Trang chủ > Uncategorized > To believe and love when fishing men

To believe and love when fishing men

TO BELIEVE AND LOVE WHEN FISHING MEN

Today’s reading is the additional chapter of John’s Gospel (21:1-19). It was written by one of his disciples. The author writes about the Lord’s appearance to his disciples. He tells us that Jesus’ disciples have to believe and love him when fishing for men.

1. JESUS’ DISCIPLES HAVE TO BELIEVE IN HIM WHEN FISHING FOR MEN.

Initially Jesus commanded his disciples ‘to become fishers of men’ (Mc1: 17). Now risen, he does the same but with all his power. So their belief in him must be stronger than their capacity. Believing in him, they obeyed him and caught a great number of fish (John 21:6).

The Lord risen and powerful wanted his disciples to proclaim the gospel to everyone (Mark 16:15). Believing in him, they must act after his intention. The number of 153 means ‘all the people’ for, at the time of Jesus, they only knew 153 kinds of fish.

2. JESUS’ DISCIPLES HAVE TO LOVE HIM WHEN FISHING FOR MEN.

The author of this reportage narrated: “Early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus…. When they landed, they saw a fire of burning coals there with fish on it, and some bread… Jesus said to them, “Bring some of the fish you have just caught…Come and have breakfast” (John 21:9-12).

The shore represents the kingdom of God. The sea represents the world. Jesus standing on the shore signifies that he is risen and has entered the kingdom of God. The landing on the shore of his disciples signifies that they will take their places at the feast in the kingdom of God for the meal on the shore means the wedding in this kingdom.

The Lord and his disciples’ breakfast on the shore is referring to the feast in the kingdom of heaven. It reveals the joy resulting from successfully fishing men and, the love of Jesus’ bridegroom of the wedding in heaven (John 2:9).

This meal represents the Eucharist, the sacrament of selfgiving. Jesus’ disciples shall give themselves to the people while risking their own life to pull them out of the deadly sea. Sacrificing their lives shows the greatest love (John 15:13).

Also according to the author of this reportage, The Lord Jesus asked Peter, the leader of the fishers of men, three times about his absolute love for him (agape) but Peter answered him about his relative love (philo). It demonstrates his humility after his fall and, his effort to love the Lord more than before. So to be great does not mean to love the Lord more than others but to try to love God more than anyone (or anything) else. Peter really did love him completely (agape) when he died as the Lord foretold it (Jn 21:18).

If fish (pistos) is Christ, the living food, we will all go fishing for people. But if we go fishing without the power of the Risen Jesus, will we catch any fish? To need Jesus’ help means to believe in him and to love him.

Rev Duy Sinh, pp


TIN VÀ MẾN CHÚA KHI ĐÁNH CÁ NGƯỜI

Bài đọc hôm nay là phụ trương của Tin Mừng Gio-an ( 21:1-19). Nó được một môn đệ của ngài ghi lại. Tác giả tường thuật về việc Chúa hiện ra với bảy môn đệ. Về nội dung của bài, có lẽ Chúa bảo chúng ta rằng các môn đệ phải tin và mến ngài khi ‘đánh cá người’.

1.MÔN ĐỆ PHẢI TIN VÀO CHÚA KHI ĐÁNH CÁ NGƯỜI.

Trước kia Chúa đã sai các môn đệ đi ‘đánh cá người’ (Mc1:17). Hôm nay phục sinh rồi, ngài cũng sai đi như thế nhưng với đầy quyền năng . Vậy họ phải tin vào ngài hơn là tin vào khả năng của mình. Tin vào ngài, làm theo lời ngài và họ đã bắt được rất nhiều cá ( Ga 21:6).

Chúa phục sinh và đây quyền năng muốn các môn đệ đi loan báo Tin Mừng cho hết mọi người (Mc 16:15). Nếu tin vào ngài, các môn đệ phải làm theo ý ngài . Con số 153 có nghĩa là hết mọi người vì thời Chúa Giê-su, người ta mới biết có 153 loại cá .

2.MÔN ĐỆ PHẢI MẾN CHÚA TRONG VIỆC ĐÁNH CÁ NGƯỜI.

Tác giả bài tường thuật kể: “Khi trời đã sáng, Ðức Giêsu đứng trên bãi biển…Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Ðức Giêsu bảo các ông: “Ðem ít cá mới bắt được tới đây!. .anh em đến mà ăn!” (Ga 21:9-12).

Bờ biển tượng trưng cho Nước Trời. Mặt biển tượng trưng cho trần gian. Chúa đứng trên bãi biển nghĩa là ngài đã phục sinh và vào Nước Thiên Chúa. Môn đệ bước lên bờ nghĩa là họ vào dự tiệc trong Nước Chúa vì bữa ăn trên bãi biển ám chỉ tiệc cưới trong Nước ấy.(xin bỏ câu chữ đỏ sau đây vì trùng ý nghĩa với câu chữ xanh trên đây)

Bữa điểm tâm của Chúa và các môn đệ ngài trên bờ biển ám chỉ bữa tiệc trong Nước Trời. Bữa tiệc này nói lên niềm vui do thành công trong việc ‘đánh cá người’ và do tình mến của các ông đối với Chúa, chàng rể của tiệc cưới Nước Trời (Ga 2:9).

Bữa ăn đó còn chỉ về bữa tiệc Thánh Thể, bí tích của hiến thân: Các môn đệ sẽ phải liều thân kéo thiên hạ lên khỏi biển chết. Hiến thân cho họ là tình mến to lớn nhất (Ga 15:13).
Cũng theo tác giả trình thuật này,ba lần Chúa hỏi Phê-rô, kẻ đứng đầu việc ‘đánh cá người’, về ‘lòng mến tuyệt đối’(agape) của ông nhưng Phê-rô đáp về ‘lòng mến tương đối’ (philo). Điều đó chứng tỏ ông khiêm nhường sau sa ngã và muốn yêu Chúa hơn trước. Như thế được làm lớn không có nghĩa là đã mến Chúa hơn kẻ khác mà có nghĩa là cố gắng mến Chúa hơn ai khác. Phê-rô thật sự đã mến Chúa trọn vẹn (agape) khi chết như Chúa tiên báo (Ga 21:18) .

Nếu cá (pistos) là Ki-tô, của ăn hằng sống thì ai trong chúng ta cũng phải đi đánh cá người. Nhưng ‘đánh cá người’ mà không nhờ đến quyền năng Chúa Phục Sinh thì sao mà đánh được? Cậy nhờ đến Chúa phục sinh là tin và yêu mến ngài.

Lm.Duy Sinh
Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
 1. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Tư 15, 2013 lúc 9:40 sáng

  Our Sunday Celebration

  Third Sunday of Easter / C

  JOY COMES WITH THE DAWN. The disciples of Jesus went through the blackest of nights on the Sea of Tiberias. They were weighed down by grief and shock at the death of Jesus, and guilt for denying him in the case of Peter. And they caught no fish. But joy came with the dawn when the risen Christ appeared to them. They caught many fish, shared a meal with him and Peter experienced forgiveness. The risen Christ comes to us in this Eucharist bringing nourishment, forgiveness and light.

  Responsorial Psalm Ps 29:2, 4-6, 11-13. R.v.2

  R. I will praise you, Lord, for you have rescued me.

  1. I will praise you, Lord, you have rescued me and have not let enemies rejoice over me. / O Lord, you have raised my soul from the dead, / restored me to life from those who sink into the grave. R.

  2. Sing psalms to the Lord, you who love him, give thanks
  to his holy name. / His anger lasts but a moment; his
  favour through life. / At night there are tears, / but joy
  comes with dawn. R.

  3. The Lord listened and had pity. / The Lord came to my
  Help. / For me you have changed my mourning into dancing; / O Lord my God, I will thank you for ever. R.

  Communion Antiphon Jn 21:12-13

  Jesus said to his disciples: Come and eat. And he took bread and gave it to them, alleluia.

  YEAR OF FAITH: 2012-2013

  26. An Empty Tomb

  Mary Magdalene is most renowned as the first witness to the resurrection. She is present in each of the accounts of the first Easter morning at the empty tomb. In the synoptic gospels she accompanies the other women to the tomb. They are not expecting to see anything extraordinary; they are simply going to anoint the body. On arrival they see that the stone has been rolled back, and they are greeted by an angel. The message from the angel is that Jesus is not there and has risen, so they are not to dwell in this place. It is a place of his absence. Rather, they are to tell the others to go to Galilee where they will meet him. From there they will take his message to the world.

  In the Gospel of John Mary Magdalene, on seeing the tomb empty, runs back to tell Peter and the Beloved Disciple. They, in turn, set off running to the tomb. There is no angel to greet them with a message, just the cloths that the body had been wrapped in. The climax comes when the Beloved Disciple enters the tomb. We are told that he saw and he believed. What did he see? He did not see the risen Jesus, but with the eyes of faith he saw that God had raised Jesus from the dead.

  The empty tomb does not function primarily as a proof that Jesus is risen, but rather is a testimony to faith. It is a negative symbol – a symbol of his absence. But for those who have faith, it is a sign that he is truly risen!

  Fr Gerard Kelly

 2. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Tư 16, 2013 lúc 9:19 sáng

  MORNING PRAYER

  God of boundless love, you shower many blessings on your people. Create in us an attitude of gratitude, not entitlement. May we rejoice in your blessings in our lifes and in the lifes of others. With grateful hearts, we pray.

  Amen.

 3. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Tư 17, 2013 lúc 12:30 sáng

  A prayer for world peace.

  Lord, we pray for the power to be gentle; the strength to be forgiving; the patience to be understanding; and the endurance to accept the consequences of holding to what we believe to be right.

  May we put trust in the power of good to overcome evil and the power of love to over come hatred.

  We pray for the vision to see and the faith to believe in a world emancipated from violence, a new world where fear shall no longer lead men to commit injustice, nor selfishness make them bring suffering to others.

  Help us to devote our whole life and thought and energy to the task of making peace, praying always for the inspiration and the power to fulfil the destiny for which we and all men were created.

  Amen.

 4. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Tư 18, 2013 lúc 2:16 sáng

  MORNING PRAYER

  Presence of God

  In the silence of my innermost being,
  in the fragments of my yearned-for wholeness,
  can I hear the whispers of God’s presence?
  Can I remember when I felt God’s nearness?
  When we walked together and I felt myself be
  embraced by God’s love.

  Amen.

 5. Nguyễn Văn Mơ
  Tháng Tư 19, 2013 lúc 12:42 sáng

  MORNING PRAYER

  At the still point of my turning world,
  At the core of my being,
  I wait to hear and feel the gentle presence of God
  Who calls me to open and let go.
  Can I go to that place where God is calling me?

  Amen.

 6. Tháng Tư 22, 2013 lúc 12:48 sáng

  MORNING PRAYER

  Let us pray,
  That Christ the Word made flesh,
  will make us more like Him.
  God Our Father,
  Your Word became Man
  and was born of the Virgin Mary.
  May we become more like Jesus Christ,
  whom we acknowledge as our Redeemer, God and man.
  We ask this through Christ our Lord.

  Amen.

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: