Trang chủ > Uncategorized > The Messiah to Announce His Mission

The Messiah to Announce His Mission

THE MESSIAH TO ANNOUNCE HIS MISSION

The main theme in today’s Gospel is ‘The Messiah to announce His mission’. This was prophesied in Is 61:1-2 and was fulfilled in him: “The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to bring glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free, and to proclaim a year acceptable to the Lord “(Luke 4:18-19).

To Luke, the works that Jesus does when performing His mission is the ‘solid’ truth (Luke 1; 1-4) because he reported after investigating everything accurately from the beginning (Luke 1:1-4).

Is 61:1-2 refers to anointing a man as a prophet (1V 19:16), but here it is Jesus who is referred to as the anointed one as him the Messiah when being baptized (Luke 3:21 -22). The author of Is 61:1-2 affirmed his reception of the Spirit to carry out the service of a prophet. Here Jesus does this but He does it to carry out the service of salvation as the Messiah.

Mark and Matthew thought that the first words Jesus preached were a summary of his mission: “This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel “(Mk 1:15; Mt 4:17). Substituting the summary of the mission of the Messiah in such a sentence, Luke presented specifically the mission of the Messiah in the solemn atmostphere of the synagogue in Nazareth, where it was common to hear the word of God.

Jesus used Is 61:1-2 to announce his mission . To listeners of Jesus, these verses referred to the mission of a prophet, but they can see the prophet as the Servant of Yahweh because the mission of the prophet is similar to that of the servant of Yahweh: “Here is my servant whom I uphold, my chosen one with whom I am pleased, upon whom I have put my spirit ; he shall bring forth justice to the nations,…I have grasped you by the hand; I formed you, and set you as a covenant of the people, a light for the nations, to open the eyes of the blind, to bring out prisoners from confinement, and from the dungeon, those who live in darkness (Is 42:1-7). The mission of the Messiah includes the following activities:

1, To bring glad tidings to the poor. 2, To proclaim liberty to captives. 3, To proclaim recovery of sight to the blind. 4, To free the oppressed.5,To proclaim a year acceptable to God.

1, The Messiah will bring glad tidings to the poor because, to Luke, the poor are the afflicted with poverty (Lk 6:20. 24th; 12:16-21; 7:22; 14:12 -14), with oppression, with abandonment (Luke 18; 6: 20-22; 7:22; 14:12-14), and they are easy to accept the message of the Messiah. 2, To proclaim liberty to captives. The prophetic mission in Is 61:1-2 is like that of the Servant of Yahweh in Is 42:1-7. But the mission of the Servant of Yahweh is greater than that of the prophet because he is the embodiment of the covenant, of light: He made the liberation and salvation, not just announced it. 3, To proclaim recovery of sight to the blind. Despite having eyes, Israel has never seen God’s way to save because of its stubbornness, its unbelief in God (Is 6:9-10). 4, To free the oppressed. The Messiah not only announced the release but also liberated the oppressed. 5, To proclaim a year acceptable to God. The Messiah not only announced a year of jubilee, but granted liberty because he said “Today this scripture passage is fulfilled in your hearing” (Luke 4:21).

When Jesus said, “Today this scripture passage is fulfilled in your hearing “, he wants to state that he is the Messiah to bring salvation today as word Is 61:1-2 predicted and so everyone has to repent and believe in his Gospel.The repentance and believing in the Gospel is the purpose of his mission (Mk 1:15; Mt 4:17).

Luke and only Luke used the word ‘Today’ when Jesus performs his acts of salvation: ‘Today’ he was born (2:11); ‘Today’ he is baptized ( 3:22); ‘Today’ he cures the paralytic (5:26); ‘Today’ he perfoms some miracles (13:32-33); ‘Today’ he pardons Zacchaeus(19:5-9 ); ‘Today’ he forgives the thief (23:43). Therefore ‘Today’ is the day of salvation (2 Cor 6:2) that people have to take advantage of. ‘Today’ of the Messiah is also that of the Church because the Church is his body. ‘Today’ God also announces his mission through the priests in the pulpit, but do we repent and believe in the Gospel?

Jos.RaoVanDang,pp.

ĐẤNG THIÊN SAI CÔNG BỐ SỨ VỤ CỦA NGÀI

Ý chính của Tin Mừng hôm nay là Đấng Thiên Sai công bố sứ vụ của ngài. Sứ vụ đó đã được tiên báo trong Is 61:1-2 và Chúa Giê-su cả quyết đã ứng nghiệm nơi ngài: “ Thần Khí Chúa ngự trên tôi vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi để tôi đi mang Tin Mừng cho người nghèo. Ngài đã sai tôi đi công bố sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, sự sáng cho kẻ mù lòa, đi giải thoát cho kẻ bị áp bức và công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4:18-19).

Theo Lu-ca, các việc Chúa Giê-su làm khi thi hành sứ vụ này là những sự thật ‘vững chắc’(Lc 1;1-4) vì ngài
tường thuật sau khi tra cứu chính xác mọi sự lần nữa (Lc 1:1-4).

Đoạn Is 61:1-2 nói đến việc xức dầu tấn phong một tiên tri (1V 19:16) nhưng ở đây Chúa Giê-su nói đến việc tấn phong ngài làm Đấng Thiên Sai khi chịu Phép Rửa (Lc 3:21-22). Tác giả Is 61:1-2 khẳng định mình nhận được Thần Khí để thi hành sứ vụ ngôn sứ. Ở đây Chúa Giê-su cũng khẳng định mình như thế nhưng để thi hành sứ vụ cứu độ với tư cách Thiên Sai.

Mát-cô và Mát-thêu cho rằng lời đầu tiên Chúa rao giảng là lời tóm tắt sứ vụ của ngài: “Thời giờ đã mãn. Nước Thiên Chúa đã gần. Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1:15; Mt 4:17). Thay vì tóm tắt sứ vụ Đấng Thiên Sai trong một câu như thế, Lu-ca đã trình bày sứ vụ đó với những việc cụ thể trong một khung cảnh trang trọng của hội đường Na-gia-rét, nơi người ta thường đến nghe lời Chúa.

Chúa Giê-su đã dùng đoạn I-sai-a 61:1-2 để công bố sứ vụ của ngài . Đối với thính giả của Chúa Giê-su, đoạn sách đó ám chỉ sứ vụ của một tiên tri nhưng họ có thể coi tiên tri đó như là Tôi Tớ Gia-vê vì sứ vụ của tiên tri này giống với sứ vụ của Tôi Tớ Gia-vê : “Đây là Tôi Tớ Ta nâng đỡ, kẻ Ta tuyển chọn, hết lòng yêu mến. Ta cho Thân Khí Ta ngự trên ngài; ngài sẽ làm sáng tỏ chân lý trước muôn dân… Ta nắm tay ngài,gìn giữ ngài,đặt ngài làm giao ước với dân để mở mắt người mù, giải thoát kẻ tù đày, dẫn ra khỏi ngục kẻ sống trong tối tăm ( Is 42:1-7).

Sứ vụ của Đấng Thiên Sai gồm những hoạt động :

1, Mang Tin Mừng cho người nghèo.
2, Công bố sự giải thoát cho kẻ tù.
3, Công bố sự chữa lành người mù.
4, Trả tự do cho kẻ bị áp bức.
5, Công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa.

1, Đấng Thiên Sai đem Tin Mừng cho người nghèo vì đối với Lu-ca, người nghèo là những người đau khổ do nghèo đói (Lc 6:20.24; 12:16-21; 7:22;14:12-14), do bị áp bức , do bị bỏ rơi (Lc 18; 6:20-22; 7:22; 14:12-14), và những người này dễ chấp nhận sứ điệp của Đấng Thiên Sai .

2, Công bố sự giải thoát cho kẻ tù. Sứ vụ của tiên tri trong Is 61:1-2 giống sứ vụ của Tôi Tớ Gia-vê trong Is 42:1-7. Nhưng sứ vụ của Tôi Tớ Gia-vê cao trọng hơn sứ vụ của các tiên tri vì chính ông là hiện thân của giao ước, của ánh sáng: Ông thực hiện công trình giải phóng và cứu độ chứ không chỉ công bố.

3, Công bố việc chữa người mù. It-ra-en dù có mắt mà không thấy đường lối cứu độ của Chúa vì cứng lòng, không tin vào Chúa (Is 6:9-10).

4, Trả tự do cho người bị áp bức. Đấng Thiên Sai không những công bố sự giải thoát mà còn giải thoát kẻ bị áp bức.

5, Công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa. Đấng Thiên Sai không chỉ công bố một năm toàn xá(Lv 25:10-13) mà còn ban ơn giải phóng vì ngài nói “ Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quí vị vừa nghe”(Lc 4:21).

Khi Chúa Giê-su nói, “Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh quí vị vừa nghe” thì ngài muốn tuyên bố rằng ngài là Đấng Thiên Sai hôm nay đem ơn cứu độ đến như lời Is 61:1-2 tiên báo và vì vậy mọi người phải sám hối và tin vào Tin Mừng của ngài. Sám hối và tin vàoTin Mừng của ngài là mục đích của sứ vụ của ngài (Mc 1:15; Mt 4:17).

Lu-ca và chỉ Lu-ca dùng từ ‘ Hôm nay’ khi Chúa Giê-su làm một hành vi cứu độ : ‘ Hôm nay’ ngài sinh ra(2:11); ‘Hôm nay’ chịu thanh tẩy(3:22); ‘Hôm nay’ chữa kẻ bất toại (5:26); ‘Hôm nay’ làm phép lạ (13:32-33); ‘Hôm nay’ tha thứ cho Gia-kêu (19:5-9); ‘Hôm nay’ tha thứ cho người trộm lành (23:43). Như vậy ‘Hôm nay’ chính là ngày cứu độ (2 Cor 6:2 ) mà mọi người phải lợi dụng nó.Ngày của Đấng Thiên Sai cũng là ngày của Giáo Hội vì Giáo Hội là thân thể của ngài.

‘Hôm nay‘ Chúa cũng công bố sứ vụ của ngài qua linh mục trên tòa giảng nhưng chúng ta đã sám hối và tin vào Tin Mừng chưa?

Lm.Đặng Văn Rao
Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
 1. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Một 28, 2013 lúc 2:08 sáng

  Our Sunday Celebration

  Third Sunday in Ordinary Time / C

  ‘THIS TEXT IS BEING FULFILLED TODAY.’ The Sacred Scriptures that are proclaimed at Mass recall incidents from the past and point to the future but most especially they affirm the presence of God among us now. This day we are called to bring Good News to the poor and freedom to all who are bound up in any way. Today we are called to be the Body of Christ in our world. The Sacred Scriptures have meaning when we can say with Jesus: ‘This text is being fulfilled today even as you listen.’

  Resp Psalm Ps 18:8-10, 15. R. Jn 6:63

  R. Your words, Lord, are spirit and life.

  1. The law of the Lord is perfect, / it revives the soul. / The rule of the Lord is to be trusted, / it gives wisdom to the simple. R.

  2. The precepts of the Lord are right, / they gladden the heart. / The command of the Lord is clear, / it gives light to the eyes. R.

  3. The fear of the Lord is holy, / abiding for ever. / The decrees of the Lord are truth / and all of them just. R.

  4. May the spoken words of my mouth, / the thoughts of my heart, / win favour in your sight, O Lord, / my rescuer, my rock! R.

  Communion Antiphon cf. Ps 33:6

  Look toward the Lord and be radiant; let your faces not be abashed.

  YEAR OF FAITH: 2012-2013

  17. The Miracles of Jesus

  It is good to remember that those who witnessed the mighty works, or miracles, of Jesus were unsure of his true identity. On seeing his work they came to recognise that he acted with authority. It was an authority that was different to other prophets or religious leaders. This prompted them to wonder who Jesus was and where his authority came from.
  On more than one occasion they realised that the things he was doing belonged to the realm of God. When he calmed the storm they recognised that he had power over the created order. Was he the Lord of creation? A later generation would know that in him there was a new creation.

  During his life people would seek him out because they saw him as a man of God who could heal them. Illness had set them apart from the community and hence also from the worship of God. The physical healing was a sign of something more profound: integration back into the community and the restoration of their relationship with God. A later generation would recognise these healings as the offer of salvation, and they would marvel at its acceptance by the person healed. They understood Jesus’ words, “Your faith has saved you.”

  It is easy to be impressed by the wonder of the miracles. However, on their own they prove very little about Jesus; many who saw them did not believe. Yet for those who have faith his miracles were an encounter with God. There is more than a wonder worker here; he is the revelation of the living God.

  Fr Gerard Kelly

 2. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Một 29, 2013 lúc 12:42 sáng

  Lạy Chúa từ ái, từ nhân,

  Hôm qua, chúng con, Lớp DB 63, được Cha Trưởng Lớp BVKT thông báo cho biết Thân Mẫu của Anh Giuse Phạm Văn Đào đang bệnh nặng ở Việt Nam và Anh đang có mặt bên giường để săn sóc Mẹ.

  Cảm thông nỗi lo âu khi có Mẹ già yếu đau liệt lào, chúng con cùng nài van Chúa, nếu đẹp lòng Chúa, xin Chúa ban cho Mẹ anh được gặp thầy, gặp thuốc và mau bình phục. Còn nếu đã nằm trong Thánh Ý Chúa định liệu, xin Chúa nâng đỡ, yên ủi Anh, Gia Đình và Thân Bằng Quyến Thuộc được can đảm chấp nhận và vâng theo Thánh Ý Chúa mọi bề.

  Chúng con cầu xin nhờ công cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, Chúa chúng con.

  Amen.

 3. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Một 31, 2013 lúc 12:39 sáng

  Lạy Chúa chí nhân, chí ái,

  Hôm nay, Lớp DB 63 chúng con cùng với Giáo Hội trên toàn thế giới kính mừng trọng thể Lễ Thánh Gioan Donbosco là Thánh Bổn Mạng của Lớp chúng con. Nguyện xin Chúa, vì công nghiệp và lời cầu bầu của Thánh Gioan Donbosco, ban cho tất cả mọi Thành Viên trong Đại Gia Đình DB 63 chúng con, dù còn sống hay đã ly trần, được liên kết với nhau trong kinh nguyện hằng ngày để cầu cho nhau: những bạn đã khuất, những bạn đang đau yếu bệnh tật và một số Bạn vì lý do riêng chưa liên lạc với chúng con. Xin Chúa và Thánh Quan Thầy xui lòng tác dạ, nối kết những Bạn còn vắng xa Đàn, đang sống lẩn quẩn khắp đó đây, mau nghe thấu tiếng chim gọi đàn, mà trở về Nhà DB đang thân ái chờ đợi, ôm chầm lấy Quý Bạn.

  Chúng con cầu xin Chúa, nhờ lời cầu bầu của Thánh Gioan Donbosco.

  Amen.

 4. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Một 31, 2013 lúc 1:24 sáng

  Mừng Bổn mạng Lớp,

  Chúc mọi người trong đại Gia Đình DonBosco63 luôn vui tươi, thánh thiện. Xin Tình Yêu của Chúa và Thánh DonBosco gìn giữ mỗi người chúng ta.

  Các Bố Đạo nhớ nghe lời Bà Cố Cha Gioan Bosco nhé.

  Pet. Đông.

 5. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Một 31, 2013 lúc 11:46 chiều

  Cùng hiệp ý mừng Lễ Cha Thánh Don Bosco, Bổn Mạng Lớp Don Bosco,
  Miên sẽ dâng lễ 6:00pm hôm nay cầu cho tinh thần anh em Lớp Don Bosco luôn
  tươi trẻ và hăng say hoạt động cho giới trẻ,nhất là giới trẻ Việtnam nhé (-_-)

  Francis sơn Miên

 6. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Một 31, 2013 lúc 11:53 chiều

  Xin hiệp ý cùng Gia Ðình Cựu Tu Sinh Long Xuyên chúc mừng Bổn Mạng Quý Cha cùng các Anh Lớp Don Bosco (63). Cầu mong Cha Dao Kim chóng bình phục.

  Sáng nay đã tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho các Anh.

  Kính chúc,

  Tài Nguyễn (65)

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: