Trang chủ > Uncategorized > One must go through suffering to achieve glory

One must go through suffering to achieve glory

ONE MUST GO THROUGH SUFFERING TO ACHIEVE GLORY

According to Luke, the Evangelist, ‘Jesus’ face changed’ afterthe day
He announced the Passion for the first time and before the day He
cured the boy who was possessed by demons (Luke 9:18-43).This miracle
manifested the glory ofthe Lord. In this context, the story of
‘transformation’

has the purpose of making the disciples and the Jews believe that,
like the Messiah, they too must go through suffering toachieve glory.

According to the Evangelists, Jesus prayed every time the Father
revealed something concerning Jesus’ mission (Matthew 14:23; 11:25-26;
Lk 6:12; Mk 14:35-36; Lk 22:42; Mk 15:34; Lk 22:32; Jn 17).

While ‘his face changed in appearance’, God revealed to Jesus and the
disciples the new passover to liberate the human race: To go through
suffering to achieve glory.

Peter, John and James were three close and reliable disciples of the
Lord, witnessing ‘his face changing in appearance’ and the miracle of
exorcizing demons after that. They also witnessed the Lord praying and
agonizing in the garden of Gethsemane. So they were the witnesses to
the belief that Jesus and his disciples must to go through suffering
to achieve glory.

Luke wrote ‘his face changed in appearance’ to say that Jesus was the
suffering servant but also was the glorious Son of God: “This is my
chosen Son; listen to him ( Luke 9:35); “Here is my servant whom I
uphold, my chosen One with whom I am pleased” (Is 42).

When ‘his face changed in appearance’, Moses and Elijah conversed with
him. They appeared in glory and spoke of his exodus that was to be
accomplish in Jerusalem ( Lc 9:30-31).

According to the Old Testament, they are the prototypes of the
Messiah, leading Israel through suffering to glory: Moses led Israel
through slavery in Egypt into the Land of freedom with much suffering
from Pharaoh’s domination andthe Jews unfaithfulness ; Elijah drove
the Jews belief in the alone God, when suffering from Achab’s
oppression and going up to heaven in a whirlwind (1V 18:16-19:1-14;
2v2 :1-13). [THIS makes no sense?I agree it doesn’t make sense – it
needs more work] Moses and Elijah alsoremind us of two people in
dazzling garments explainingthe ‘passover’ of Christ to some women
going to His tomb (Luke 24:1-7).

When Moses and Elijah were conversing, Peter and his fellows disciples
were sleeping. When they became fully awake, they saw the glory of the
Lord. To sleep is not to comprehend that they, with Jesus, must to go
through suffering to achieve glory. In reality, when the Passion was
again predicted, they ‘did not understand this saying'(Lk9:43-45)
Seeing the Lord’s glory, Peter asked the Lord to build three tents to
stay because he wanted to experience the joy without the pain as
Israel built tents to stay at the harvest (Lv23:33-44).

” They became frightened when they entered the cloud”. They became
frightened because they felt sinful before the Holy One. But the voice
from the clouds reassured them: “This is my chosen Son; listen to him
“(Lk 9:34-35). Indeed, who is chosen or anointed will preach the
Gospel of salvation. If people listen to the Gospel they will be saved
and not be Frightened. The Good News will free everyone through
suffering.

Finishing his account, Luke told about ‘the silence ‘of the three
disciples. They kept silent because, without the power of the Holy
Spirit, they dared not proclaim things that were hard to believe.Jesus
and they must to go through suffering to achieve glory.

Formerly God made Abram believe that he must to go through suffering
to achieve Glory. God let a flaming torch pass between the living
things split in two, to testify his promise of land to him (Gn
15:5-18).

St Paul advised the Philippians that they will need to suffer in
orderto achieve glory. ‘Stand firm in the Lord’, means do not fall
because ‘our citizenship is in heaven’

(Pl 3:20-4:1). In the world, after the original sin, no suffering
means no love. If we love God and want heavenly happiness, we will
suffer voluntarily.

Duy Sinh,pp.

PHẢI QUA ĐAU KHỔ ĐỂ ĐẾN VINH QUANG

Theo.Lu-ca, thánh ký, câu chuyện ‘Dung nhan Chúa đổi khác’ xảy ra sau khi Chúa Giê-su loan báo thương khó lần thứ nhất và trước hôm Chúa chữa em bé bị quỉ ám (Lc 9: 18-43). Phép lạ này biểu lộ vinh quang Chúa. Trong bối cảnh đó, câu chuyện ‘biến hình’ có mục đích làm cho các môn đệ và người Do-thái tin rằng, như Đấng Thiên Sai, họ phải trải qua đau khổ mới đến vinh quang.

Theo các Thánh Ký, Chúa Giê-su cầu nguyện mỗi khi Chúa Cha mạc khải điều gì liên hệ tới sứ vụ của ngài( Mt 14:23;11:25-26; Lc 6:12; Mc 14:35-36; Lc 22:42;Mc 15:34;Lc 22:32; Ga 17). Khi ‘Dung nhan Chúa đổi khác’, Chúa mạc khải cho Chúa Giê-su và các môn đệ cuộc vượt qua mới để giải phóng nhân loại: Vượt qua đau khổ để đến vinh quang.

Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê là ba môn đệ thân tín của Chúa đã được chứng kiến ‘Dung nhan Ngài đổi khác’ và chứng kiến phép lạ trừ quỉ ngay sau đó. Họ cũng chứng kiến Chúa cầu nguyện và hấp hối trong vườn Giết-sê-ma-ni. Vậy các ông là những chứng nhân cho niềm tin rằng Chúa và các môn đệ phải trải qua đau khổ mới đến vinh quang.

Lu-ca đã viết ‘Dung nhan Ngài đổi khác’ để nói rằng Đức Giê-su là Tôi Tớ đau khổ nhưng vẫn là Con Thiên Chúa, đầy vinh quang : “Đây là Con Ta, kẻ Ta tuyển chọn; hãy nghe lời Ngài”(Lc 9:35); “ Đây là Tôi Tớ ta nâng đỡ, người Ta tuyển chọn mà Ta hài lòng với ngài” ( Is 42).

Theo Cựu Ước, Mô-sê và Ê-li-a là tiên mẫu của Đấng Thiên Sai,lãnh đạo Ít-ra-en vượt qua đau khổ đến vinh quang: Mô-sê lãnh đạo It-ra-en vượt qua Ai-cập đến Đất Hứa với bao đau khổ do Pha-ra-on thống trị và It-ra-en bất tín ( Xac); Ê-li-a khiến người Ít-ra-en tin Chúa –duy-nhất, khi chịu bao đau khổ do nhà A-cáp đàn áp rồi lên trời trong gió lốc (1V18:16-19:1-14; 2V2:1-13).

Mô-sê và Ê-li-a cũng làm chúng ta nghĩ đến hai người mặc áo trắng cắt nghĩa ‘vượt qua’ của Đức Ki-tô cho một số phụ nữ đi viếng mồ (Lc 24:1-7).

Khi Mô-sê và Ê-li-a đàm đạo thì Phê-rô và đồng bạn ngủ mê; khi tỉnh các ông thấy vinh quang của Chúa. Ngủ mê là không biết rằng phải trải qua đau khổ mới đến vinh quang. Thật vậy khi Chúa tiên báo thương khó lần hai, các ông vẫn ‘không hiểu lời đó’(Lc 9:43-45).

Được thấy vinh quang, Phê-rô xin Chúa dựng ba lều để ở lại vì ông muốn có niềm vui không qua đau khổ như xưa Ít-ra-en dựng lều ở vì được mùa (Lv 23:33-44).

“Khi di vào trong đám mây, các ông hoảng sợ”.Họ hoảng sợ vì thấy mình tội lỗi mà ở trước Đấng Thánh. Nhưng có tiếng phán từ trong đám mây như trấn an họ: “Đây là Con Ta, kẻ Ta tuyển chọn. Hãy nghe lời Ngài” (Lc 9:34-35). Thật vậy được tuyển chọn nghĩa là được xức dầu để đi loan báo Tin Mừng Cứu Độ.Nếu nghe theo Tin Mừng thì được cứu độ và không phải sợ:Tin Mừng giải phóng qua đau khổ.

Kết thúc bài tường thuật, Lu-ca ghi nhận‘sự nín thinh’ của ba môn đệ. Họ nín thinh vì khi chưa được sức mạnh Chúa Thánh Thần, họ không dám loan báo điều khó tin: Chúa và các ông phải trải qua đau khổ mới đến vinh quang.
Xưa Chúa đã làm cho Áp-ram tin rằng phải trải qua đau khổ mới đến vinh quang: Chúa cho lửa từ trời xuống đốt các con vật xẻ đôi để chứng thực lời Ngài hứa cho ông Đất Hứa (St15:5-18).

Th.Phao-lô khuyên dân Phi-líp trải qua đau khổ để đến vinh quang :‘sống vững vàng’ là không không sa ngã phạm tội. vì ‘quê hương chúng ta ở trên trời’ (Pl 3:20-4:1).

Sau nguyên tội, ở đời không có đau khổ sẽ không có tình yêu. Nếu chúng ta yêu Chúa và muốn hạnh phúc bên Chúa, chúng ta phải vui chịu khổ đau.

Lm.Duy Sinh
Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
 1. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Hai 25, 2013 lúc 10:44 sáng

  Our Sunday Celebration

  Second Sunday of Lent / C

  STRENGTHENING OUR FAITH. In today’s Gospel Jesus takes three of his disciples aside and reveals himself to them in his glory as the Son of God. His aim is to strengthen their faith in him as they make the difficult journey to Calvary. Jesus does something similar for us in the Sunday Eucharist. He invites us to step aside from our daily chores to pray, to listen to his word and be nourished by him. Strengthened, we go out from Mass ready to take up our journey along the way of the cross.

  Resp Psalm Ps 26:1, 7-9, 13-14. R. v. 1

  R. The Lord is my light and my salvation.

  1. The Lord is my light and my help; / whom
  shall I fear? / The Lord is the stronghold of my
  life; / before whom shall I shrink? R.

  2. O Lord, hear my voice when I call; / have
  mercy and answer. / Of you my heart has
  spoken: / ‘Seek his face.’ R.

  3. It is your face, O Lord, that I seek; / hide
  Not your face. / Dismiss not your servant in
  anger; / you have been my help. R.

  4. I am sure I shall see the Lord’s goodness / in
  the land of the living. / Hope in him, hold
  firm and take heart. / Hope in the Lord! R.

  Communion Antiphon Mt 17:5

  This is my beloved Son, with whom I am well
  Pleased; listen to him.

  YEAR OF FAITH: 2012-2013

  21. Prayer

  When Jesus calls people to repentance he
  advises them to pray. In this context, prayer
  is essentially a listening to the word of God.
  repentance arises as a response to God’s
  invitation to a new life. This demands that we
  learn not only how change is possible, but
  also where in our lives change is necessary.

  We should not underestimate the power of
  the word of God to provoke us to change.
  There are two images in the Scriptures that
  make this point very clearly. The first is the
  description the word of God cutting more
  finely than a two-edged sword; it gets right
  into the marrow. In other words, the word
  of God is able to penetrate to the deepest
  parts of our being and expose our need of
  conversion. The second image is much
  gentler. The word of God is like the rain that
  falls into the ground and does not return to
  the skies until it has done what it was sent
  to do, namely bring life and growth. The
  change brought about by the word of God is
  refreshing and renewing.

  It takes pratice to listen to the Word of God
  in prayer. This involves cultivating those
  things that promote prayer, such as allowing
  ourselves to be quiet and still so that we are
  not always distracted by a hundred and one
  things. A great source for our prayer is the
  Scriptures, especially the readings during
  Lent. With faith we call on the Holy Spirit to
  give us perseverance, courage in discernment
  and the strength to change.

  Fr Gerald Kelly

 2. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Hai 27, 2013 lúc 2:23 sáng

  MORNING PRAYER

  Oh heavenly Lord,
  Bless us with your wonderful love.
  Bless us as we talk to friends and come home.
  We are your children that you have created.
  You love us with a never ending love that nurtures us.
  We are nothing without you.

  Amen.

 3. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Hai 28, 2013 lúc 11:45 chiều

  MORNING PRAYER

  Presence of God
  In the silence of my innermost being,
  in the fragments of my yearned-for wholeness,
  can I hear the whipers of God’s presence?
  Can I remember when I felt God’s nearness?
  When we walked together and I let myself be
  embraced by God’s love.

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: