Trang chủ > Uncategorized > The Lord showed compassion to the women caught in adultery

The Lord showed compassion to the women caught in adultery

THE LORD SHOWED COMPASSION TO THE WOMEN CAUGHT IN ADULTERY

Basing oneself on the language used and the theology of the report of the woman caught in adultery, it is not of John’s Gospel but that of Luke’s, because it shows compassion. The reason why it was not included into the gospel of the early church is that the Lord’s compassion for adultery is contrary to the intolerance of the Law of Moses. When John wrote his the Gospel, the law of Moses diminished its influence on Church. So he did not care about introducing this report into his gospel. Let’s learn from the compassion of Jesus and the heartlessness of the Scribes and Pharisees.

1. The compassion of Jesus: As Jeremiah said before (Jr17:13), Jesus wrote on the ground to remind Scribes and Pharisees of their sins, not only in action but also with words: “Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her.” Reminding them so, he made them ashamed and repentant. So the Lord also showed his compassion to his enemies!

Jesus by preventing the Scribes and the Pharisees from condemning the adulterous woman is showing his compassion towards her. He shows compassion not only through his words but also with his action: “Neither do I condemn you…”

Showing the compassion is Jesus’ act of salvation, as he once said: “I have not come to call the righteous, but sinners to repentance.”(Luke 5:32). So after the passage of the adulterous women, John wrote: “I pass judgment on no one “(Jn 8:15).

The compassion of the Lord overwhelmed sins: His Law is to condemn the stubborn sinners but not the penitent sinners: “Go now and leave your life of sin.” (Jn 8:11). Thus compassion signifies justice.

Here forgiveness is not an encouragement to sin but it is a call to turn from sin because forgiveness reveals the compassion of the Lord and, his compassion calls for our compassion.

The Lord’s compassion also uncovered the hypocrisy of the Scribes and the Pharisees: They charged others to cover up their sins.

According to the report, the woman caught in adultery did not escape because when she felt the heaviness of her sin, she found the Lord’s compassion.

2. The heartlessness of the Scribes and Pharisees: Using the sentences in Lv. 20, 10 and Deuteronomy 22:22-24, scribes and Pharisees, snared Jesus (John 8:6 a).If Jesus does not condemn the adulterous women, he will be seen as breaking the Law of Moses, and as such is worth being killed. However, if he condemns her, he would not be seen as compassionate as he taught one should be. He is a false prophet and, he is against the Roman law: Only the Roman governor has the right to condemn. With their snare, the Scribes and Pharisees were lacking in charity.

Because the Scribes and Pharisees had no compassion, they did not prevent the woman from committing adultery. In addition, they tried to find out her sin. They used the Law to kill people and failed to see that the Law was set for man (Mk2:27).They understood literally the laws but did not appreciate the spirit of the law–love..

Not guilty! Alone the Lord has the right to condemn. The era of the Saviour is not that of condemnation but the ‘day of salvation’: “For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him “(John 3:17);” I pass judgment on no one”(Jn 8:15).

At the end of all ages when the trial has finished, this truly will be the day of condemnation and judgment.

In the past, God liberated Israel from slavery in Egypt. Now he has freed us from death through sin(Is 43:16-21). Do we give up sins to deserve the Lord’s compassion? And do we say as St. Paul said: “I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing (loving) Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things” (Phil 3:8-14).

Jos Duy Sinh, pp

CHÚA TỎ LÒNG NHÂN HẬU VỚI PHỤ NỮ NGOẠI TÌNH.

Căn cứ vào ngôn ngữ và thần học của bài tường thuật về phụ nữ ngoại tình, nó không thuộc Tin Mừng Gio-an mà thuộc Tin Mừng Lu-ca, Tin Mừng của lòng nhân hậu. Sở dĩ tường thuật chưa được đưa vào các Tin Mừng thời Giáo Hội Sơ Khai vì sự nhân hậu của Chúa về tội ngoại tình đi ngược lại sự bất khoan dung của Luật Mô-sê. Khi Th.Gio-an soạn Tin Mừng thì luật Mô-sê bớt ảnh hưởng đến Giáo Hội nên ngài không ngại đem nó vào Tin Mừng của ngài. Chúng ta tìm hiểu sự nhân hậu của Chúa và sự bất nhân của Kinh Sư và Biệt Phái.

1. Sự nhân hậu của Chúa:                                                         

 Đức Giê-su viết trên đất như Giê-rê-mi-a nói trước (17:13) để nhắc bảo Kinh sư và Biệt Phái về các tội của họ. Không những ngài nhắc bảo họ bằng hành động mà còn bằng lời nói: “Ai trong các ngươi sạch tội hãy ném đá chị trước đi”. Nhắc bảo tội của họ như thế, ngài đã làm  họ xấu hổ và ăn năn. Vậy ra Chúa cũng biểu lộ lòng nhân hậu với địch thù nữa!

Chúa ngăn cản Kinh Sư và Biệt Phái lên án phụ nữ ngoại tình là ngài tỏ lòng nhân hậu với bà. Chúa tỏ lòng nhân hậu với bà không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động: “Ta cũng thế: không kết án bà đâu”.

Biểu lộ lòng nhân hậu là hành động cứu độ của Đức Giê-su như ngài phán : “ Ta đến không để kêu gọi người công chính nhưng kẻ tội lỗi sám hối ” (Lc 5:32). Vì vậy ngay sau đoạn văn về phụ nữ ngoại tình, Gio-an ghi nhận: “ Ta không xét xử ai” (Ga 8:15).

Lòng nhân hậu của Chúa vượt xa tội lỗi: Luật của ngài chỉ để kết án tội nhân cố tình chứ không kết án tội nhân sám hối: “Chị hãy đi mà đừng phạm nữa’(Ga 8:11). Như thế đức nhân hậu biểu thị đức công bình.

Tha thứ không phải là khuyến khích phạm tội mà là khuyến khích chừa tội vì tha thứ biểu lộ lòng nhân hậu của Chúa và, lòng nhân hậu của Chúa kêu đòi lòng nhân hậu của chúng ta.

Lòng nhân hậu của Chúa cũng tố giác sự giả hình của Kinh Sư và Biệt Phái: Buộc tội kẻ khác để che đậy tội lỗi của mình.

Theo bài tường thuật, phụ nữ ngoại tình không bỏ trốn vì khi nhận ra sự nặng nề của tội thì bà cũng nhận ra lòng nhân từ của Chúa.

2. Sự bất nhân của Kinh Sư và Biệt Phái:

Bằng cách sử dụng sách Lv 20,10 và Đnl 22:22-24, Kinh Sư và Biệt Phái đã gài bẫy Chúa (Ga 8:6a): Nếu ngài không kết tội phụ nữ ngoại tình, ngài phá Luật Môsê, đáng chết nhưng nếu ngài kết tội bà, ngài không nhân hậu như ngài giảng, ngài là tiên tri giả và, chống lại luật Ro-ma : Tổng trấn mới có quyền kết án. Gài bẫy như vậy, Kinh Sư và Biệt Phái thiếu lòng nhân hậu.

Kinh Sư và Biệt Phái không có lòng nhân từ nên không ngăn cản phụ nữ này ngoại tình mà còn tìm cách bắt tội bà. Họ dùng Luật để giết người đang khi Luật được đặt ra vì lợi ích của con người(Mc 2:27).Họ đã hiểu Luật theo mặt chữ mà không theo tinh thần của nó:Yêu mến.

Chúa vô tội nên mới có quyền lên án người ta nhưng thời cứu thế không là thời lên án mà là ‘ngày cứu độ’: “Thiên Chúa sai Con Người đến không để lên án thế gian nhưng để thế gian nhờ con của ngài mà được cứu” (Ga 3:17); “Ta không xét xử ai” (Ga 8:15). Ngày tận thế, ngày hết thử thách mới là ngày lên án .

Xưa Chúa đã cứu It-ra-en khỏi nô lệ bên Ai-cập. Nay Chúa cứu chúng ta khỏi chết vì tội ( Is 43:16-21). Chúng ta đã chừa tội để đáng hưởng lòng nhân hậu Chúa chưa ? Và Chúng ta đã nói như th.Phao-lô chưa:Tôi coi tất cả là thua thiệt so với mối lợi là biết Đức Giê-su Ki-tô , Chúa của tôi? ( Pl 3:8-14).                                                         Lm. Duy Sinh.


Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
 1. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Ba 18, 2013 lúc 8:41 sáng

  Our Sunday Celebration

  Fifth Sunday of Lent / C

  STRAINING AHEAD. The Israelites in exile, St Paul the apostle and the woman caught in adultery all had shameful pasts. They acknowledged their sins but were not weighed down by them because they experienced the forgiveness of God. Freed of the burden of their sin they were able to continue on their way. We also are sinners but with God’s forgiveness we too can put the past behind us and strain ahead for the prize to which God is calling us upwards to receive in Christ Jesus.

  Responsorial Psalm Ps 125. R.v. 3

  R. The Lord has done great things for us; we are filled with
  joy.

  1. When the Lord delivered Zion from bondage, / it seemed like a dream. / Then was our mouth filled with
  laughter, / on our lips there were songs. R.

  2. The heathens themselves said: ‘What marvels the Lord
  worked for them!’ / What marvels the Lord worked for us!’ / Indeed we were glad. R.

  3. Deliver us, O Lord, from our bondage / as streams in
  dry land. / Those who are sowing in tears / will sing when they reap. R.

  4. They go out, they go out, full of tears, / carrying seed
  for the sowing: / they come back, they come back, full of song, / carrying their sheaves. R.

  Communion Antiphon Jn 8: 10-11

  Has no one condemned you, woman? No one, Lord. Neither shall I condemn you. From now on, sin no more.

  YEAR OF FAITH: 2012-2013

  24. The Death of Jesus

  Our profession of faith concerning the death of Jesus cannot be understood outside the context of his whole life. His death is a consequence of his preaching and miracles. For this reason his death can be seen as his final prophetic act.

  On the cross Jesus cries out the words of the psalm, “My God, my God, why have you forsaken me?” This cry of desolation is an appeal to God to come to his aid. The psalm develops into a hymn of praise to God who did not despise the afflicted. The poor will eat and be satisfied and the families of the nations will worship God. Interpreted through the words of the psalmist, the death of Jesus is thus a final proclamation of the fidelity of God. But it also demonstrates the attitude of trust that Jesus had enjoined on those who heard his preaching.

  We cannot read the account of the death of Jesus without also turning to the Servant Songs in Isaiah. Jesus is likened to the servant who was wounded for the transgressions of the people. He bears their sufferings so that by his wounds they are healed. His death establishes true justice on earth, and God’s salvation reaches to the ends of the earth.
  Interpreted through the words of the prophet, the death of Jesus takes away the sin of the world and brings salvation.

  In the death of Jesus God is on display, “proving his love for us” (Rom 5:8). In the death of Jesus we have received reconciliation; we are made right with God. Consequently, we are also in a new relationship with one another.

  Fr Gerard Kelly

 2. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Ba 18, 2013 lúc 11:23 chiều

  Cầu Nguyện Cho Đức Giáo Hoàng

  Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô Đệ Nhất,
  Chúa gìn giữ và ban sinh lực cho Người đời nay hạnh phúc.
  Đừng trao Người cho ác tâm quân thù!
  Đừng trao Người cho ác tâm quân thù!

 3. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Ba 19, 2013 lúc 1:49 sáng

  MORNING PRAYER

  Ever merciful and compassionate God,
  you call us to oneness.
  With your guidance, we know that change is possible.
  Open our hearts to genuinely listen to others.
  Lead us to forgiveness, reconciliation and peace.
  We ask this through your Son, our Lord Jesus Christ,
  who is the perfect model of forgiveness.

  Amen.

 4. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Ba 19, 2013 lúc 11:32 chiều

  REFLECTION
  If-

  If you can keep your head when all about you
  Are losing theirs and blaming it on you,
  If you can trust yourself when all men doubt you,
  But make allowance for their doubting too,
  If you can wait and not be tired by waiting,
  Or being lie about, don’t deal in lies,
  Or being hated, don’t give way to hating,
  And yet don’t look too good, nor talk too wise.

  If you can dream – and not make dreams your master;
  If you can think – and not make thoughts your aim,
  If you can meet with Triumph and Disaster,
  And treat those two impostors jst the same;
  If you can bear to hear the truth you’ve spoken
  Twisted by knaves to make a trap for fools,
  Or watch the things you gave your life to, broken,
  And stoop and build ’em up with worn-out tools.

  If you can make one heap of all your winnings,
  And risk it on one turn of pitch-and-toss,
  And lose, and start again at your beginnings
  And never breathe a word about your loss,
  If you can force your heart and nerve and sinew
  To serve your turn long after they are gone,
  And so hold on when there is nothing in you
  Except the Will which says to them: “Hold on!”

  If you can talk with crowds and keep your virtue,
  OR walk with Kings – nor lose the common touch,
  If neither foes nor loving friends can hurt you,
  If all men count with you, but none too much,
  If you can fill the unforgiving minute
  With sixty seconds’ worth of distance run,
  Yours is the Earth and everything that’s in it,
  And-which is more-you’ll be a Man, my son!

  Rudyard Kipling

 5. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Ba 19, 2013 lúc 11:55 chiều

  MORNING PRAYER

  God, you love me as your own child.
  Today, let me accept your love and guidance.
  I am so grateful for your support in my life,
  I ask that I will be aware of your loving presence this day.

  Amen.

 6. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Ba 20, 2013 lúc 11:09 chiều

  MORNING PRAYER

  Prayer for the Journey

  Today we gather
  meeting together to consider
  where we stand
  and who we are.

  We work in prayer and dialogue,
  in going back to see where we have been.
  We steady ourselves for the journey forward.

  Be with us, O God
  in this space ad time
  as we gather to order ourselves anew
  to set firm a pathway that is possible.

  We desire not to divide and discard
  but rather to move the boundaries
  that we have set before
  in order to encompass and embrace
  the living and breathing growth
  of each and all.

  Each step along the way
  we clear the stones and obstacles
  healing and refreshing one another.
  We listen openly to each tale of travel and
  hear each one’s proposal for a time a head.

  Knowing you are my, God,
  we are freer in our interaction,
  more daring in the sharing of our personal visions,
  loving in our confrontation,
  deeply silent in consideration and
  accepting in the choices that for a little while
  will help us to define our actions
  until broader definitions draw us on.

  AND SO WE PRAY TOGETHER

  God of the past
  There is a time for everything.
  Give us wisdom to know what needs to be left behind
  and what needs to be carried into the future.

  God of the present
  Help us to celebrate the gift of now.
  Thank you for sustaining us
  and bring us to this moment in our journey.

  God of the future
  Fill us with hope that you dwell in our midst
  and journey with us.

  Adapted from Ann Johnson 1984, Miryam of Nazareth: Woma Strength & Wisdom, Ave Maria Press, Notre Dame, Indiana, Pages 114-116

 7. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Ba 20, 2013 lúc 11:17 chiều

  My apologies should be:

  in this space and time(in line 9th)

  Many thanks

 8. Tháng Ba 21, 2013 lúc 11:31 chiều

  Lord Jesus,

  I offer you my soul, my mind, and my heart.
  Make of me God’s instrument.
  Give me a penetrating mind to discover,
  firm to judge,
  open to understand,
  free to serve the truth;
  an honest mind in telling what it sees
  rather than what it wants to see;
  a tolerant mind which does not dictate to
  other people,but which explain what it sees clearly;
  a mind infused by your light and your truth,
  patient in faith,
  while waiting for the vision of eternal life.

  Amen.

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: