Trang chủ > Uncategorized > The Messiah to Be Tempted with Arrogance

The Messiah to Be Tempted with Arrogance

HOMILY ON THE 1rst SUNDAY OF LENT
THE MESSIAH TO BE TEMPTED WITH ARROGANCE

St. Luke wrote: “For 40 days, Jesuswandered in the wildernessled by the Spirit and tempted by the devil …” (Lk 4:2). Let us learn from the Lord’s temptation.

To tempt is to persuade someone to do something wrong. Becausethe devils lost their heavenly happiness, they are jealous and lure people to losethis happiness as they did.

Formerlythe devil lured our ancestors into disobeying God’s orders and they came to die (Genesis 2:17). The Word ofthe Creator is truly the life and the wisdom but one who does not obey him, must die (Gen 2:17). Disobeying God is arrogant, not adoring him and running after idols (unreal).

The devil also lured the Messiah to cause not only him but also othersto lose their life. He lured the Messiah to think little of the will of God: To redeem the worldwith humility instead ofthearrogance demonstratedby the ancestors. The temptation took place during theMessiah’s mission because Luke wrote: ” Filled with the Holy Spirit, Jesus returned from the Jordan and was led by the Spirit into the desert for 40 days, to be tempted by the devil… “(Luke 4:1-2).

Three things that often drive people to lose their humility and worship God are; love, money and glory.

Regarding love, the devil tempted Jesus on satisfying the hunger for the passions instead of worshiping God, but he humbly obeys God: “…not by bread alone does man live, but by every word that comes forth from the mouth of the Lord ” (Deut 8:3).

Regarding money, the devil tempted Jesus on stoppingto worship God to get money, saying: ” All this will be yours, if you worship me” (Luke 4:7), but Jesus humbly obeyedGod: “The Lord, your God, shall you fear; him shall you serve …You shall not follow other gods……” ( Deut 6:13).

Regarding glory, the devil tempted Jesus on driving people to admire him instead of admiring God when making use of his good-will. However,Jesus did not test his good-will and said: “You shall not put the Lord, your God to the test, as you did at Massah” (Deut 6:16).

Formerly Moses advised Israel to offer some first fruits of products to God when coming into the promised land (Deut 26:4-10). Because it means that they regarded God as owner of their life. It tells us not be arrogant but worship God who gave us the life. To worship is nottofollow the devil’s word.

St. Paul also told the Romans that salvation is near to them in Jesus asthe Good News and they must only acceptthis with faith (Rm 10:8-13). So he also tells us that we have to obey God , not the devil in order to live for ever and ever.CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT 1, MÙA CHAY
ĐẤNG THIÊN SAI BỊ CÁM DỖ VỀ SỰ KIÊU NGẠO

Th.Lu-ca viết : “ Suốt 40 ngày, Đức Giê-su được Thần Khí dẫn đi trong hoang địa và bị ma quỉ cám dỗ…” (Lc 4:2). Chúng ta hãy tìm hiểu cơn cám dỗ của Chúa.
Cám dỗ là thuyết phục ai đó làm điều sai trái. Ma quỉ mất phúc thiên đàng nên ghen tương và đi cám dỗ người ta cho họ cũng mất phúc ấy như chúng.
Xưa ma quỉ đã cám dỗ tổ tông bất tuân lời Chúa và phải chết (St 2:17). Thật vậy Lời đấng tạo hóa là sự sống và là sự khôn ngoan nhưng không vâng lời ngài ắt phải chết ( St 2:17). Không vâng lời Chúa là kiêu ngạo, không tôn thở ngài và chạy theo ngẫu tượng (không hiện thực).
Ma quỉ cũng cám dỗ Đấng Thiên Sai để không những làm ngài mà còn làm cho người khác mất sự sống. Nó cám dỗ ngài khinh thường ý Chúa Cha muốn ngài cứu thế bằng sự khiêm nhu, thay cho sự kiêu ngạo của tổ tông. Đây là những cơn cám dỗ Đấng Thiên Sai trên đường thi hành sứ vụ cứu thế vì Lu-ca ghi nhận : “Đức Giê-su được đầy Thần Khí từ sông Gio-đan trở về. Suốt 40 ngày ngài được Thần Khí dẫn đi trong hoang địa và bị ma quỉ cám dỗ…” (Lc 4:1-2).
Ba cái thường làm người ta không khiêm nhu và không suy phục Chúa là tình, tiền và danh vọng.
Về tình, ma quỉ cám dỗ Chúa kiêu ngạo khi đòi thỏa mãn cơn đói xác thịt thay vì tôn thờ Chúa nhưng Chúa Giê-su khiêm tốn làm theo lời Thiên Chúa: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ những lời miệng Chúa phán ra” (Đnl 8:3).
Về tiền, ma quỉ cám dỗ Chúa kiêu ngạo bỏ việc thờ phượng Chúa Cha để được tiền của. Nó nói: “ Nếu ông bái lạy tôi thì tất cả sẽ thuộc về ông” (Lc 4:7) nhưng Chúa đã khiêm tốn làm theo lời Thiên Chúa: “ Phải kính sợ và tôn thờ Thiên Chúa thôi. Đừng chạy theo thần nào cả” (Deut 6:13).
Về danh vọng, ma quỉ đã cám dỗ Đức Giê-su làm cho thiên hạ thán phục mình thay vì thán phục Thiên Chúa bằng cách lợi dụng lòng tốt của ngài nhưng Đức Giê-su không dám thử thách lòng tốt của Thiên Chúa và nói: “ Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi” (Đnl 6:16).
Xưa Mô-sê đã khuyên Ít-ra-en dâng sản phẩm đầu mùa cho Chúa (Đnl 26:4-10) vì làm thế là nhìn nhận chủ quyền của ngài trên đời sống của họ. Điều đó dạy chúng ta rằng chúng ta đừng kiêu ngạo nhưng thần phục Chúa, đấng đã cho ta cuộc sống. Thần phục Chúa thì không nghe theo lời dụ dỗ của ma quỉ .
Th. Phao-lô cũng dạy dân Rô-ma rằng ơn cứu độ ở rất gần họ, ở ngay trong Đức Giê-su, Lời -Tin Mừng và họ chỉ cần đón nhận ngài bằng đức tin. Vậy ngài cũng dậy chúng ta vâng lời Chúa , không vâng lời ma quỉ để được sống muôn đời.

Lm.Duy Sinh. Gp Long Xuyên
Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
 1. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Hai 12, 2013 lúc 10:29 chiều

  A Prayer for Ash Wednesday

  (extinguish candles)

  The darkness asks us questions.
  You are out there and we do not see.
  You invite us into the light,
  the stillness, the loneliness, the desert place.

  We cannot see our shadow;
  the cold damp of unknowing rises up from beneath our feet.
  We treat cautiously, tentatively.

  We are afraid,
  afraid of ghosts
  haunting us with spectres of guilt
  and shame.

  We would like to run back,
  reach the river bank,
  swim the Jordan,
  sit in the sun by the sea,
  mending our nets.
  But you have brought us here
  – with no bread.

  When we look we can see only ourselves,
  our darkness.
  When we read,
  it is invisible words which cannot be grasped,
  thoughts we cannot clutch,
  hope we cannot capture.

  Yet the wild honey remains a taste in our mouth,
  a memory for a new day.

  Why have you brought us here?
  What miracle will you perform for us?

  The darkness sighs around us,
  dense with your unseen presence,
  close to our breathing,
  close to our breathing.

  O darkness, enlighten us,
  embrace us with your invisible love.
  Let us see your glory in the ashes.
  Take us by the hand that we may trust the darkness.
  Minister to us by your Spirit that we may not be afraid.
  Jesus, keep the beasts away.

  Amen.

  ( light candles)

 2. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Hai 13, 2013 lúc 7:58 sáng

  Ý nghĩa xức tro – Chứ không phải: Ý nghĩa sức tro.

  Pet. Trung Đông và Bà Con Bố Đời DB 63 ơi!

  Mùa Chay là Mùa Ăn Năn Đền Tội!

  Cả cái ‘ Việc Ấy’ cũng không được nữa!!!

  Ăn chay và phải kiêng thịt còn có nghĩa rộng như thế đấy.

  Ai không tin, xin lên tiếng hỏi tt là biết liền.

  Ai lỡ không giữ nổi suốt Mùa thì nhắm mắt làm liều rồi đổ

  tội cho con rắn và tới Cha DK lãnh con rắn đồng về làm chả

  mà xơi!

  Cù cho vui đời chứ chúng mình, cả Nhà DB 63, hãy dồn hết

  nỗ lực hy sinh, hãm mình trong Mùa Chay Thánh này, để cầu cho Người Bạn DK hết sức thân thương của chúng ta đang cầu cứu chúng ta.

  Thân,

  Phanxicô Xaviê Mơ

  * Xức; Bôi cho dính vào, thấm vào người nhằm một tác dụng nào đó.

 3. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Hai 13, 2013 lúc 8:02 sáng

  Các Cụ ơi,

  Cu Mơ viết rằng:

  Mùa chay là Mùa Ăn Năn Đền Tội!

  Cả cái “Việc Ấy” cũng không được nữa!!!

  Mình cho rằng: Câu trên thì đúng, nhưng câu dưới thì không đúng (không phải là sai). Lý do: Giáo luật 1252 và 97 viết rằng: những người từ 18 tuổi trọn cho đến bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay. những người từ 14 tuổi trọn thì phải kiêng thịt. Như vậy cứ yên trí mà “rùng”, làm gì phải phiền đến tt. Còn ai muốn ăn chay thì tốt thôi.

  Pet. Đông.

 4. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Hai 13, 2013 lúc 8:04 sáng

  Xem ra cụ Trung Đông đúng rồi Văn Mơ ơi. Văn Mơ chưa đạt 60 thì phải chay, đa số anh em DON đã qua sáu bó thì cứ tự nhiên “rùng” thỏa thích, chỉ e rằng không biết có “rùng” đặng không? Vì có tý tuổi rồi, thấy thì ham hố chứ có rùng thì miếng đặng miếng được chứ nhiêu!

 5. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Hai 14, 2013 lúc 2:58 sáng

  PRAYER

  A day hemmed in prayer is less likely to unrave!

  … A day hemmed in prayer…

  … so that means I must start in the morning…

  Psalm 5:3 ” In the morning, O Lord, you hear my voice; in the morning I lay my requests before you and wait in expectation.”…

  …and end it at night…

  Psalm 63: 6-7 ” On my bed I remember You. I think of you through the watches of the night. Because You are my help, I sing in the shadow of Your wings.”

  … and keep it going all in-between

  Psam 55:16-17 ” But I call to God, and the Lord saves me. Evening, morning and noon I cry out in distress, and He hears my voice.”

  1Thessalonians 5:17
  “Pray without ceasing!” Hemming that day in prayer!

 6. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Hai 17, 2013 lúc 6:41 sáng

  Our Sunday Celebration

  First Sunday of Lent / C

  TEMPTED BY THE DEVIL. The temptations experienced by Jesus in the wilderness were not temptations to moral evil as we usually understand it. They were not temptations to steal or murder or commit adultery. They were far more subtle: to give priority to material comfort, to have power over others, to test God. During Lent, let us take some time to examine our own attitudes: are we giving priority to God or in subtle ways putting ourselves first and God second?

  Resp Psalm Ps 90:1-2, 10-15. R. v. 15

  R. Be with me, Lord, when I am in trouble.

  1. He who dwells in the shelter of the Most High /
  and abides in the shade of the Almighty / says
  to the Lord: ‘My refuge, / my stronghold, my
  God in whom I trust!’ R.

  2. Upon you no evil shall fall, / no plague
  approach where you dwell. / For you has he
  commanded his angels, / to keep you in all
  your way. R.

  3. They shall bear you upon their hands / lest
  you strike your foot against a stone. / On the
  lion and the viper you will tread / and trample
  the young lion and the dragon. R.

  4. His love he set on me, so I will rescue him; /
  protect him for he knows my name. / When
  he calls I shall answer: ‘I am with you.’ / I will
  save him in distress and give him glory. R.

  Communion Antiphon Mt 4:4

  One does not live by bread alone, but by every
  word that comes forth from the mouth of God.

  YEAR OF FAITH: 2012-2013

  20. Called to Conversion

  We are the inheritors of the reign of God.
  Our faith draws us into that reign. Just like
  Those who first heard Jesus speak God’s
  word, we too are under the judgement of the
  kingdom of God. The gospel he proclaimed
  is both our freedom and our judgement. It
  shines a double light on our life: showing us
  those things that alienate us from God and
  need reform; and illuminating the things that
  deepen the divine life in us so that we might
  cultivate them.

  During the season of Lent the Christian
  community journeys on the path of
  conversion. This is properly understood as
  an act of faith. Lent is a pilgrimage whose
  end point is the profession of faith. At Eater
  we will all make the traditional profession of
  faith, in two parts. The first is the rejection of
  sin/Satan, where we proclaim that our life is
  ruled by the Gospel of God rather than the
  empty promises that sometimes masquerade
  as offering us fulfilment. The second part is
  our profession of belief in God as Father, Son
  and Holy Spirit. Here we proclaim our belief
  in the mighty works of God on our behalf
  and on behalf of the whole world. These are
  the works that bring us new life.

  It is no coincidence that we began Lent
  marked by ashes, placing ourselves under the
  judgement of the reign of God. We heard the
  words, “ Repent, and believe in the Gospel.”
  So at the beginning of Lent we accepted the
  destination that awaits us: the renunciation
  of sin and the profession on faith.

  Fr Gerard Kelly

 7. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Hai 17, 2013 lúc 10:08 chiều

  Lord,

  Let us pray for all those who are sick or feeling unwell, whether it be physically or emotionally.
  Please renew their spirits and help them find the strength to overcome their illnesses.
  May we never take our good health for granted and always make the most of this precious gift.

  Amen.

 8. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Hai 19, 2013 lúc 2:02 sáng

  MORNING PRAYER

  God of light and healing, grant me the honesty to be
  able to admit my own failings. Allow your light to shine
  in the dark moments of my life and bring healing.

  Amen.

 9. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Hai 20, 2013 lúc 12:48 sáng

  MORNING PRAYER

  Choices and commitment.

  Lord, inspire me to live in such a way
  that my choices each day
  and my commitment to live in a positive way
  may transform
  the negative into something positive,
  and the ordinariness of daily life
  into something extraodinary.

  Amen.

 10. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Hai 21, 2013 lúc 2:01 sáng

  MORNING PRAYER

  Dear God, we thank you for the comfort you bring to us and
  for the light you shed upon the darkness in our lives. Your
  gentle care and kindness gives us strength when we are
  down. Your loyal compassionship keeps us secure in knowing
  we are not alone and that we are a special person to you.

 11. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Hai 25, 2013 lúc 2:30 sáng

  MORNING PRAYER

  Thought we may not be able to see God,
  We can see our neighbour,
  Lord teach us to love our neighbour as Jesus loves them.
  Let us give them the tender smile of our tenderness.
  Regardless of how we happen to be feeling.
  Teach us to love what is Divine in each person we meet today.
  Teach us to be forgiving, merciful and compassionate.
  We make this prayer through the Risen Christ, Our Lord.

  Amen.

 12. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Hai 27, 2013 lúc 10:42 chiều

  MORNING PRAYER

  Generous and loving God, you call all people to yourself.
  You call us to authenticity and honesty.
  Draw us closer to yourself.
  Allow us to deepen our faith this Lent, to grow more intimately
  in relationship with you, and to live as you desire.
  For this we pray, in the name of Jesus, who calls us to new life.

  Amen.

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: