(Jer 1:5).

Formely Uzziah praised her Judith: ” Blessed are you, daughter, by the Most High God, above all the women on earth; and blessed be the Lord God. …! “(Judith 13:18-19). Now Elizabeth also praised Mary likewise. But instead of saying: “Blessed be the Lord God. …! She said “Blessed is the fruit of your womb!” (Luke 1:42). So “The fruit of your womb” means “God”.

Elizabeth said, “Blessed are you who believed…”.In fact, believed in God, Mary said: “May it be done to me according to your word”. “The fruit of Mary’s womb also is blessed” because he believed in his father and said,” … Behold, I come to do your will O God” (Heb 10:5-10).

In the years of the Old Testament, there was the custom of polygamy. So it was not the queen but the queen- mother who was powerful after the king. When Luke writes, “How does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me?” he would like to highlight such power of Mary.

Before, Abraham became the father of all blessed nations (Galatians 3:8). Nowadays trusting in God, Mary became the Mother of the winning Church (Gen 3:15). That’s why Micah predicted about Mary as following: ” But you, Bethlehem – Ephratah too small to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel…”(Mk 5:1-4a).

Did we, as the creation, trust in the Creator? If longing for being blessed as Mary and Zacariah’s home, we must trust in God and obey him because the author of Psalm 1 said: “Happy those who do not follow the counsel of the wicked…Rather, the law of the Lord is their joy..” (Ps 1:1-2).

Jos.Rao, Van Dang, pp.


CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT 4TH MÙA VỌNG, NĂM C
ĐỨC MA-RI-A CÓ PHÚC VÌ ĐÃ TIN…

Theo tác giả sách Sáng Thế, phúc là được sống trong ơn nghĩa Chúa, không phải đau khổ và không phài chết (St 1:26-31; 3:16-19).

Vì Chúa Giê-su và Mẹ Ma-ri-a có phúc đó nên bà Ê-li-sa-bét nói, “ Em có phúc hơn mọi phụ nữ và con em đang cưu mang cũng có phúc”(Lc 1:42).

Bà Ê-li-sa-bét còn nói,“Em có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Ngài nói”(Lc1:45). Thật vậy Đức Ma-ri-a vẫn giữ được phúc ấy vì tin vào Chúa và vâng lời Chúa chứ không như A-dong và E-và đã bất tín, không vâng phục Chúa (St 3:1-24)

Nếu phúc lành là ơn lành Chúa ban (blessedness; to bless) thì nó có đặc tính là ban phát. Đức Ma-ri-a đã chia sẻ ơn phúc của ngài cho mọi người. Câu chuyện Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét cho ta biết điều đó.
Theo Cựu Ước, cứ khi Chúa thăm viếng ai là Chúa ban ơn phúc cứu độ cho người ấy (St 21:1; Xh 4:31; Gđt 8:33; Tv 106:4; Is 29:1-6; Gr 25:12; Xp 3:7). Khi Đức Ma-ri-a, với Chúa trong lòng, đến thăm viếng gia đình Da-ca-ri-a thì Đức Mẹ đã đem ơn phúc cứu độ cho nhà này.

Khi Đức Ma-ri-a đem ơn phúc cứu độ cho nhà Da-ca-ri-a thì bà Ê-li-sa-bét chúc tụng Ngài còn Gio-an TG trong bụng mẹ đã nhảy mừng (Lc 1:39-44).

Cuộc thăm viếng này đã được tiên báo qua câu chuyện Hòm Bia thăm viếng Giê-ru-sa-lem: Khi Chúa cứu It-ra-en khỏi sự bách hại của quân Phi-li-tinh, dân It-ra-en và Đa-vít đã rước Hòm Bia chứa đựng Thập Giới về Giê-ru-sa-lem: Dân ca khen Chúa còn vua Đa-vít thì nhảy mừng trước Hòm Bia (2Sm6:12-19;1Sb15:25-29).
Gio-an TG nhảy mừng trong lòng mẹ là phải vì được Thánh Thần thánh hiến như mẹ mình (Lc1:41).Ông được thánh hiến để không những được khỏi tội tổ tông mà còn được làm tiên tri cao trọng nhất như Chúa phán :“Trước khi ngươi sinh ra,Ta đã hiến thánh ngươi”(Gr 1:5).

Xưa ông Út-di-gia đã ca tụng bà Giu-đi-tha: “Hỡi nữ tử!Con được phúc Chúa Tối Cao ban hơn mọi phụ nữ trên đời. Chúa là Thiên Chúa đáng chúc tụng thay!…” (Gđt 13:18-19). Ngày này Bà Ê-li-sa-bét cũng ca tụng Đức Ma-ri-a như thế . Nhưng thay vì nói “Chúa là Thiên Chúa đáng chúc tụng thay!” thì nói “ Con lòng Bà đáng chúc tụng thay!” (Lc 1:42). Như vậy “Con lòng Bà” được hiểu là “Thiên Chúa”.

Bà Ê-li-sa-bét nói, “Em có phúc vì đã tin…”.Đúng thế Đức Ma-ri-a đã tin vào Chúa nên thưa “Xin vâng”. “Con lòng Đức Ma-ri-a cũng có phúc” vì Ngài tin vào Chúa Cha và nói “ Này con đến để thực thi ý Cha” (Dt 10:5-10).
Thời Cựu Ước có tục lệ đa thê nên không phải hoàng hậu mà là hoàng thái hậu mới có thế lực sau vua. Th.Lu-ca khi viết “ Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa đến với tôi” thì ngài cũng muốn đề cao thế lực của Đức Ma-ri-a như thế.
Ngày xưa Áp-ra-ham vì tin vào Chúa mà trở thành cha của muôn dân được chúc phúc(Gl 3:8). Ngày nay Đức Ma-ri-a cũng vì tin vào Chúa mà trở thành Mẹ của Giáo Hội chiến thắng(St 3:15). Chính vì thế Mi-ca đã tiên báo về Đức Ma-ri-a như sau: “Phần ngươi,hỡi Be-lem-E-pha-ta! Ngươi nhỏ nhất trong các thị tộc Giu-đa nhưng từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một thống lãnh Ít- ra-en…”(Mc 5:1-4a).

Chúng ta là thụ tạo đã tin vào Chúa là tạo hóa chưa? Nếu mong được phúc như Đức Mẹ và nhà Da-ca-ri-a, chúng ta phải tin vào Chúa và vâng lời Ngài như tác giả thánh vịnh 1 nói: “ Phúc cho ai không nghe theo ác nhân….nhưng vui thỏa với lề luật Chúa”.

Lm.Gs.Đặng Văn Rao.
Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
 1. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Mười Hai 23, 2012 lúc 9:00 chiều

  Our Sunday Celebration

  Fourth Sunday of Advent / C

  ‘BLESSED IS SHE WHO BELIEVED.’ From Bethlehem, the least of the clans of Judah, and from a peasant girl, Mary, one of the least of the Jewish people, God prepared a
  body for Jesus, the saviour of the world. As we rejoice in the saviour who has come to visit us, we also join Elizabeth in praising Mary for her faith, her love and her obedience.

  Resp Psalm Ps 79:2-3, 15-16, 18-19. R. v.4

  R. Lord, make us turn to you;
  let us see your face and we shall be saved.

  1. O shepherd of Israel, hear us, / shine forth
  from your cherubim throne. / O Lord,
  rouse up your might, / O Lord, come to our
  help. R.

  2. God of hosts, turn again, we implore, / look
  down from heaven and see. / Visit this vine
  and protect it, / the vine your right hand
  has planted. R.

  3. May your hand be on the man you have
  chosen, / the man you have given your
  strength. / And we shall never forsake you
  again: / give us life that we may call upon
  your name. R.

  Communion Antiphon Isa 7:14

  Behold, a Virgin shall conceive and bear a son;
  And his name will be called Emmanuel.

  YEAR OF FAITH: 2012 – 2013

  12. God is a Communion of Love

  We read in the Scriptures that “God is love” (Jn 4:16). This tells us something fundamental about God, namely that God reaches out to creation and that God generates life. Any idea that God might be inward-focused or “selfish” is alien to a proper understanding of God.

  God’s love has been experienced by people in every age. In particular, Christians have reflected on the biblical witness that “God so loved the world that he gave his only Son” (Jn 3:16) . As they reflected on the purity of this love they asked questions about the very life and being of God. This led them to consider the life of the Holy Trinity.

  The pre-eminent expression of God’s love is the love of the Father for the Son. The very nature of love is that it moves outward from the lover to the beloved. As the beloved, the Son responds to the love of the Father with his own proper act of love. For this reason we speak of the mutual love of the Father and the Son. The expression of this mutual love is the Holy Spirit. Recall that the Creed speaks of the Holy Spirit “proceeding from the Father and the Son.”

  Reflection on the Trinity shows that God is a communion of love. Through faith we are drawn into this communion of love. Love is thus the principal characteristic of the Christian life. Day by day we are made to share in the divine communion, and we learn to love as God loves. This manifests itself in an ever deepening communion with each other as we love our neighbour.

  Fr Gerard Kelly

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: