Trang chủ > Uncategorized > Lời cảnh báo thiết thân và cấp bách

Lời cảnh báo thiết thân và cấp bách

JESUS’WARNING VITAL AND URGENT.

Today we are hearing the divine word twice: “If you do not repent, you will all perish and come to the same end.” (Luke 13:3; 13:5). It is the warning,vital and urgent, that Jesus gave everyone. Here we learn that warning according St.Luke’s Gospel.

It is the warning for everyone. Pilate, the governor, killed some people from Galilee. They died for politics. Those eighteen people were killed when the tower at Siloam fell on them. They died by chance. According to the word of Jesus, they were killed not because of their sins but because ofcircumstances. However, if people do not repent, they will die forever.

This warning seems to be vital and urgent. Being vital, it is because the Lord said: “If you do not repent, you will all perish as they died” (Luke 13:3; 13:5). Indeed, sin distances people from God, and so, when they are not maintained by him, they will die. This is urgent because no one knows before the date of his death to make repentance. The Galileans who were killed by Pilate and the people who were crushed bythe tower at Siloam, did not know before the date of his death to make repentance.

Jesus warned people to prepare for the day of judgment. Indeed,when given a warning, he called on all people to prepare for the day of judgment:”As you are going with your adversary to the magistrate,try hard to be reconciled on the way,or your adversary may drag you off to the judge, and the judge turn you over to the officer, and the officer throw you into prison (Luke 12:58).

According to the word of Lord, one must to be alert and to prepare for the day of judgment because that day is to come according to the law of God. He said: ” when the south wind blows, you say, ‘It’s going to be hot,’ and it is. Hypocrites! You know how to interpret the appearance of the earth and the sky. How is it that you don’t know how to interpret this present time? ” (Luke 12:55-56). The day of judgment will surely come because his signs were available in the messianic era: ” Go back and report to John what you have seen and heard: The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor” ( Luke 7:22; 11:20).

It is the warning of the merciful God: He delayed the day of judgment that all of people could repent in time: “… leave it alone for one more year, and I’ll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine! If not, then cut it down ” (Luke 13:8-9).

According to the word of Jesus, a sinner can not bear spititual fruit because he does not unite with him as branches are to a tree ( Jn.15:4). So repentance is necessary to gain some of the produce to hand in at harvest time” (Luke 20:10).

With his mercy, God sent the saviour into the world as he sent Moses to Israel: “I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land into a good and spacious land,a land flowing with milk and honey … “(Exodus 3:7-8).

Imitating Jesus, St. Paul also warns the Corinthians: ” These things happened to them as examples and were written down as warnings for us, on whom the culmination of the ages has come. So, if you think you are standing firm, be careful that you don’t fall!” (1 Cor 10:11-12).

Today God alsowarns us through the signs of natural disasters, strange diseases and ethnic war, religious war…to avoid the eternal death. So have we repented or not?

Linh Mục Duy Sinh, pp

 

 

CHIA SẺ TM.CN III.MC.NC.

LỜI CẢNH BÁO THIẾT THÂN VÀ CẤP BÁCH.

Hôm nay chúng ta nghe Lời Chúa hai lần: “ Nếu các ông không sám hối, các ông cũng sẽ chết như vậy” (Lc 13:3; 13:5). Đó là lời cảnh báo thiết thân và cấp  bách Chúa Giê-su đưa ra cho mọi người. Sau đây chúng ta hãy tìm hiểu lời cảnh báo đó theo Th.Lu-ca.

Đây là lời cảnh báo mọi người.Tổng trấn Phi-la-tô đã giết một số người Ga-li-lê. Họ chết vì chính trị. Mười tám người bị tháp Si-lô-ê đè. Họ chết bất ưng. Theo lời Chúa họ chết không vì tội của họ mà vì hoàn cảnh nhưng  nếu mọi người không sám hối thì sẽ chết muôn đời.

Lời cảnh báo này có tính thiết thân và cấp bách.Thiết thân vì Chúa phán: “ Nếu các ông không sám hối, các ông cũng sẽ phải chết như vậy”. Thậy vậy tội là xa rời Chúa, và vì vậy, không được ơn nâng đỡ của Ngài, họ phải chết. Cấp bách vì không ai biết trước ngày giờ mình chết để kịp sám hối. Những người ở Ga-li-lê bị Phi-la-tô giết và những người bị tháp Si-lô-ê đè đã không biết trước ngày và giờ họ phải chết để kịp sám hối.

Chúa Giê-su đã cảnh báo mọi người để họ chuẩn bị ngày phán xét. Thật vậy khi đưa ra lời cảnh báo, ngài đã kêu gọi mọi người chuẩn bị cho ngày phán xét: “Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra tòa, dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo nó đưa anh đến quan tòa, quan tòa nộp cho thừa phát lại và thừa phát lại tống anh vào ngục” ( Lc 12:58).

Theo lời Chúa, người ta phải cảnh giác  và chuẩn bị cho ngày phán xét vì  ngày đó phải đến theo như định luật của Chúa. Ngài phán: “ Khi gió nồm thổi, các ngươi nói ‘Trời sẽ oi bức’ và đã xảy ra như vậy. Những kẻ đạo đức giả, cảnh sắc đất trời các ngươi nhận biết, còn thời đại này, sao các ngươi lại không biết”?( Lc12:55-56). Ngày phán xét chắc chắn sẽ đến vì những dấu chỉ của nó đã có trong thời đại thiên sai rồi: “ Hãy về thuật lại cho Gio-an những gì mắt thấy tai nghe: Người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng” (Lc 7:22; 11:20).

Đây là lời cảnh báo của Chúa nhân từ. Ngài khoan dãn ngày phán xét để người ta kịp sám hối: “… Thưa ông, xin ông cứ để nó lại một năm nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó cho trái. Bằng không, ông chặt nó đi” (Lc 13:8-9).

Theo lời Chúa, kẻ có tội không thể sinh hoa trái thiêng liêng vì không kết hợp với ngài như cành liền cây. Vậy sám hối là cần thiết để có hoa trái mà nộp vào mùa thu hoạch ( Lc 20:10).

Chúa nhân từ, sai Đấng Cứu Thế đến trần gian như xưa ngài đã sai Mô-sê đến với It-ra-en:  “…Ta biết nỗi khổ của chúng nên Ta xuống cứu chúng khỏi tay người Ai-cập và đưa ra khỏi nơi ấy đến miền đất tốt tươi rộng lớn, tràn trề sữa và mật…” (Xh 3:7-8).

Bắt chước Chúa Giê-su, Th.Phao-lô cũng cảnh báo người Cô-rin-tô: “ Những việc đó đã xảy đến cho họ để nêu gương và được chép để răn bảo chúng ta là những người đang sống trong thời đại cuối cùng . Vậy ai tưởng mình đứng vững hãy ý tứ kẻo ngã” ( 1 Cor 10:11-12).

Ngày nay Chúa cũng cảnh báo chúng ta qua dấu hiệu thiên tai, bệnh lạ và chiến tranh sắc tộc, tôn giáo…   để khỏi ‘chết muôn đời’. Vậy chúng ta đã sám hối hay chưa?

                                                                                                                         Lm.Duy Sinh.

Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
 1. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Ba 4, 2013 lúc 2:36 sáng

  Our Sunday Celebration

  Third Sunday of Lent / C

  ‘UNLESS YOU REPENT.’ When misfortune strikes people considered to be sinners, others might say: ‘They had it coming! God is punishing them! In today’s Gospel Jesus criticises such attitudes on two grounds. Firstly, it is wrong to see the wrath of God in every tragic event. Secondly, we need to recognise that we are all guilty of sin and in need of conversion. Instead of judging others, let us ask God to forgive our sins and help us as we undertake the difficult task of reform.

  Resp Psalm Ps 102:1-4, 6-8, 11. R. v. 8

  R. The Lord is kind and merciful.

  1. My soul, give thanks to the Lord, / all my
  being, bless his holy name. / My soul, give thanks to the Lord / and never forget all his blessings. R.

  2. It is he who forgives all your guilt, / who heals every
  one of your ills, / who redeems your life from the grave, / who crowns you with love and compassion. R.

  3. The Lord does deeds of justice, / gives judgment for all
  who are oppressed. / He made known his ways to Moses / and his deeds to Israel’s sons. R.

  4. The Lord is compassion and love, / slow to anger and
  rich in mercy. / For as the heavens are high above the
  earth / so strong is his love for those who fear him. R.

  Communion Antiphon cf. Ps 83:4-5
  The sparrow finds a home, and the swallow a nest for the young: by your altars, O Lord of hosts, my King and my God. Blessed are they who dwell in your house, for ever singing your praise.

  YEAR OF FAITH: 2012-2013

  22. Fasting

  Another traditional form of penance is fasting.
  Often people think of it simply as giving up something. However, this only makes sense when we make choices about what we will “give up” and why we are doing it. There are at least three reasons why we might fast, and each of them will determine what shape our fasting takes.

  The first reason is to remind ourselves of our dependence on God. The point of fasting is that we recognise our neediness. In an age of plenty we do not often feel needy, so to go hungry for a short while can remind us that we ultimately depend on God for the food we have to eat. A second reason to fast is to practise self-discipline. In an age when it is so easy simply to act on impulse, we can easily find ourselves living in certain ways or doing certain things that, if we stop and think about them, are a cause of disappointment. Fasting can alert us to any bad habits that we may have developed. Moreover, the Christian life is a disciplined life – in the sense that we are disciples. So fasting in this way can remind us of our discipleship.

  A third reason to fast is to stand in solidarity with those who have no option about poverty. The prophet Isaiah speaks of a fast that breaks the bonds of injustice. The fast that pleases God is to share your bread with the hungry and bring the homeless poor into your house. This is a fast for the sake of the kingdom and can be a sign of the kingdom.

  Fr Gerard Kelly

  Our Sunday Celebration

  Third Sunday of Lent / C

  ‘UNLESS YOU REPENT.’ When misfortune strikes people considered to be sinners, others might say: ‘They had it coming! God is punishing them! In today’s Gospel Jesus criticises such attitudes on two grounds. Firstly, it is wrong to see the wrath of God in every tragic event. Secondly, we need to recognise that we are all guilty of sin and in need of conversion. Instead of judging others, let us ask God to forgive our sins and help us as we undertake the difficult task of reform.

  Resp Psalm Ps 102:1-4, 6-8, 11. R. v. 8

  R. The Lord is kind and merciful.

  1. My soul, give thanks to the Lord, / all my
  being, bless his holy name. / My soul, give thanks to the Lord / and never forget all his blessings. R.

  2. It is he who forgives all your guilt, / who heals every
  one of your ills, / who redeems your life from the grave, / who crowns you with love and compassion. R.

  3. The Lord does deeds of justice, / gives judgment for all
  who are oppressed. / He made known his ways to Moses / and his deeds to Israel’s sons. R.

  4. The Lord is compassion and love, / slow to anger and
  rich in mercy. / For as the heavens are high above the
  earth / so strong is his love for those who fear him. R.

  Communion Antiphon cf. Ps 83:4-5
  The sparrow finds a home, and the swallow a nest for the young: by your altars, O Lord of hosts, my King and my God. Blessed are they who dwell in your house, for ever singing your praise.

  YEAR OF FAITH: 2012-2013

  22. Fasting

  Another traditional form of penance is fasting.
  Often people think of it simply as giving up something. However, this only makes sense when we make choices about what we will “give up” and why we are doing it. There are at least three reasons why we might fast, and each of them will determine what shape our fasting takes.

  The first reason is to remind ourselves of our dependence on God. The point of fasting is that we recognise our neediness. In an age of plenty we do not often feel needy, so to go hungry for a short while can remind us that we ultimately depend on God for the food we have to eat. A second reason to fast is to practise self-discipline. In an age when it is so easy simply to act on impulse, we can easily find ourselves living in certain ways or doing certain things that, if we stop and think about them, are a cause of disappointment. Fasting can alert us to any bad habits that we may have developed. Moreover, the Christian life is a disciplined life – in the sense that we are disciples. So fasting in this way can remind us of our discipleship.

  A third reason to fast is to stand in solidarity with those who have no option about poverty. The prophet Isaiah speaks of a fast that breaks the bonds of injustice. The fast that pleases God is to share your bread with the hungry and bring the homeless poor into your house. This is a fast for the sake of the kingdom and can be a sign of the kingdom.

  Fr Gerard Kelly

 2. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Ba 4, 2013 lúc 3:34 sáng

  Nước Úc Bắt Đầu Mùa Thu

  MORNING PRAYER

  God of the seasons, there is a time for everything;
  there is a time for dying and a time for rising.
  We need courage to enter into the transformation process.
  God of autumn, the trees are saying goodbye to their green,
  letting go of what has been.
  We, too, have our moments of surrender,
  with all their insecurity and risk.
  Help us to let go when we need to do so.
  God of fallen leaves lying in coloured patterns on the ground,
  our lives have their own patterns.
  As we see the patterns of our own growth,
  may we learn from them.
  God of misty days and harvest moon nights,
  there is always the dimention of mystery and wonder in our lives.
  We always need to recognize your power-filled presence.
  May we gain strength from this.
  God of harvest wagons and fields of ripened grain, many gifts
  of growth lie within the season of our surrender.
  We must wait for harvest in faith and hope.
  Grant us patience when we do not see the blessings.
  God of flowers touched with frost and windows wearing white
  designs, may your love keep our hearts from growing cold in
  the empty seasons.
  God of life, you believe in us, you enrich us,
  you entrust us with the freedom to choose life.
  For all this, we are grateful.

  Amen.

 3. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Ba 5, 2013 lúc 2:54 sáng

  MORNING PRAYER

  Lord,

  Your commandment of love is so simple
  and so challenging.
  Help me to let go of my pride,
  to be humble in my penance.
  I want only to live the way you ask me to love,
  to love the way you ask me to live.
  I ask this through your son, Jesus,
  who stands at my side
  today and always.

  Amen.

 4. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Ba 5, 2013 lúc 11:13 chiều

  MORNING PRAYER

  God of light and healing, grant me the honesty to be
  able to admit my own failings. Allow your light to shine
  in the dark moments of my life and bring healing.

  Amen.

 5. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Ba 6, 2013 lúc 10:36 chiều

  MORNING PRAYER

  Loving God,

  I hear your invitation,”Come back to me”
  and I am filled with such a longing to return to you.
  Show me the way to return.
  Lead me this day in good works I do in your name
  and send your Spirit to guide me and strengthen my faith.
  I ask only to feel your love in my life today.

  Amen.

 6. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Ba 8, 2013 lúc 12:43 sáng

  MORNING PRAYER

  God be in my head
  And my understanding.
  God be in my eyes
  And my looking.
  God be in my mouth
  And my speaking.
  God be in my heart
  And my thinking.
  We ask this prayer be heard through Jesus Christ our Lord.

  Amen.

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: