Trang chủ > Uncategorized > The First Sign to Show the Savior’s Glory

The First Sign to Show the Savior’s Glory

THE FIRST SIGN TO SHOW THE SAVIOR’S GLORY

When reporting on the first signs of the Lord in Cana, St.John wrote, “Jesus did this as the beginning of his signs in Cana in Galilee and so revealed his glory, and his disciples began to believe in him” (Jn 2:11). Let’s question what glory the first sign in Cana showed?

To St.John, the first sign in Cana showed the glory of God-Savior.

To be saved one must believe in God. Faith is a gift from God but is also of freedom. God generally gives signs in order that people should believe in him. The sign “ tranforming water into wine “ drove the first disciples to believe in God-savior because if God can change the substance of anything, he can also turn things that are profane into being holy or liberate mankind from the devil’s dominion.

To St. John, God-Savior not only manifests his glory in the earthly marriage but also in the eternal marriage of God and human beings. For the glory in Cana only foretold the glory of his resurrection after his self-giving on Calvary.

When saying that wedding in Cana took place on the third day, St. John seems to refer to Jesus’ resurrection 3 days after his dying.: The glory in Cana is the prototype of that on Calvary.

The old Testament described the eternal happiness as the happiness of the marriage of God and Israel (Hosea and the Song of songs). The living together in happiness was ensured in a covenant of love. Israel broke this contract by leaving God to run after a worldly model. Jesus – Savior reestablished the covenant when he, using the holy Spirit, causes mankind’s heart to love God. It was through turning water into wine.

In the time of the Old Testament, people only realize the Lord of glory when he shows the salvation (Ex 14:18; 16:7; Is 35:1-4; 44:23; compare Is 40:5 with Luke 3:6). In the New Testament, people recognize the Savior’s glory when he sacrifices himself on the cross for their sins. It is the new sign of Jonah to believe (Matthew 12:39). The first sign is a preparation for people to believe. The final sign, is a sign to turn sinners into saints.

The water in the Old Testament is the means for the external purification. It is the wine brought by the Lord that cleans the heart: ” Drink from it, all of you for this is my blood of the covenant, which will be shed on behalf of many for the forgiveness of sins” (Mt 26:27-28).

Jesus taught, ” People do not put new wine into old wineskins…” (Mt 9:17). The order of the new covenant requires a new spirit: “But the hour is coming, and is now here, when true worshipers will worship the Father in Spirit and truth” (Jn 4:23).

Jesus said to his mother, ” Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet come” (Jn 2:4). The salvation of the world is the initiative of God. He freely manipulates the time and the approach. As a creature of God, Mary did not know God’s innovation. But Mary’s faith is the obedience to God: With this faith, Mary became ‘woman’ (Latin: mulier), the mother of a new mankind.

In the condition of mankind, everyone has to go through sufferings to reach the glory. The Lord also teaches this about salvation, but do we believe it?

Jos. Rao Van Dang, pp.


CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2, NĂM C
DẤU LẠ ĐẦU TIÊN BIỂU LỘ VINH QUANG CHÚA

Khi kể dấu lạ đầu tiên Chúa làm tại Ca-na, Th.Gio-an viết, “ Chúa Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na, xứ Ga-li-lê-a và đã tỏ vinh quang của ngài và các môn đệ ngài bắt đầu tin ngài” (Ga 2:11). Chúng ta tự hỏi dấu lạ đầu tiên tại Ca-na đã biểu lộ vinh quang gì?

Theo Th.Gio-an, dấu lạ đầu tiên tại Ca-na đã biểu lộ vinh quang của Chúa-Cứu Thế.
Để được cứu độ người ta cần phài tin. Tin là một ơn của Chúa và cũng là sự tự do. Chúa làm dấu lạ là dể người ta tin vào ngài. Dấu lạ “ hóa nước thành rượu’ có mục đích làm cho những môn đệ đầu tiên tin vào Chúa- Cứu Thế vì nếu Chúa biến đổi được chất thể thì ngài cũng có thể biến tục nên thánh, giải phóng nhân loại khỏi tay ma quỉ.

Theo Th. Gio-an, không những Chúa-Cứu Thế biểu lộ vinh quang của ngài trong giao ước hôn nhân đời này mà còn trong giao ước hôn nhân vĩnh cửu giữa Thiên Chúa và nhân loại vì vinh quang ở Ca-na chỉ tiên báo vinh quang phục sinh sau khi ngài hiến thân trên núi Sọ.

Khi nói tiệc cưới Ca-na diễn ra vào ngày thứ ba, Th. Gio-an muốn nhắc đến Chúa phục sinh sau Chúa tử nạn 3 ngày: Vinh quang tại Ca-na tiên báo vinh quang tại núi Sọ.

Hạnh phúc vĩnh cửu được Cựu Ước diễn tả như hạnh phúc hôn nhân giữa Chúa và It-ra-en ( Ô-sê và Diễm Tình Ca). Việc sống chung hạnh phúc đó được bảo đảm trong một giao ước tình yêu. It-ra-en đã lỗi giao ước đó khi bỏ Chúa chạy theo thần tượng đời này. Chúa –Cứu Thế đã tái lập giao ước đó khi dùng Thần Khí (spirit=rượu) biến đổi lòng người nên mến Chúa. Đó là biến nước thành rượu.

Theo Cựu Ước, người ta chỉ nhận ra Chúa vinh quang khi ngài ra tay cứu độ ( Xac 14:18; 16:7; Is 35:1-4; 44:23; so sánh Is 40:5 với Lc 3:6). Thời Tân ước, người ta nhận ra Chúa vinh quang khi ngài hiến thân trên thập giá, đền tội thay nhân loại. Đó là dấu lạ Gio-na mới để tin (Mt 12:39). Dấu lạ đầu tiên chuẩn bị người ta tin dấu lạ sau cùng, dấu lạ biến tội nhân thành thánh nhân.

Nước trong Cựu Ước là phương tiện thanh tẩy bên ngoài. Rượu mà Chúa đem lại mới là phương tiện thanh tẩy bên trong: “ Tất cả hãy uống chén này, vì đây là máu thầy, máu giao ước đổ ra cho muôn người được tha tội”(Mt 26:27-28).

Chúa dạy, “ Người ta không đổ rượu mới vào bầu da cũ…”(Mt 9:17). Trật tự giao ước mới đòi tinh thần mới: “ Đã đến giờ và lúc này,những người thờ Chúa thật sẽ thờ Cha trong Thần Khí và chân lý ”(Ga 4:23).

Chúa nói với mẹ ngài, “Tôi và bà có can chi? Giờ tôi chưa đến (Ga 2:4). Công cuộc cứu thế là sáng kiến của Chúa. Chúa tự do trong vận dụng thời gian và phương cách. Đức Mẹ là thụ tạo, không biết được sáng kiến đó. Nhưng đức tin của Đức Mẹ là sự vâng phục thánh ý Chúa: Nhờ đức tin đó mà Đức Ma-ri-a trở thành ‘bà’(La ngữ: mulier), mẹ của nhân loại mới.

Ở đời, người ta phải trải qua đau khổ mới tới vinh quang. Chúa cũng dạy như thế về ơn cứu độ nhưng tôi có tin không?

Lm.Giuse Đặng Văn Rao
Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
 1. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Một 21, 2013 lúc 1:29 sáng

  Our Sunday Celebration

  Second Sunday in Ordinary Time / C

  ‘DO WHATEVER HE TELL YOU.’ At the marriage feast of Cana Jesus turns water, set aside for washing, into wine of great quality. A new richness and abundance flows to the people from Jesus. We will partake of this richness if we, like the attendants at the wedding, follow Mary’s instruction to ‘do whatever he tells you.’ As we receive the gifts he offers we are transformed in turn into a new creation.

  Resp Psalm Ps 95: 1-3, 7-10. R. v. 3

  R. Proclaim his marvellous deeds to all the nations.

  1. O sing a new song to the Lord, / sing to the Lord all the earth. / O sing to the Lord, bless his name. R.

  2. Proclaim his help day by day, / tell among the nations his glory / and his wonders among all the peoples. R.

  3. Give the Lord, you families of peoples, / give the Lord glory and power, / give the Lord the glory of his name. R.

  4. Worship the Lord in his temple. / O earth, tremble before him. / Proclaim to the nations: ‘God is king.’ / He will judge the peoples in fairness. R.

  Communion Antiphon Ps 22:5

  You have prepared a table before me, and how precious is the chalice that quenches my thirst.

  YEAR OF FAITH: 2012-2013

  16. The Life of Jesus

  Because the revelation of God comes in human history (salvation history) and because that revelation reaches its culmination in Jesus of Nazareth, the life of Jesus is very important for our faith. Yet there is a limit to how much we can know about the historical Jesus. While the gospels give us a lot of information, they are not presented as a historical account of Jesus’ life. It is important to avoid the temptation of creating a picture of Jesus that merely conforms to our own imagination of what he should be like. If we succumb to that temptation we risk distorting Jesus and his message, and we risk missing out on the revelation the he offers.

  Knowing a little about the world where Jesus lived will help us to understand him and his message. He was born into a particular social, cultural, political and religious world – and it is a world that is very different from our own. This is what makes faith in Jesus a life-long task. When we read the gospels we will encounter him in the very concrete world of first century Palestine. We understand him against the background of Jewish religious traditions and practices, and their interpretation in his day. Often the Old Testament scriptures will be the key for unlocking the meaning of his words and actions.

  His life reveals to us the mystery of the plan of God that exists for the whole of creation, and of which we are a part. In faith we ponder his life so that we might respond to the action of God among us today.

  Fr Gerard Kelly

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: