Trang chủ > Uncategorized > The Messiah will be crowned in battle

The Messiah will be crowned in battle

VUA THIÊN SAI SẼ ĐĂNG QUANG TRONG CHIẾN ĐẤU.

Tin mừng Lu-ca 19:28-40 mô tả Đức Giê-su tiến lên Giê-ru-sa-lem như vua thiên sai sẽ đăng quang trong chiến đấu.

 Đây là “một cuộc xuất hành” từ sự chết đến sự sống, đem lại ơn cứu độ: “ Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, nói về cuộc xuất hành ngài sắp hoàn tất tại Giê-ru-sa-lem” (Lc 9:30-31).

 Đây là “ Được rước lên”, một thuật ngữ ám chỉ sự chết và thăng thiên của Đức Giê-su: “ Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, ngài nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem” (Lc 9:51).

Và, đây là ‘vào đền thờ’ để thanh tẩy. Điều đó đã được Ma-la-kia tiên báo và Chúa thực hiện sau: “Và bỗng nhiên Chúa thượng mà các ngươi tìm kiếm, đi vào Thánh Điện của ngài…ngài sẽ thanh tẩy con cái Lê-vi và tinh luyện chúng như vàng,bạc” (Ml 3:1-3); “Đức Giê-su vào Đền Thờ, ngài bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán” (Lc 19:45)

Lu-ca cho ta thấy rõ Đức Giê-su hoàn tất lời sấm của Da-ca-ri-a 9:9-10 về Vua Thiên Sai đăng quang trong chiến đấu.

Theo truyền thuyết Do-thái, Đấng Thiên Sai phải đăng quang trong chiến đấu : “Ngày ấy chân ngài đứng trên núi Cây Dầu, đối diện Giê-ru-sa-lem về phía Đông.Núi này bị rẽ ra từ Đông sang Tây thành thung lũng lớn…” (Dcr 14:4).

Sáng thế 49:10-11 đã tiên báo về Vua Thiên Sai ‘ sẽ đến’ nhưng như Dcr 9:9, Lu-ca xác nhận vua đó, Đức Giê-su ‘đang đến nhân danh Chúa’ (Lc 7:19-22;19:38).

Đấng Thiên Sai ‘đi đầu’ và ‘tiến lên’ ( Lc 19:28). Đi đầu vì ngài là Vua trong cuộc chiến chống ba thù.Tiến lên vì Ngài đi từ đau khổ đến vinh quang như tiến lên từ Giê-ri-cô thấp đến Giê-ru-sa-lem cao so với mặt biển.

Thiếu nữ Sion reo hò khi Đấng Thiên Sai xung trận và đăng quang ( Dcr 9:9). Giống như thế, các môn đệ Chúa hay Giáo Hội cũng reo hò khi Đức Giê-su chiến đấu và chiến thắng ba thù,

Đấng Thiên Sai chiến thắng tội lỗi bằng sự thánh thiện(Dcr 9:9).Thánh thiện là ‘dành riêng cho Chúa’. Vậy Đức Giê-su đã cỡi trên ‘con lừa chưa ai cưỡi bao giờ’.

Xưa thuộc hạ của Giê-hu đã trải áo xuống bậc thềm cho ông bước khi ông đăng quang (2V 9:12-13). Nay các môn đệ Đức Giê-su cũng làm thế khi ngài đăng quang. Xưa Đa-vit  bảo người ta ‘đưa Sa-lo-mon con ta lên ngồi trên lưng la’ trong ngày Sa-lo-mon đăng quang (1V1:33). Nay các môn đệ ‘ đặt ngài lên con lừa’ trong ngày Đức Giê-su đăng quang.

Xưa các vua Hi-lạp viếng thăm đô thị của họ. Nay Đức Giê-su viếng thăm Giê-ru-sa-lem và  đem lại ơn cứu độ cho nó (Lc 1:68).

Khi Đức Giê-su đăng quang, ‘đoàn môn đệ ca tụng Thiên Chúa vì các phép lạ họ thấy’. các phép lạ nhằm củng cố niềm tin và nhất là để ban ơn cứu độ. Họ ca tụng Đức Giê-su khi ngài đăng quang  vì ngài đã cứu họ.

Đức Giê-su đã đem lại hòa bình sau chiến đấu (Eph 2:14; Lc 12:51). ‘Bình an dưới thế’ mà thiên thần chúc trong đêm giáng sinh chỉ thành sự thật trên trời: ‘Bình an trên trời, vinh quang trên các tầng trời’( Lc 19:38) sau khi ngài ‘đã làm cho đôi bên nên một,phá bức tường ngăn cách của sự thù ghét’ để đăng quang như vua hòa bình (Eph 2:14).

Trong điều kiện hiện nay, không cuộc khải hoàn nào mà không chiến đấu. Chúng ta đã chiến đấu với ba thù như Đức Giê-su để được tham dự lễ  đăng quang của ngài chưa? Hay ngăn cản lễ đăng quang của ngài như Biệt Phái ?

                                                                                                            Lm.Duy Sinh.

THE MESSIAH WILL BE CROWNED IN BATTLE

Luke’s Gospel 19:28-40 describes Jesus, proceeding up to Jerusalem, as a messiah to be crowned in battle.
It is “an exodus” from death to life, bringing salvation:” Two men, Moses and Elijah, appeared in glorious splendour, talking with Jesus. They spoke about his departure, which he was about to bring to fulfillment at Jerusalem”(Luke 9:30-31).

It is ‘To be taken up’,a locution referring to Jesus’death and ascension:‘As the time approach ed for him to be taken up to heaven, Jesus resolutely set out for Jerusalem’(Lk9:51).
And, it is ‘to come to the temple’ to purify it. It was prophesied by Malachi and fulfilled by Jesus: “Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come,”…“ He will sit as a refiner and purifier of silver; he will purify the Levites and refine them like gold and silver “(Ml 3:1-3); “When Jesus entered the temple courts, he began to drive out those who were selling” (Luke 19:45).

Luke clearly showed us that Jesus fulfilled the oracle of Zechariah 9:9-10 about the messiah crowned in battle.

According to Jewish tradition, the messiah must be crowned in battle: “On that day his feet will stand on the Mount of Olives, east of Jerusalem, and the Mount of Olives will be split in two from east to west, forming a great valley,. … “(Zech 14:4).

Genesis 49:10 -11 predicted the messiah ‘shall come’ but, as in Zechariah 9:9, Luke confirmed that he, Jesus ‘who comes in the name of the Lord’ (Lc 7: 19 -22; 19:38).

The messiah ‘went on ahead’ and ‘going up ‘(Luke 19:28). He went on ahead because he was the King in the fight against the three enemies. He was going up because he moved from suffering to glory as he had moved from the lows of Jericho to the heights of Jerusalem above sea level.

The daughter Zion shouts for joy when the messiah fights and iscrowned(Zech9:9). Similarly the Christians or the Church also cheer when Jesus fights and wins over three enemies.

The messiah will triumph over sins with the holiness(Zech9:9)- Holiness means being spared for God. So when entering Jerusalem, Jesus rode the colt on which noone has ever sat on.

In the past, the servants of Jehu spread their garments under him on the steps when God anointed him king over Israel (2V 9:12-13). Now Jesus’ disciples do the same when he is crowned. David told his people ‘ have Solomon my son mount my own mule’ when Salomon was crowned (1V1:33). Now the disciples ‘put him on the colt’ the day Jesus is crowned.

Formerly the Greek kings visited their metropolis. Now Jesus also visits Jerusalem to bring the redemption to her (Luke 1:68).

When Jesus was crowned, “the whole crowd of disciples began joyfully to praise God in loud voices for all the miracles they had seen”. The miracles are performed by Jesus to strengthen his disciples faith and especially to grant them the salvation. They praised Jesus when he was crowned king because he saved them.

Jesus brought the peace after his fight (Ephesians 2:14; Luke 12:51),). ‘Peace on earth’ that the angels wished on the birthday of Jesus, only comes true ‘in the highest’: “Peace in heaven and glory in the highest!”(Luke19:38) after he ‘has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility’ to be crowned king of peace (Eph2:14).

In the present condition, there is no victory but combat. Have we fought with three enemies as Jesus did in order to attend his coronation? Or have we impeded it as the Pharisees did?

Jos RaoVan Dang, pp

Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
 1. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Ba 24, 2013 lúc 9:40 chiều

  Our Sunday Celebration

  Palm Sunday of the Passion of the Lord / C

  THE FORGIVENESS OF SIN. We see ourselves in the crowds who cried ‘Hosanna to the Son of David’ one day and ‘Crucify him’ just a few days later. Like Peter and the other disciples we can be fickle followers of Jesus. We should not, however, imitate Judas and despair at our infidelity. Rather, we should look to Jesus who allowed his blood to be poured out for many ‘for the forgiveness of sins’. Let us praise him with grateful hearts.

  Responsorial Psalm Ps 21:8-9, 17-20, 23-24. R. v.2

  R. My God, my God, why have you abandoned me?

  1. All who see me deride me. / They curl their lips, they toss their heads. / ‘He trusted the Lord, let him save him: / let him release him if this is his friend.’ R.

  2. Many dogs have surrounded me, / a band of the wicked beset me. / They tear holes in my hands and my feet, / I can count every one of my bones. R.

  3. They divide my clothing among them. / They cast lots for my robe. / O Lord, do not leave me alone, / my strength, make haste to help me! R.

  4. I will tell of your name to my brethren / and praise you where they are assembled. / ‘You who fear the Lord give him praise; / all sons of Jacob, give him glory. / Revere him, Israel’s sons.

  Communion Antiphon Mt 26: 42

  Father, if this chalice cannot pass without my drinking it, you will be done.

 2. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Ba 24, 2013 lúc 9:55 chiều

  MORNING PRAYER

  Dear God,

  We struggle, we grow weary, we grow tired.
  we exhausted, we are distressed, we despair.
  We give up, we fall down, we let go.
  We cry. We are empty, we grow calm, we are
  ready. We wait quietly.
  A small, shy truth arrives.
  Arrives from without and within. Arrives and is born.
  Simple, steady, clear.
  Like a mirror, like a bell, like a flame.
  Like rain in Summer. A precious truth arrives and is
  born within us.
  Within our emptiness.
  We accept it, we observe it, we absorb it.
  We surrender to our bare truth.
  We are nourished, we are changed.
  We are blessed. We rise up.
  For this we give thanks.

  Amen.

  Leunig

 3. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Ba 25, 2013 lúc 11:16 chiều

  REFLECTION

  “What A Wonderful World” by Louis Armstrong

  I see trees of green, red roses too
  I see them bloom for me and you
  And I think to myself what a wonderful world.

  I see skies of blue and clouds of white
  The bright blessed day, the dark sacred night
  And I think to myself what a wonderful world.

  The colors of the rainbow so pretty in the sky
  Are also on the faces of people going by
  I see friends shaking hands saying how do you do
  They’re really saying I love you.

  I hear babies crying, I watch them grow
  They’ll learn much more than I’ll never know
  And I think to myself what a wonderful world
  Yes I think to myself what a wonderful world.

 4. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Ba 27, 2013 lúc 2:08 sáng

  MORNING PRAYER

  Radiant God,

  In Jesus you have given us light for our path.
  May the light of his presence enflame our heart,
  and enable us to see your truth and love.

  Amen.

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: