Trang chủ > Uncategorized > The Women Announced Jesus’ Resurrection

The Women Announced Jesus’ Resurrection

THE WOMEN ANNOUNCED JESUS’ RESURRECTION.

 

Luke, the Evangelist wrote about the women‘s belief in Jesus’ resurrection as following: ‘When they came back from the tomb, they told all these things to the Eleven and to all the others’ (Lk 24: 9.) Let’s see if this information is reliable and why Peter was ‘so amazed’?

According to Luke’ Gospel, there are four reasons why the women believed in the resurrection of the Lord: One, because ‘They found the stone rolled away from the tomb’. Two, because ‘they did not find the body of the Lord Jesus. Three, because ‘two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them…and said to them‘… He is not here; he has risen! ‘. Four, because ‘Then they remembered his words’.

– One,’The stone was rolled away from the tomb’ is a strange fact. The Lord’s disciples dared not do this because they had run away and the guards were there.So ‘The stone was rolled away from the tomb’ was a proof of the Lord’s resurrection.

-Two, ‘They did not find the body of the Lord Jesus’. The body of the Lord was not taken away because there were guards there guarding the tomb and because, according to the Roman law of the time, anyone who took away the dead’s body, would be killed; so the empty tomb is also proof of the Lord’s resurrection.

-Thrree, ‘Two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them…’. They were the angels (Luke 24:23). According to the Bible, the angels’ appearance means that God was present to convey something. Here the Lord conveyed: ‘He is not here; he has risen!’.

To rise is not to revive as Lazarus and the young man at Nain had but to live a transcendent life, not dependent on space-time because of ‘in the image of God’. So to the Jewish tradition, death is sleep and resurrection is rising. (Is 26:19; Luke 17:14; 9:22). If rising is again to live, only God does that because once he created everything from nothing and made them live.

The Lord’s resurrection is a mystery that one can not see but the consequences of which can be seen:The stone rolled away; the empty tomb and the fear of the women…The great result of the Lord’s resurrection that is also the great witness of this mystery, is the belief in the Lord’s resurrection by the disciples. The resurrection remains super-historical, as the belief in the Lord’s resurrection is an historical event (A. George. reading the Gospel of Luke, p.179) that was recorded by historian Joseph Flavius who lived at the same time as the disciples (The Jewish Antiquities, Book 18, Chapter 3).

-Four,”Then they remembered his words’. The Lord’s resurrection is something hard to believe, but women believed it for it had been predicted and fulfilled by him. They believed the Lord’s resurrection not only because of its logic but also because of the prestige of Jesus, who had predicted it.

The women can’t help proclaim the Lord’s resurrection. But the disciples ‘did not believe them’ because they considered it to be irrational. They did not know that the resurrection is a mystery, super-history.Anyway the women’s report resulted in their question. As the first of his group, Peter ‘ran to the tomb, saw the burial cloths alone; then he returned home amazed at what had happened’.

To Luke, finally Peter believed in the Lord’s resurrection because he saw the historical fact of the mystery: the empty tomb and the faith of the women. He was amazed because he did not understand the mystery he believed it.

Jesus reinforced his disciples’ belief by appearing to them after the resurrection. Today he also reinforces our belief by many signs of the times. Does our belief in the resurrection give us life as it gave life to Jesus’ disciples?

                                                                                           Jos.Rao Van Dang, pp

 

CÁC PHỤ NỮ BÁO TIN CHÚA PHỤC SINH.

Lu-ca , thánh ký đã viết về việc các phụ nữ báo tin Chúa phục sinh như sau: “Khi từ mộ trở về, các bà kể cho Nhóm Mười Một và mọi người khác biết tất cả sự việc ấy”( Lc 24:9). Chúng ta hãy xem tin đó có đáng tin không và tại sao th.Phê-rô ‘rất đỗi ngạc nhiên’?

Theo Lu-ca, có bốn lý do khiến các phụ nữ đã tin Chúa phục sinh: Một, vì  ‘họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ’. Hai, vì ‘Họ không thấy thi hài Chúa Giê-su đâu cả’. Ba, vì ‘ có hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ…và nói ‘… Ngài không còn ở đây nữa nhưng đã trỗi dậy rồi’. Bốn, vì ‘ Bấy giờ các bà nhớ lại nhũng điều Đức Giê-su đã nói’.

– Thứ nhất, ‘Tảng đá đã lăn ra khỏi mộ’ là điều lạ. Các môn đệ Chúa không dám làm điều đó vì đã trốn chạy và vì có lính canh gác mồ. Vậy‘ tảng đá đã lăn ra khỏi mồ’ là bằng chứng Chúa phục sinh.

-Thứ hai, ‘Họ không thấy thi hài Chúa Giê-su đâu cả’. Thi hài Chúa không bị đánh cắp vì có lính canh mồ và vì theo luật Rô-ma hiện hành, ai lấy xác kẻ chết sẽ bị tử  hình;vậy mồ trống cũng là bằng chứng Chúa phục sinh.

-Thứ ba, ‘Có hai ông y phục sáng chói đứng bên họ…’. Đó là những thiên thần ( Lc 24:23). Theo Kinh Thánh, thiên thần hiện ra nghĩa là Thiên Chúa hiện diện để phán dạy một điều. Ở đây Chúa phán dạy: ‘Ngài không còn ở đây ; ngài đã trỗi dậy’.

Trỗi dậy không phải là lại sống như La-gia-rô và thanh niên thành Na-im mà là sống đời siêu việt, không lệ thuộc không-thời gian nữa vì người ta ‘giống hình ảnh Chúa’. Cho nên theo truyền thống Do-thái, chết chỉ là ngủ và sống lại là trỗi dậy.( Is 26:19; Lc 17:14; 9:22). Nếu sống lại là lại sống động thì chỉ Chúa mới làm cho sống lại vì ngài đã tạo thành vạn vật từ hư không và làm chúng sống động.

Chúa phục sinh là một mầu nhiệm người ta không thấy được nhưng thấy hậu quả của mầu nhiệm ấy: Tảng đá lăn ra; mồ trống và sự sợ hãi của các bà…Hậu quả to lớn của Chúa phục sinh và là bằng chứng hùng hồn của mầu nhiệm ấy, là niềm tin vào Chúa phục sinh của các môn đệ. Phục sinh là siêu lịch sử nhưng niềm tin phuc sinh lại là sự kiện lịch sử ( A. George. Đọc Tin Mừng theo Lu-ca, tr. 179) đã được sử gia Giu-se Phơ-la-ti-ô, sống đồng thời với các môn đệ, ghi nhận (Thời Do-thái Cổ, tập 18, chương 3).

-Thứ tư,‘ Bấy giờ các bà nhớ lại lời Chúa đã nói’.  Phục sinh là điều khó tin nhưng các bà tin vì đã được ngài tiên báo và ứng nghiệm. Họ tin sự phục sinh không chỉ vì sự hợp lý của nó mà còn vì thế giá của Chúa Giê-su, đấng tiên báo.

Các phụ nữ không chịu nổi nếu không loan tin Chúa phục sinh. Nhưng các môn đệ ‘ không tin’ vì họ cho là phi lý. Họ không biết rằng phục sinh là mầu nhiệm, siêu lịch sử. Dẫu sao việc các bà báo tin cũng dẫn đến thắc mắc của các ông. Phê-rô với tư cách người đầu nhóm, đã chạy ra mồ’, ‘thấy chỉ còn những khăn liệm’ và ‘rất đỗi ngạc nhiên’.

.Theo Lu-ca, sau cùng Phê-rô đã tin Chúa phục sinh vì đã thấy sự kiện lịch sử của mầu nhiệm ấy: Mồ trống và niềm tin của các phụ nữ. Ông ngạc nhiên vì không hiểu mầu nhiệm nhưng tin.

 Chúa đã củng cố niềm tin các môn đệ ngài bằng những lần hiện ra. Ngày nay Chúa cũng củng cố niềm tin chúng ta bằng các dấu chỉ thời đại. Niềm tin phục sinh đã giúp chúng ta sống như đã giúp các tông đồ chưa?                                                                                               

                                                                                Lm. Duy Sinh.

Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
 1. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Ba 31, 2013 lúc 9:58 chiều

  Our Sunday Celebration

  Easter Sunday / C

  CHRIST IS RISEN. ALLELUIA! The empty tomb, and the neatly folded burial cloths, were signs that led the Beloved Disciple to believe that Jesus had risen from the dead. In the witness of the apostles, and the faithfulness, courage and love of our fellow Christians, we too have powerful signs that Christ is risen and lives among us. Observing them, our faith cries out: ‘Alleluia!’

  Responsorial Psalm Ps 117:1-2, 16-17, 22-23. R. v. 24

  R. This is the day the Lord has made; let us rejoice and be glad. or R. Alleluia.

  1. Give thanks to the Lord for he is good, / for his love has no end. / Let the sons of Israel
  say: / ‘His love has no end.’ R.

  2. The Lord’s right hand has triumphed; / his right hand raised me up. / I shall not die, I shall live /
  and recount his deeds. R.

  3. The stone which the builders rejected / has become the corner stone. / This is the work of the
  Lord, / a marvel in our eyes. R.

  Communion Antiphon 1 Cor 5:7-8

  Christ our Passover has been sacrificed,
  alleluia;
  therefore let us keep the feast with the unleavened bread
  of purity and truth, alleluia, allleluia.

 2. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Tư 1, 2013 lúc 2:36 sáng

  Thân tặng Quý Bạn DB 63 cùng hát có ý cầu nguyện cho DK.

  Victimae paschali laudes
  immolent Christiani.
  Agnus redemit oves:
  Christus innocens Patri
  reconciliavit peccatores.
  Mors et vita duello
  conflixere mirando:
  dux vitae mortuus,
  regnat vivus.
  Dic nobis Maria,
  quid vidisti in via?
  Sepulcrum Christi viventis,
  et gloriam vidi resurgentis:
  Angelicos testes,
  sudarium, et vestes.
  Surrexit Christus spes mea:
  praecedet suos in Galilaeam.
  Scimus Christum surrexisse
  a mortuis vere:
  tu nobis, victor Rex,
  miserere.
  Amen. Alleluia.

  SEQUENCE

  Christians, to the Pascal Victim offer sacrifice and praise. /
  The sheep are ransomed by the Lamp; /
  and Christ, the undelided, / hath sinners to his Father reconciled. /
  Death with life contended; combat strangely ended! /
  Life’s own Champion, slain, yet lives to reign. /
  Tell us, Mary: say what thou didst see upon the way. /
  The tomb the Living did enclose; /
  I saw Christ’s glory as he rose! /
  The angels there attesting, / shroud with grave-clothes resting. /
  Christ, my hope, has risen: he goes before you into Galilee. /
  That Christ is truly risen from the dead we know. /
  Victorious king, thy mercy show!

 3. Tháng Tư 3, 2013 lúc 10:54 chiều

  Easter Message 2013

  My dear friends,

  Hardly a day passes when we don’t hear some sort of sad news. It can be about wives being abused by their husbands; people being beaten or killed protesting against unjust situations, or about other things that bring people, families, and countries unstruck.

  This year we’ve seen people and homes destroyed by natural disasters, particularly with our floods, fires and cyclones. A closed friend may contract a debilitating illness or a young life is lost.

  For me it is understandable that people could wonder why there is so much suffering and why our loving, merciful God does not intervene.

  Because we are people of the Resurrection, we know that God brings good out of suffering, and that the only way to overcome evil and sin is by love. This is for many a tad hard to swallow. Especially when all some people witness is hatred and violence in the world, and unfortunately, sometimes in their homes. So as this season of Lent comes to a close and we celebrate Easter, it may be good to reflect on ourselves. Does it make us feel good when we punish hatred with more violence? Do we ever pray that our enemies might have a change of heart, not to mention terrorists and cruel dictators? Often times it is much simpler to forgive people “out there,” rather than those who have hurt us personally.

  Imagine what a far different place our homes, our workplaces, and our world would be if every Catholic really lived and professed the commandment of love. War would be something hardly heard of and violence and retribution would be a thing of the past. Imagine if everyone asked for and offered forgiveness. No one would be hungry because people would share with one another. Perhaps the only news to report would be good news.

  We believe in the Resurrection, so accordingly we must strive to be examples of love and hope. Our good works during Lent must continue throughout the rest of the year. We have a mission to make Christ known by our love. We must express our belief that God will not abandon us – just like He did not abandon Jesus. Each of us is called to go out to everyone in our own little world and proclaim this good news.

  On behalf of myself, I pray that your Easter may be full of joy!
  Alleluia! Alleluia!

  Father Gerard Mulholland SVD PP

 4. Tháng Tư 10, 2013 lúc 3:43 sáng

  Souhaitais vos una bona Paschlem.
  Mơ & Dung & Gia Đình
  ************************************************
  Mon Ami tt,

  Je vous souhaite une très bonne Paschal (Christ est ressucite!) 2013.

  Mơ & Dung & Enfants

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: