Trang chủ > Uncategorized > The universality of the salvation by the Messiah

The universality of the salvation by the Messiah

HOMILY ON THE FEAST OF EPIPHANY.
THE UNIVERSALITY OF THE SALVATION BY THE MESSIAH.

When writing, ” We saw his star at its rising and have come to do him homage” (Mt 2:2), Matthew evoked the universality of the salvation by the Messiah. Indeed the verb ‘adorare’ that Luke used here, is that Isaiah and the psalmist used when described the fact of ‘the gentile come to adore God (Isa 45:14; Ps 72:11).
It is unreasonable that Matthew wrote ‘We saw his star at its rising and have come to do him homage ‘ because if they did not believe in the Messiah, they did not come from afar to worship him.

As the pagans, they seems lacking in the truth and love of God. So they desire them. It is this desire which prompted them to hit the road in search of truth and love (Matthew 2:1-2).

The strange star, symbol of truth and love, guided them on the road. Moreover, because the Jewish tradition about the star of Ba-la-am (Num 24:17), and the appearance of the Messiah ( Num 27:7) came to their ears, they, reaching Jerusalem, asked immediately, ” “Where is the newborn king of the Jews? We saw his star* at its rising and have come to do him homage (et procidentes adoraverunt Eum) “(Mt 2:2).
The Jewish tradition and their reason are not enough for the faith. Therefore they need the exegesis of the Jewish scribes and the enlightenment of the ‘strange star’ (Mt 2:1 – 6).

Matthew wrote, ” They were overjoyed at seeing the star, and on entering the house they saw the child with Mary his mother”(Mt 2:10-11). It is gladness for salvation (Luke 1:47). This house (intrantes domum) is the Church in that the boy-Messiah is. Writing this, Matthew refers to the universality of salvation.
In the second chapter and through his Gospel , Matthew repeatedly covered the gentiles’ receiving the salvation and Jew’s denial of salvation.

As representattives of the gentiles, the magi were enlightened , refered to the Bible by the leaders of the Jews and reached the salvation. In contrast, Jewish leaders knew the Bible but did not reach the salvation because of their habit of hypocrisy and pride. King Herod were considered worse: For the unreasonable fear of taking off his throne, he wanted to kill the child-Mesiah. He took of the salvation for his passion and blindness.

Matthew wrote, “When King Herod heard this, he was greatly troubled, and all Jerusalem with him” to describe the reaction of those who were not saved at Messiah’s coming. The magi, in contrast, rejoiced over being saved. Their joy is similar to that of the women to hear announcing the resurrection (Matthew 28:8). The panic of King Herod and the People of Jerusalem is similar to that of the solders to watch over the grave (Mt 28:4).

If we, the faithful in the direct line (traditional religion), do not come out of the habit of hypocrisy (because of sinning) and pride in the formal religion, will be ‘troubled’ as the people of Jerusalem. But if we listen to and follow the Bible, we will see the light of salvation and reflect ourselves in the gentiles as Isaiah said,” Arise! Shine, for your light has come, the glory of the LORD has dawned upon you…Nations shall walk by your light, ..”( Isa 60:1-3); and as St.Paul said, ” .that the Gentiles are coheirs, members of the same body, and copartners in the promise in Christ Jesus through the gospel “(Eph 3:5-6).

Jos.Rao Van Dang, pp


CHIA SẺ LỄ HIỂN LINH
TÍNH PHỔ QUÁT CỦA ƠN CỨU ĐỘ

Khi viết, “ Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài mọc lên và vì vậy đến thờ lạy Ngài” (Mt 2:2), Mát-thêu gợi lên tính phổ quát của ơn cứu độ do Đấng Thiên Sai. Thật vậy động từ “ thờ lạy” (Proskuneo: bản 70) mà Lu-ca dùng ở đây thì I-sai-a và tác giả Thánh Vịnh đã dùng khi mô tả lương dân đến thờ lạy Chúa (Isa 45:14; Tv 72:11).

Không phải vô lý mà Mát-thêu viết “ Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài mọc lên và vì vậy đến thờ lạy Ngài” vì nếu không tin vào Đấng Thiên Sai , họ đã chẳng từ xa xăm lặn lội đến thờ lạy Ngài.

Là dân ngoại, họ như thiếu chân lý và tình thương của Chúa nên khao khát những thứ đó. Chính sự khao khát đó đã thúc đẩy họ lên đường kiếm tìm chân lý và tình thương (Mt 2:1-2).

Ngôi sao lạ , biểu tượng của chân lý và tình thương đó, đã hướng dẫn họ lên đường . Hơn nữa, truyền thống Do Thái nói về ngôi sao của Ba-la-am (Ds 24:17) và sự xuất hiện của Đấng Thiên Sai (Ds 27:7) đã tới tai họ nên khi vừa tới Giê-ru-sa-lem, họ đã hỏi ngay, “ Đức vua Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài hiện ra bên Phương Đông nên chúng tôi đến thờ lạy Ngài( et procidentes adoraverunt Eum)” (Mt 2:2).
Truyền thống Do Thái và ánh sáng tự nhiên của lý trí không đủ cho đức tin nên họ cần sự giải thích Thánh Kinh của các Kinh Sư Do Thái và ơn soi sáng của ‘ngôi sao lạ’( Mt 2:1-6).

Mát-thêu viết , “ Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ bước vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a” (Mt 2:10-11). Đây là mừng rỡ vì ơn cứu độ (Lc 1:47). Nhà đây (domum) là Giáo Hội có Hài Nhi -Thiên Sai ở giữa. Viết như thế, Mát-thêu muốn nói đến tính phổ quát của ơn cứu độ.
Trong chương hai và cả Tin Mừng của ông, Mát-thêu nhiều lần nói đến sự đón nhận ơn cứu độ của lương dân đồng thời nói đến sự từ chối ơn cứu độ của người Do Thái.

Đại diện cho lương dân, các chiêm tinh gia, được ơn soi sáng, đã tra vấn các thủ lãnh Do Thái và đã gặp được ơn cứu độ. Trái lại, các nhà lãnh đạo Do Thái , biết Thánh Kinh, nhưng đã không gặp được ơn cứu độ do thói giả hình và tự hào của mình. Vua Hê-rô-đê còn tệ hơn: Vì sợ vô lý mất ngai vàng, ông muốn giết Hài Nhi Thiên Sai. Ông đánh mất ơn cứu độ vì đam mê và mù quáng.

Mát-thêu viết, “ Khi vua Hê–rô-đê nghe thế thì ông và cả thành Giê-ru-sa-lem hoảng hốt’ để diễn tả phản ứng của những ai không được cứu độ khi Chúa đến. Trái lại, các chiêm tinh gia lại vui mừng vì ơn cứu độ. Niềm vui vì ơn cứu độ của các chiêm tinh gia giống niềm vui của các phụ nữ khi nghe loan tin phục sinh (Mt 28:8). Sự hoảng hốt của vua Hê-rô-đê và của dân Giê-ru-sa-lem giống sự hoảng sợ của các lính canh mồ (Mt 28:4).

Nếu chúng ta, những tín hữu đạo dòng ( traditional religion), không ra khỏi cái thói giả hình ( vì có tội) và tự hào về tôn giáo vụ hình thức của mình thì cũng sẽ ‘hốt hoảng’ khi Chúa đến như dân thành Giê-ru-sa-lem. Nhưng nếu chúng ta nghe và làm theo Kinh Thánh, chúng ta sẽ gặp được Ánh Sáng Cứu Độ và phản chiếu ánh sáng đó trên kẻ khác như I-sai-a nói, “ Đứng lên! Bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi, vinh quang của Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi…..chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi… ( Isa 60:1-3); và như Th.Phao-lô nói, “ Màu nhiệm này….Ngài dùng Thần Khí mạc khải cho các Tông Đồ, Ngôn Sứ. Màu nhiệm đó là…dân ngoại được thừa kế gia nghiệp với dân Do Thái”(Eph 3:5-6).

Lm.Giuse Đặng Văn Rao
Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
 1. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Một 13, 2013 lúc 5:36 sáng

  Our Sunday Celebration

  The Epiphany of the Lord / C

  THEY OFFERED HIM GIFTS. For some Christians the feast of Epiphany is the day on which gifts are exchanged. As we observe the wise men opening their treasures in today’s Gospel and offering gifts to Jesus, we can ask: what precious gifts can we offer to Jesus today? We may not have gold, frankincense and myrrh but we have our love, our fidelity, our time. We can give these to Jesus by giving them to those in need.

  Responsorial Psalm Ps 71:1-2, 7-13

  R. Lord, every nation on earth will adore you.

  1. O God, give your judgment to the king, / to a king’s son your justice, / that he may judge your people in justice, / and your poor in right judgment. R.

  2. In his days justice shall flourish / and peace till the moon fails. / He shall rule from sea to sea, / from the Great River to earth’s bounds. R.

  3. The kings of Tarshish and the sea coasts / shall pay him tribute. / The kings of Sheba and Seba / shall bring him gifts. / Before him all kings shall fall prostrate, / all nations shall serve him. R.

  4. For he shall save the poor when they cry / and the needy who are helpless. / He will have pity on the weak / and save the lives of the poor. R.

  Communion Antiphon Cf. Mt 2:2

  We have seen his star in the East, and have come with gifts to adore the Lord.

  YEAR OF FAITH : 2012-2013

  14. One being with the Father

  For several centuries the early Church looked for clearer ways to express the biblical faith about Jesus as the Christ, the Son of God. We might ask why they needed language beyond the biblical text. It was not that this text was inadequate, but that new questions emerged. An important milestone came at the Council of Nicaea in 325. The Creed declared that Jesus was God from God, light from light, true God from true God, consubstantial with the Father.
  However, it was at the Council of Chalcedon in 451 that the Church arrived at the formulation that we are all familiar with: one person, two natures. Jesus is one divine person with a human nature and a divine nature.

  These formulations were seeking to overcome various inadequate and incomplete understandings of Jesus. Some people had argued that because he was human he was less than God, and that God simply adopted him. Others argued that if he is God then his humanity must be something like a cloak or a mask that he wears over the divinity. Neither of these understandings gives full weight to both his divinity and his humanity.

  The Christian faith in Jesus is that he is completely God and completely human. The Gospel of John puts it this way: ” the Word became flesh and lived among us.” This expression of our faith can be just as challenging for us as it was for Christians in those early centuries. Two temptations should be avoided: to so consider the divinity of Jesus that we remove his humanity; or to so regard his humanity that we are blind to the divinity.

  Fr Gerard Kelly

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: