Trang chủ > Uncategorized > The Lord has showed mercy to sinners

The Lord has showed mercy to sinners

THE LORD HAS SHOWED MERCY TO SINNERS

‘The Lord has showed mercy to sinners’ is what Luke expressed in the
parable of the ‘merciful father. “(Lk 15:1-3; 11-32). According to the
parable, the father manifested his mercy by looking for his son,
forgiving him and celebrating his return.

1. The father looked for his son:

According to the parable, every day the father longed for the younger
son’s return: “While he was still a long way off, his father saw him
and was filled with compassion …”(Luke15:20). He longed for him and
naturally, had searched for him: “For your brother was dead and has
come to life again; he was lost and has been found”(Luke 15:32). He
looked for him as the shepherd looks for the lost sheep (Luke 15:4) or
as the woman searches for the lost coin (Luke 15:8). His father does
not just look for the younger son, but also for the older son: “He
became angry and refused to enter the house, his father came out and
pleaded with him “(Luke 15:28).

2. The father forgave his son:

Forgiveness by the father was showed by his attitude: “He ran to the
son, embraced him and kissed him” even though he did not apologize to
his father yet (Luke 15:20-21).

The graver the son’s guilt is, the greater the forgiveness of the father is.
He left his father, swallowed up his father’s property with
prostitutes but his father did not condemn him but welcomed him. He
returned to his father not because of repentance but because of his
hardship and fear of dying from hunger (Luke 15:14-17). No longer
believing in his father’s forgiveness, he said to himself: “… I am no
longer worthy to be called your son; make me like one of your hired
servants” (Luke 15:19). He returned without the good will and the
trust but his father did not condemn him and in addition, restored his
position! Dressing him with a fine robe is giving him respect, putting
the ring on his finger is returning to be his right, and putting
sandals on his feet is returning his freedom to him.

In Luke’s context, the younger son is the tax collector and Jesus is
identified as the father.

The forgiveness for the older son is not smaller than that for the younger son.
According to the parable, the older son blamed his father for his
unfairness: “Look! All these years I’ve been slaving for you and never
disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I
could celebrate with my friends. But when this son of yours who has
squandered your property with prostitutes comes home, you kill the
fattened calf for him!” (Luke 15: 29-30). The father was blamed but he
still endured it and justified his actions with the loving words: “My
son, the father said, you are always with me, and everything I have is
yours. But we had to celebrate and be glad, because this brother of
yours was dead and is alive again; he was lost and is found” (Luke
15:31-32).

The words of the older son accused himself: He wanted to have a party
with his friends without his father. It means that he did not
communicate with his father. And, until now he accomplished his duties
and observed the law not for his love for his father but for fear of
punishment as a servant. His fault is such but the father did not
condemn him and only stimulated his repentance. Still according to
Luke’s context, the older son is liked to the Pharisees or the
Scribes.

3. The father celebrated and rejoiced for the son’s return.

That the father celebrated and rejoiced for the son’s return is
logical because there is nothing more joyful than the fact “…this
brother of yours was dead and is alive again; he was lost and is
found” (Luke 15:32).

Here Jesus reminds us of the happiness we will have in heaven.
In the past when Israel was freed from Egypt, they celebrated the
Passover. Now freed from the devil, do we celebrated with the Mass?
And if sinning is against God, do we reconcile with him as St. Paul
told the Corinthians?

Jos. Duy Sinh, pp.


CHÚA NHÂN HẬU VỚI NGƯỜI TỘI LỖI.

Chúa nhân từ với người tội lỗi là điều th.Lu-ca diễn tả qua dụ ngôn ‘Người cha nhân hậu’(Lc  15:1-3;11-32). Theo dụ ngôn đó, người cha biểu lộ lòng nhân hậu qua việc tìm kiếm người con, tha thứ cho con và ăn mừng con trở về .

1. Hằng ngày cha mong đợi con thứ trở về: “Anh ta còn ở đàng xa, cha đã trông thấy…”(Lc 15:20). Ông mong đợi thì hẳn cho người đi tìm kiếm.: “Vì em con đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay tìm thấy” (Lc 15:32). Ông tìm kiếm như mục tử tìm chiên lạc (Lc 15:4) hay như phụ nữ tìm đồng mất (Lc15:8). Cha không những tìm kiếm con thứ mà còn tìm kiếm con cả:“Anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà.Cha cậu ra năn nỉ”( Lc15:28).

2. Sự tha thứ của cha biểu lộ trong việc ‘chạy ra, ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để’ dù con chưa xin lỗi cha ( Lc 15:20-21) . Tội của con thứ càng to thì sự tha thứ của cha càng lớn.

Anh bỏ lại cha ra đi, ăn chơi phung phí tài sản của cha và phạm tội đĩ điếm nhưng cha không kể tội mà còn tiếp đón. Anh trở về với cha không vì sám hối nhưng chỉ vì nỗi khổ và sợ chết đói (Lc 15:14-17). Anh chẳng còn tin vào lòng nhân hậu và sự tha thứ của cha nên đã tự nhủ: “…Con chẳng đáng là con cha nữa; xin cha coi con như người làm công của cha”(Lc 15:19). Anh trở về với ý không ngay lành và thiếu tin tưởng như thế mà cha vẫn không lên án mà còn trả lại địa vị cho anh: Cho anh mặc áo hạng nhất là cho anh được tôn kính, cho anh mang nhẫn là trả lại quyền bính của anh và, cho chân anh  đi dép là trả lại tự do cho anh. Theo văn mạch thì người con thứ là người thu thuế hay người tội lỗi và, Chúa Giê-su đồng hóa với người cha đó.

Sự tha thứ cho con cả không kém phần to lớn sự tha thứ cho con thứ.Người con cả đã đổ lỗi cho cha anh là bất công: “Cha coi, đã bao nhiêu năm hầu hạ, vâng lệnh cha mà cha chưa bao giờ cho anh một con dê con để ăn mừng với bạn bè còn thằng con cha đó nuốt hết của cải của cha với bọn điếm nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng” (Lc 15:29-30). Bị chê trách như thế mà cha vẫn nhịn nhục và chỉ biện hộ hành động của mình với những lời yêu thương: “ Con à, lúc nào con cũng ở với cha. Những gì của cha là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng vui vẻ vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy” (Lc 15:31-32).

Lời của anh cả đã cáo tội anh: Anh muốn ăn tiệc với bạn mà không có cha. Điều đó nghĩa là anh không thông hiệp với cha. Và, trước tới giờ anh làm việc bổn phận và giữ luật không vì yêu cha mà chỉ vì sợ hình phạt như đầy tớ sợ chủ. Anh có những tội như thế nhưng cha không lên án mà chỉ khơi dậy sự sám hối của anh. Vẫn theo văn mạch thì người con cả là biệt phái hay kinh sư.

3. Cha mở tiệc ăn mừng con trở về là phải vì không gì vui bằng “ em con đã chết nay sống lại, đã mất nay tìm thấy”( Lc 15:32). Ở đây Chúa Giê-su muốn nhắc tới hạnh phúc Nước Trời.

Ngày xưa được giải thoát khỏi Ai-cập, It-ra-en đã ăn mừng lễ Vượt Qua. Ngày nay được giải thoát khỏi ba thù, chúng ta đã ăn mừng lễ Mi-sa chưa? Và nếu tội là chống lại Chúa thì ta đã  làm hòa với ngài như lời th.Phao-lô nói với dân Cô-rin-tô chưa?   

                                                                                                                         Lm.Duy Sinh                                                                                                 

Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
 1. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Ba 11, 2013 lúc 7:52 chiều

  Our Sunday Celebration

  Fourth Sunday of Lent / C

  THE JOY OF FORGIVENESS. The story of the prodigal son confirms Jesus’ words that there is great rejoicing in heaven over one repentant sinner. The joyful and lavish banquet prepared by the father to celebrate his son’s return is a symbol of the heavenly banquet. In this story the older son cuts himself off from the banquet. Unable to forgive like his father, he chooses to stay outside in his own private hell. May we know the joy of forgiveness and the joy of forgiving.

  Responsorial Psalm Ps 33:2-7 R. v. 9

  R. Taste and see the goodness of the Lord.

  1. I will bless the Lord at all times, / his praise
  always on my lips; in the Lord my soul shall
  make its boast. / The humble shall hear and
  be glad. R.

  2. Glorify the Lord with me. / Together let us
  praise his name. / I sought the Lord and he
  answered me; / from all my terrors he set me
  free. R.

  3. Look towards him and he radiant; / let your
  faces not be abashed. / This poor man called;
  the Lord heard him / and rescued him from all
  his distress. R.

  Communion Antiphon Lk 15: 32

  You must rejoice, my son,
  For your brother was dead and has come to life;
  He was lost and is found.

  YEAR OF FAITH: 2012-2013

  23. Almsgiving

  We are probably most familiar with almsgiving through Project Compassion. Yet, it is a religious practice that pre-dates the Christian Church. Even in the Law of Moses there were laws about providing for the poor and the stranger. If you were harvesting your olive tree, you should not shake it to get the very last olive, but should leave those last few so that during the night the poor could come and, with some dignity, collect a few olives for their own table. The point of such a practice was so that those who could cultivate their own fields would remember that they were once the poor and the stranger, and that they had been slaves in Egypt. Their almsgiving was a constant reminder of their reliance on God and of God’s saving act on their behalf.

  In the early Church people would bring the first fruits of their harvest to the Sunday worship. There these gifts would be presented before God as an act of thanksgiving for God’s goodness and generosity in providing the harvest. Later the food would be distributed among the poor and the needy. These actions took place in the context of remembering the saving death of Jesus.

  In our days charities have made almsgiving easy: we can even authorise automatic deductions from our credit card. Rather than remind us of God’s saving actions this could simply lead to forgetfulness. However, when we know what we do, almsgiving is an act of true charity: an act of self-giving love modelled on and in response to the love of God.

  Fr Gerard Kelly

 2. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Ba 11, 2013 lúc 11:27 chiều

  MORNING PRAYER

  Creator of my life,
  renew me: bring me to new life in you.
  Touch me and make me feel whole again.
  Help me to see your love
  in the passion, death and resurrection of your son.
  Help me to observe Lent
  in a way that allows me to celebrate that love.
  Prepare me for these weeks of Lent
  as I feel both deep sorrow for my sins
  and your undying love for me.

  Amen.

 3. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Ba 12, 2013 lúc 9:35 chiều

  REFLECTION

  I Wandered Far Away From God

  1. I wandered far away from God
  Now I’m coming home
  The paths of sin too long I’ve trod
  Lord I’m coming home

  CHORUS:

  Coming home, coming home, never more to roam
  Open out Thine arms of love,
  Lord I’m coming home

  2. I’ve wasted many precious years
  Now I’m coming home
  I now repent with bitter tears
  Lord I’m coming home

  CHORUS:

  3. I’ve sinned against my brother too
  Now I’m coming home
  By hurting him, I’m tortured You
  Lord I’m coming home

  CHORUS:

 4. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Ba 12, 2013 lúc 11:51 chiều

  MORNING PRAYER

  It is good to give thanks for all the kindness
  and love we receive.
  Sometimes we forget, or take things for granted.
  Let us have a moment of quiet reflection to
  remember what we may be grateful for.

  Amen.

 5. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Ba 13, 2013 lúc 10:47 chiều

  MORNING PRAYER

  Loving God,
  Caring parent,
  help me to open my heart to you.
  As I journey through Lent,
  let me remember to be joyful and let my heart be filled
  with gratitude for my life and all the good things I experience
  every day.

 6. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Ba 15, 2013 lúc 12:17 sáng

  MORNING PRAYER

  God of infinite love,
  You shower me with limitless gifts in my life.
  In my every thought and action today
  guide me to the bright and loving light of your kingdom.
  Help me to be aware of
  the many ways you allow me
  to share in your life so intimately today.
  Thank you for the gifts you have placed in my life.
  Let me be grateful every moment of this day.

  Amen.

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: